news

UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển BHYT và thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

(04:57, 17/11/2023)

    Chiều ngày 16/11/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển BHYT và thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 


 

    Năm 2023, UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Với nguồn vốn được phân bổ mới cho năm 2023 là 12,46 tỷ đồng, cộng với nguồn vốn còn lại của năm 2022. Tổng số nguồn vốn phải giải ngân là 17,246 tỷ đồng. Các dự án gồm: đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; Cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp; Hỗ trợ việc làm bền vững; Giảm nghèo về thông tin; Truyền thông về giảm nghèo đa chiều; Nâng cao năng lực thực hiện chương trình và dự án giám sát, đánh giá. Tuy nhiên đến ngày 15/11/2023 tổng số kinh phí giải ngân được 492,1 triệu đồng trên tổng số 17,246 tỷ đồng (= 2,84%). Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ giải ngân được khoảng 1,92 tỷ đồng (= 11,13%).
    Tính đến ngày 15/11/2023 đối tượng tham gia BHYT (theo số cấp thẻ BHYT) là 250.512 người đạt 99.13%. Tổng số tiền thu Bảo hiểm y tế là 178,622 triệu đồng đạt 68.57 % kế hoạch năm. Tỷ lệ bao phủ BHYT bằng 92.38 % tính theo dân số 277,518 người. Trong đó có 3 xã đạt tỷ lệ trên 95.6%  là Hải Đường, Hải Bắc, Hải Vân, 08 xã đạt tỷ lệ bao phủ trên 93%  là Hải Chính, Hải Hưng, Hải Phúc, Hải Phong, Hải Tân, Hải Triều, Hải Trung, Hải Xuân, đặc biệt còn 9 xã tỷ lệ bao phủ còn thấp dưới 91% là Hải An, Hải Châu, Hải Hòa, Hải Lý, Hải Long, Hải Nam, Hải Phương, TT Cồn, TT Thịnh Long.
    Để đạt tỷ lệ bao phủ 95.6% theo chỉ tiêu giao, cần vận động người dân tiếp tục tham gia BHYT với số lượng 11,852 người. Trong đó: Số người tham gia mới là 8,948 người. Số người hết hạn thẻ BHYT cần mua nối tiếp 2,904 người. Các xã có lượng thẻ cuối năm hết hạn lớn như TT Thịnh Long: 378 thẻ, xã Hải Hòa: 171 thẻ, xã Hải Lý: 215 thẻ, xã Hải Triều: 149 thẻ. Các xã cần phải vận động người tham gia BHYT với số lượng nhiều để đạt tỷ lệ bao phủ như: TT Thịnh Long: 1,034 thẻ, Hải An: 696 thẻ, Hải Phú: 761 thẻ, Hải Lý: 731 thẻ, Hải Long: 681 thẻ; Hải Anh: 644 thẻ, Hải Minh: 642 thẻ.
 


 

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị:
    -Về thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Các cơ quan, đơn vị được phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định. Tập trung triển khai, khẩn trương giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo đúng quy định. UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức xã, xóm, tổ dân phố tập trung hướng dẫn cộng đồng dân cư lựa chọn đề xuất xây dựng các mô hình, dự án giảm nghèo; chỉ đạo điều tra, rà soát thông tin về người lao động trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhằm nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy ý chí tự vươn lên thoát nghèo của người dân. Khẩn trương hoàn thành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình, tổng hợp báo cáo kết quả rà soát về UBND huyện để phê duyệt. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng, tránh sai sót. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, đảm bảo tính bền vững, lâu dài. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong việc thực hiện các chính sách, dự án của chương trình giảm nghèo để đảm bảo thực hiện các chính sách, dự án đạt  hiệu quả.
    -Về BHYT: Để tăng diện bao phủ BHYT phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch do BHXH tỉnh, HĐND, UBND huyện giao, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển người tham gia BHYT; tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia BHYT. BHXH huyện tiếp tục phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người dân, để người dân thấy rõ mục đích nhân đạo, lợi ích, hiệu quả của việc tham gia BHYT. Tiếp tục mời các doanh nhiệp có đủ điều kiện tham gia tổ chức dịch vụ thu BHYT, đồng thời kiến nghị BHXH tỉnh có kế hoạch đào tạo kỹ năng khai thác, tư vấn, cập nhật kiến thức về chính sách BHYT mới cho đội ngũ cộng tác viên thu BHYT. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức dịch vụ thu BHYT đảm bảo theo đúng quy định. Tiếp tục phối hợp các xã, thị trấn rà soát lại các đối tượng đã tham gia BHYT. Phân công viên chức, chuyên viên BHXH huyện theo dõi, đôn đốc, kịp thời hỗ trợ các xã, thị trấn trong việc tra cứu dữ liệu người tham gia BHYT qua đó có kế hoạch cụ thể để tiếp tục vận động. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ sơ khám chữa bệnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.  Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |