news

Lời giới thiệu

(11:10, 30/09/2015)

Chào mừng các bạn đã đến với Website của huyện Hải Hậu, Trang web được xây dựng với sự trợ giúp của hội đồng hương Hải hậu tại Hà Nội và sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ lãnh đạo huyện. Trang web là nơi gặp gỡ và trao đổi các thông tin về Hải Hậu.

Năm 1978, điển hình văn hoá thông tin huyện Hải Hậu được phát hiện. Trước đó 12 năm liền (1965 – 1977), Hải Hậu là lá cờ đầu của tỉnh Hà Nam Ninh. Ngay trong năm 1978, Bộ Văn hoá – Thông tin đã tổ chức hội nghị tại Hải Hậu, phát động phong trào cả nước thi đua với Hải Hậu và trao lá cờ đầu cấp huyện của cả nước cho phong trào văn hoá thông tin ở đây.

Tiếp đó 10 năm liền (1978 – 1988), Đảng bộ và nhân dân Hải Hậu đã không ngừng giữ vững danh hiệu đó. Năm 1988, Bộ Văn hoá – Thông tin mở hội nghị 10 năm phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin huyện Hải Hậu và hội nghị dành cho các tỉnh phía Bắc về công tác văn hoá phục vụ Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị.

Những thành quả kinh tế, xã hội của Hải Hậu đạt được đã chứng tỏ vai trò rất quan trọng của văn hoá thông tin. Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Cổ Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam về thăm Hải Hậu (5 – 1988), sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo huyện báo cáo và trực tiếp khảo sát thực tế phong trào ở đây, đã nhận xét: “Sự nghiệp văn hoá, giáo giáo dục, y tế, thể dục thể thao không ngừng phát triển. Ngành văn hoá thông tin 10 năm liền là lá cờ đầu văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước, như vậy là tốt.”

Năm nay, nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển của Hải Hậu, Bộ Văn hoá - Thông tin và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định chủ trương tổng kết mô hình văn hoá Hải Hậu làm cơ sở phát triển đời sống văn hoá nông thôn nước ta, thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc.

Có thể nói rằng phong trào Hải Hậu đã diễn ra trong 20 năm liên tục, được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn (1978 1988) là thời kỳ đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cả nước thống nhất, song gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về kinh tế, về cơ chế quản lý quan liêu bao cấp...nhưng phong trào Hải Hậu vẫn đi lên, trở thành khuôn mẫu cấp huyện thời đó, giai đoạn tiếp theo (1988 –1998) là thời kỳ có luồng gió mới của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, nhất là đổi mới về tư duy lý luận của Đảng ta đã tác động sâu sắc và tạo ra bước chuyển biến căn bản cho sự nghiệp văn hoá thông tin ở đây, và văn hoá thông tin đã thực sự trở thành động lực, nền tảng và mục tiêu cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân Hải Hậu.

 Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, việc nghiên cứu, tổng kết mô hình văn hoá Hải Hậu cần được đổi mới một bước. Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác văn hoá thông tin năm 1998, ngày 18-1-1999, đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra: “Hướng về cơ sở giúp ngành văn hoá thông tin thực hiện những nhiệm vụ cụ thể mà Nghị quyết 5 đã nêu ra, như xây dựng môi trường văn hóa, bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá... do đó: chúng ta cần coi trọng việc tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, như nêu gương “người tốt, việc tốt”, lấy người tốt, việc tốt để cảm hoá người xấu và loại trừ việc xấu

 Do vậy, việc tổng kết mô hình Hải Hậu sẽ nhằm một số mục đích chính sau:

Nghiên cứu thành quả của sự nghiệp văn hoá thông tin Hải Hậu trong 20 năm (đặc biệt trong hơn 10 năm đổi mới) để từ đó tìm hiểu nguyên nhân thành công và rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, thiết thực về tổ chức hoạt động văn hoá thông tin cơ sở, nhất là các hoạt động của văn hoá thông tin đối với phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp phát triển của phong trào nhân dân xây dựng đời sống văn hoá thông tin trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Từ thực tiễn hoạt động văn hoá thông tin ở Hải Hậu xem xét những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hoá thông tin đi vào cuộc sống như thế nào, từ đó đề xuất xử lý ngay những vấn đề vướng mắc trong khâu thực hiện, tạo điều kiện cho sự nghiệp văn hoá thông tin phát triển.
Thông qua quá trình tổng kết, nâng cao năng lực, trình độ ván bộ các cấp trong việc lãnh đoạ và tổ chức hoạt động văn hóa thông tin.
Đồng thời với việc tổng kết mô hình văn hoá huyện Hải Hậu mở đợt tuyên truyền nhân rộng điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

       Để đạt được mục đích trên, nội dung nghiên cứu tập trung 4 vấn đề cơ bản.

Vai trò, tác động của văn hóa với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở Hải Hậu.
Quá trình hình thành phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Hải Hậu.
Sự phát triển của hệ thống chính trị: nhân tố cơ bản của xây dựng văn hóa nông thôn.
Những bài học lớn trong việc xây dựng văn hoá ở Hải Hậu.

           Những nội dung nghiên cứu trên đây làm sáng tỏ những đóng góp to lớn mà Đảng bộ, nhân dân Hải Hậu qua các thời kỳ phấn đấu giành được. Bộ Văn hoá – Thông tin, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu và 35 xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo tổng kết.

        Quan điểm và phương pháp tiến hành tổng kết Hải Hậu được triển khai theo các bước sau:

Chỉ đạo tổng kết từ trên xuống và tiến hành các bước tổng kết từ dưới lên, qua 4 cấp: xã - huyện - tỉnh – trung ương.
Căn cứ vào Nghị quyết Trung ương 5 về văn hoá, Nghị quyết 6 của Bộ Chính trị về nông nghiệp, xuất phát từ quan điểm toàn diện để đánh giá sự nghiệp văn hoá thông tin huyện Hải Hậu, gắn văn hoá với phá triển kinh tế xã hội, gắn văn hoá với việc xây dựng con người.
Đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm nâng cao tính lý luận, đảm bảo khoa học, tránh sa vào báo cáo thành tích, phô trương hình thức, cố gắng đạt hiệu quả thiết thực.
Sử dụng phương pháp so sánh, đặt Hải Hậu trong mối tương quan phát triển với các huyện phụ cận trong tiến hành vận động của văn hoá tỉnh. Nam Định và cả nước.

          Hải Hậu một huyện ven biển, với một tiềm lực văn hoá truyền thống kết từ “ tứ tính cửu tộc” đến nay, qua 5 thế kỷ đã xây dựng nên một mô hình nông thôn mới vừa truyền thống vừa hiện đại, góp phần rất quan trọng để khẳng định luận điểm của Đảng ta về văn hoá là nền tảng tinh thần, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của phát triển là hoàn toàn đúng đắn.

          Với những ý nghĩa đó, tập kỷ yếu tổng kết 20 năm Hải Hậu điển hình văn hoá huyện là tập hợp những bản báo cáo phân tích, đánh giá sự nghiệp văn hoá thông tin Hải Hậu qua 20 năm xây dựng và phát triển. Bằng nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các bản báo cáo sẽ giúp cho bạn đọc hiểu đầy đủ hơn những gì Hải Hậu đã làm được, những gì Hải Hậu chưa làm được, từ đó rút ra những bài học cho sự nghiệp xây dựng văn hóa nông thôn, góp phần đưa nông thôn nước ta tiến vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

          Nhân tập Kỷ yếu ra đời, tôi thay mặt ban chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm điển hình văn hoá huyện Hải Hậu cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Hậu, tạo đỉều kiện thuận lợi cho các đoàn nghiên cứu nắm tình hình ở địa phương, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Do hạn chế thời gian tập kỷ yếu hội nghị chắc chắn còn những thiếu sót. Mong bạn đọc thông cảm, góp ý phê bình.

 

  NGUYỄN KHOA ĐIỀM
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN

Trích từ Kỷ yếu tổng kết 20 năm Hải Hậu điển hình văn hoá huyện

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |