news

Thông báo số 349-TB/HU ngày 16/12/2013 của Huyện ủy Hải Hậu về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 25/10/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV

(05:05, 20/12/2013)


ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    HUYỆN ỦY HẢI HẬU              Hải Hậu, ngày 16 tháng 12 năm 2013

          *            

           Số 349-TB/HU             

 

THÔNG BÁO

Nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01-NQ/HU

ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện khoá XXV (nhiệm kỳ 2010-2015)

-----

Ngày 25/10/2010 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình; ngày 27/7/2012, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ra Thông báo số 164-TB/HU về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết số 01-NQ/HU, trong đó quy định cụ thể việc xem xét, xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số - kế hoạch gia đình về sinh con thứ ba trở lên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU và Thông báo số 164-TB/HU, Trung ương có các quy định, hướng dẫn cụ thể về việc xử lý đảng viên vi phạm (Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 06/6/2013 của Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm).

 Để thực hiện đúng Quy định của Trung ương đã ban hành, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV họp ngày 16 tháng 12 năm 2013 đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV; Ban Thường vụ Huyện uỷ thông báo:

1- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV: bỏ nội dung điểm 3 mục II phần B của Nghị quyết số 01-NQ/HU và sửa đổi, bổ sung như sau:

- Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, huy động các tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế tích cực tham gia công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho mỗi gia đình, mỗi người dân tự nguyện thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương đi đầu, tự cam kết thực hiện, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình.

+ Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; quần chúng ưu tú trước khi vào Đảng; cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận hoặc tuyển dụng trong độ tuổi sinh đẻ (tính theo tuổi vợ từ 18 đến 49 tuổi) phải viết cam kết tự nguyện không sinh con thứ 3 trở lên. Nếu vi phạm thì xử lý kỷ luật theo qui định của Trung ương.

+ Không tiếp nhận về huyện công tác những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số - kế hoạch gia đình về sinh con thứ ba trở lên.

+ Không xét duyệt kết nạp vào Đảng những quần chúng vi phạm chính sách dân số - kế hoạch gia đình về sinh con thứ ba trở lên.

+ Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể và cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, nhân nhanh các điển hình tiên tiến.

2- Thông báo này thay thế thông báo số 164-TB/HU ngày 27/7/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 12 năm 2013.

Yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

 

                           T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                       BÍ THƯ   

                                          đã ký

                                 Phạm Văn Chiến

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |