news

Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 19/7/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

(04:43, 22/07/2013)


 Chỉ thị số 10-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy

ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    HUYỆN ỦY HẢI HẬU             

     *                                                   

          Số 10-CT/HU                     Hải Hậu, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

-------

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sự chỉ đạo của TW và của Tỉnh về việc lựa chọn Hải Hậu là huyện điểm xây dựng nông thôn mới. Trong 2 năm qua, việc quán triệt và chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kết quả triển khai Chỉ thị số 03 gắn với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả thiết thực vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, trở thành tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trọng tâm là phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” theo chuẩn mực đạo đức “Gương mẫu - Trách nhiệm - Kỷ cương - Hiệu quả”.

2- Các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung hoặc xây dựng mới các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phù hợp với đặc thù công việc và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị thành những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện, lấy đó làm cơ sở hành động cho toàn hệ thống chính trị thể hiện mạnh mẽ ý thức tự giác, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với việc tập trung khắc phục kịp thời những khuyết điểm, những công việc cần làm ngay sau khi kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 mà các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà nước thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ sở, cùng gia đình gương mẫu, tích cực tham gia, đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới của cụm dân cư, xóm (TDP) và địa phương.

3- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp tích cực vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu đóng góp công sức, tiền của, trí tuệ, đảm nhận tham gia những công việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tập trung vào những tiêu chí khó như: đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển ngành nghề dịch vụ trong nông thôn, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, xây dựng xóm (TDP) văn hoá, xây dựng đường giao thông nông thôn, công tác vệ sinh môi trường đảm bảo xanh sạch đẹp...vv.

5- Các chi bộ xóm (TDP) chỉ đạo Ban công tác Mặt trận phối hợp với Hội đồng hương ước và các đoàn thể chính trị phát động mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ thể của nhân dân, của cộng đồng dân cư thi đua xây dựng gia đình, xóm (TDP) đạt tiêu chí nông thôn mới.

6- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 03/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu năm 2013, có thêm 250 xóm (TDP) trở lên, nâng tổng số xóm (TDP) trên toàn huyện đạt tiêu chí nông thôn mới là 454 xóm (TDP) trở lên; trên 15 xã, thị trấn đạt nông thôn mới; năm 2014, có thêm 92 xóm (TDP) và 20 xã, thị trấn đạt tiêu chí nông thôn mới; huyện Hải Hậu đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

7- Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW, Văn phòng Huyện uỷ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức “Gương mẫu - Trách nhiệm - Kỷ cương - Hiệu quả” của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Các đ/c UVBCHĐB huyện;

- UBND huyện;

- Các ban Xây dựng đảng;

- MTTQ, các ĐTCT huyện;

- Các TCCSĐ trực thuộc;

- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Chiến

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |