news

Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 04/7/2013 của Huyện ủy Hải Hậu về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

(10:38, 08/07/2013)


ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH

HUYỆN UỶ HẢI HẬU

*

Số 51-KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_____________________________­___

Hải Hậu, ngày 04 tháng 7 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

-----

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 10/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7-Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7-Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhằm giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng nêu trong nội dung các Nghị quyết, Kết luận. Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng chương trình hành động sát với tình hình địa phương, đơn vị nhằm nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng và tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và các nhận thức lệch lạc.

2. Yêu cầu:

- Mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận đặc biệt là nắm vững những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của mình để vận dụng vào thực tiễn đạt chất lượng và hiệu quả cao. Xác định việc học tập, quán triệt nghị quyết là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Trong quá trình tổ chức chỉ đạo việc học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức; kết hợp giữa việc nghe giới thiệu quán triệt với thảo luận, tự đọc, tự học là chính. Các cấp ủy phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; có sơ, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Về nội dung học tập, quán triệt:

- Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;

- Tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Ngoài các chuyên đề trên, có thể nêu tóm tắt về một số vấn đề khác như việc thực hiện chủ trương quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

2. Về tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt:

a. Ở huyện: Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập cho cán bộ chủ chốt.

- Thành phần:

+ Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

+ Các đồng chí Trưởng, Phó phòng, ban, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội huyện, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng UBND huyện, TTBD chính trị huyện.

+ Các đồng chí Bí thư đảng uỷ, Bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

+ Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; phó trưởng Ban Tuyên giáo, báo cáo viên chuyên trách đảng uỷ các xã, thị trấn.

- Thời gian: 1,5 ngày, hoàn thành trước ngày 20/7/2013.

- Tài liệu học tập: Văn kiện Hội nghị lần thứ 7-Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và các tài liệu có liên quan của huyện.

- Báo cáo viên: Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

b. Ở cơ sở (xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị): Đảng uỷ, chi uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thành phần:

+ Đối với đảng bộ xã, thị trấn: Tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên trong đảng bộ và mở rộng đến uỷ viên Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị-xã hội, trưởng xóm (tổ trưởng tổ dân phố), đội trưởng sản xuất.

+ Đối với đảng bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chi bộ Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, chi bộ các trường THPT, GDTX, dạy nghề: Cấp uỷ tổ chức hội nghị đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên.

+ Các chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc còn lại: Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

 - Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 15/8/2013.

 - Tài liệu học tập: Văn kiện Hội nghị lần thứ 7-Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7-Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn) và các tài liệu có liên quan của cơ sở.

- Báo cáo viên:

+ Đối với xã, thị trấn: do các đồng chí Thường trực cấp ủy quán triệt.

+ Đối với cơ quan, đơn vị: do đồng chí Bí thư cấp uỷ trực tiếp quán triệt.

+ Trong trường hợp cần thiết có thể mời báo cáo viên cấp trên truyền đạt theo chuyên đề.

3. Việc phổ biến, tuyên truyền trong nhân dân:

Các cấp ủy Đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7-Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp tổ chức các hội nghị học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7-Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho đoàn viên, hội viên với các hình thức phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đảng uỷ các xã, thị trấn, cơ quan; chi uỷ, chi bộ trực thuộc trực tiếp là đồng chí bí thư chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Kết luận ở địa phương, đơn vị; mời đồng chí Thường vụ Huyện uỷ-phụ trách vùng, khối trực tiếp duyệt kế hoạch, chương trình hành động và lịch học tập, quán triệt.

2. Ban Dân vận Huyện uỷ tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về:“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Ban Tổ chức Huyện uỷ tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận về:“Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” .

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về: “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận về:“Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

3. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ: Biên soạn đề cương phục vụ việc quán triệt, học tập ở huyện và cơ sở. Phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Kết luận; chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đôn đốc, kiểm tra, trực tiếp dự các buổi quán triệt, học tập Nghị quyết, Kết luận ở cơ sở; tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

4. Văn phòng Huyện uỷ tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt ở huyện và các chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc còn lại; Cung cấp các loại tài liệu, đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị.

5. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, Đài phát thanh-Truyền hình huyện và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận gắn với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Sau hội nghị quán triệt, các cấp uỷ cơ sở báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ) để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;    

- Các đ/c UVBTV Huyện uỷ;

- Các đ/c HUV;

- Các tổ chức cơ sở đảng;

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

Trần Văn Chinh

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |