news

Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 03/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

(05:58, 05/07/2013)

 ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH

HUYỆN UỶ HẢI HẬU

*

Số 14-NQ/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Hậu, ngày 03 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

 


I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011- 2013.

Trong 2 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của TW và của Tỉnh về việc lựa chọn huyện Hải Hậu là huyện điểm thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội từ huyện đến cơ sở tham gia tích cực phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và đã đạt được kết quả quan trọng.

Tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Hạ tầng kinh tế- xã hội được phát triển; làm mới, cải tạo và nâng cấp 537 km đường dong xóm, 290 km đường giao thông nội đồng, 234 km rãnh thoát nước dân cư. Hoàn thành Đề án Dồn điền đổi thửa trên địa bàn toàn huyện.

Tích cực chuyển dịch cơ cấu, kinh tế, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; đã đào tạo nghề cho 5.736 người, truyền nghề 19.223 lao động; có 27 làng nghề được công nhận, hàng chục ngàn lao động có việc làm mới; chuyển đổi trên 900 ha diện tích trồng lúa, làm muối hiệu quả thấp sang nuôi trồng thuỷ sản; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2012 đạt 17,58 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 6,91 %.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm; đã xây dựng mới 42 Nhà văn hoá xóm, 622 phòng học và nâng cấp theo chương trình kiên cố hóa trường học của Chính phủ. Đến nay toàn huyện bình quân đạt 15/19  tiêu chí, trong đó: 2 xã đạt 17 tiêu chí; 9 xã đạt 16 tiêu chí; 9 xã đạt 15 tiêu chí; 8 xã đạt 14 tiêu chí; 4 xã đạt 13 tiêu chí và 3 xã đạt 12 tiêu chí; có 204/ 546 xóm (TDP) đạt tiêu chí xóm NTM và  71% số hộ đạt tiêu chí gia đình nông thôn mới. Tiếp tục củng cố và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế, khó khăn đó là: Một số cấp uỷ đảng, chính quyền và một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ. Tiến độ triển khai các đề án của huyện còn chậm và chưa đồng bộ. Tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia còn chậm (còn 19 trường ở 15 xã chưa đạt chuẩn); thu nhập bình quân và tỷ lệ tham gia bảo hiểm Y tế còn thấp; việc phát triển ngành nghề ở nông thôn chưa mạnh.

   II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung:

Xây dựng nông thôn mới Hải Hậu có kết cấu hạ tầng Kinh tế - Xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả kinh tế và giá trị thu nhập trên ha canh tác đạt cao; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ; đồng thời xây dựng nông thôn theo quy hoạch; môi trường sinh thái được chú trọng bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao.

Năm 2013:

- Có thêm 250 xóm (TDP) trở lên, nâng tổng số xóm (TDP) trên toàn huyện đạt tiêu chí nông thôn mới là 454 xóm (TDP) trở lên.

- Trên 15 xã, thị trấn đạt nông thôn mới.

Năm 2014:

- Có thêm 92 xóm (TDP) và 20 xã, thị trấn đạt tiêu chí nông thôn mới.

- Huyện Hải Hậu đạt nông thôn mới.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

* Về quy hoạch:

- Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 2010-2015.

- Rà soát, điều chỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ các quy hoạch.

* Về hạ tầng Kinh tế - Xã hội:

 Năm 2013: 98% số xóm (TDP) có nhà văn hóa đảm bảo đủ điều kiện hoạt động; 100% xã, thị trấn có hệ thống điện đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

Năm 2014: 100 % số xã, thị trấn cơ bản đạt nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, có đường trục, dong xóm được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới và có hệ thống rãnh thoát nước khu dân cư được cứng hoá, hệ thống thuỷ lợi đảm bảo yêu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất; 100% nền đường trục chính nội đồng đạt chuẩn, có trên 50% được cứng hoá; 100% trường học đảm bảo phòng học kiên cố phục vụ tốt công tác dạy và học.

* Về phát triển kinh tế- xã hội:

Năm 2013 thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 23 triệu đồng, năm 2014 đạt 29 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo của các xã, thị trấn dưới 5 %; 90 % người làm việc trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên.

* Về văn hoá- xã hội- môi trường:

Duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 60% dân số.

Năm 2014 trên 70 % dân số tham gia bảo hiểm y tế; trên 95 % trường THCS đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thị trấn có khu bãi rác được xây dựng theo quy hoạch, chất thải được thu gom và xử lý theo quy định.

* Về xây dựng hệ thống chính trị:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, bảo đảm sự quản lý thống nhất, sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương, đơn vị; gắn phân cấp với tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên và chịu trách nhiệm của cấp dưới, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

- Xây dựng chính quyền xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể vững mạnh; kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề búc xúc, đơn thư khiếu nại, tố cáo và những đề xuất chính đáng thuộc thẩm quyền cơ sở, không né tránh, đùn đẩy; không có khiếu kiện đông người vượt cấp; hệ thống an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

2.1- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện về ý thức, mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong mỗi thôn xóm (TDP).

2.2- Nâng cao chất lượng thực hiện qui hoạch và quản lý qui hoạch. Tích cực chuyển dịch, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề dịch vụ trong nông thôn tạo bước đột phá để phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện riêng của từng địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh việc đào tạo nghề, truyền nghề, cấy nghề, khuyến khích phát triển nghề trong nông thôn và coi đây là khâu đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể ở vùng nông thôn.

2.3- Tập trung khai thác mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Chú trọng nguồn thu từ việc cấp quyền sử dụng đất, các nguồn lực ủng hộ tại từng địa phương.

2.4- Tiếp tục thực hiện tốt việc phân cấp thực hiện xây dựng NTM. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

2.5- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch như: Đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, mạng lưới điện nông thôn, hệ thống trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chợ nông thôn...

Xây dựng các khu sản xuất tập trung: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông lâm thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề nông thôn. Củng cố tổ chức, mạng lưới y tế cơ sở, hoàn thiện và nâng cao các dịch vụ y tế phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung vận động nhân dân mua bảo hiểm Y tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng.

2.6- Củng cố, nâng cao chất lượng, vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở trong chỉ đạo điều hành. Coi trọng việc phát huy dân chủ, phát huy nội lực, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định trong thực hiện các tiêu chí khó trong xây dựng xóm NTM; phát triển ngành nghề tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp uỷ Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trong phạm vi địa phương, cơ quan, đoàn thể, đơn vị mình. Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, chuyển trọng tâm, khích lệ phong trào.

2. Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát lại các tiêu chí, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết và tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

3. Ban Dân vận, Văn phòng Huyện uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết và thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ.

   Nghị quyết này được quán triệt, triển khai đến các Đảng bộ, Chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ huyện./.

    T/M HUYỆN UỶ

Nơi nhận:                                                      BÍ THƯ

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (để b/c)

- Các tổ chức cơ sở đảng                                  Đã ký

- Các đ/c Huyện uỷ viên 

- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

                                                                Phạm Văn Chiến

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |