news

Hướng dẫn số 17-HD/HU ngày 06/8/2012 của Huyện ủy Hải Hậu về việc tuyên truyền Ngày hội văn hóa- thể thao kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới

(07:41, 20/08/2012)


ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    HUYỆN UỶ HẢI HẬU

                  *

          Số 17-HD/HU               Hải Hậu, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền Ngày hội văn hoá-thể thao kỷ niệm 67 năm

Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 02/9, khai giảng năm học mới,

giao quân và kỷ niệm 750 năm Thiên Trường-Nam Định,
đón nhận
Huân chương Hồ Chí Minh và công nhận
Thành phố Nam Định
là đô thị loại 1.

--------

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thông qua công tác tuyên truyền để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9 và những thành tựu kinh tế-xã hội đã đạt được của quê hương, đất nước.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao vào dịp 19/8 tại các xã, thị trấn; đồng thời tham gia Ngày hội văn hóa-thể thao ở huyện dịp 02/9 nhằm giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, tinh thần độc lập dân tộc, tự lực, tự cường; khuyến khích nhân dân vừa là người sáng tạo, vừa là người hưởng thụ các giá trị văn hoá.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2012-2013 và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” trang trọng, thực sự là ngày Hội của các nhà trường và xã hội.

- Động viên, cổ vũ thanh niên phát huy truyền thống Hải Hậu văn hoá, anh hùng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN.

- Các hoạt động tuyên truyền phải kịp thời, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1- Đợt 1: Từ 07/8 đến ngày 19/8/2012.

- Tuyên truyền kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa-thể thao, nội dung và điều lệ các hoạt động văn hóa-thể thao.

- Tuyên truyền khí thế thi đua tham gia các hoạt động văn hóa-thể thao, kết quả các hoạt động văn hoá-thể thao truyền thống, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của địa phương, đơn vị và ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám.

- Tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Hải Hậu: Mảnh đất-con người, truyền thống-đổi mới" vòng sơ khảo ở cơ sở. Đồng thời nộp bài dự thi vòng chung khảo về huyện theo Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 14/3/2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

2- Đợt 2: Từ ngày 20/8 đến ngày 02/9/2012.

- Tuyên truyền kết quả các hoạt động ngày hội văn hoá-thể thao truyền thống ở địa phương, đơn vị và các môn tham gia thi đấu tại huyện.

- Tuyên truyền khí thế sôi nổi của Ngày hội văn hoá-thể thao ở huyện gắn với tuyên truyền ý nghĩa và các bài học quí báu của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9; tuyên truyền các tấm gương anh hùng, các điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền những thành tựu của quê hương, đất nước gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và những điển hình, những nhân tố mới của tập thể, cá nhân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

3- Đợt 3: Từ ngày 03/9 đến ngày 10/9/2012.

-Tuyên truyền kết quả, ý nghĩa của ngày hội văn hoá-thể thao truyền thông ở huyện.

- Tuyên truyền kết quả năm học 2011-2012, nhiệm vụ năm học 2012-2013, gắn với tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và khai giảng năm học mới.

- Tuyên truyền ngày hội giao quân: Căn cứ Hướng dẫn công tác tuyên truyền tuyển quân đã ban hành, tập trung tuyên truyền truyền thống Anh hùng LLVT của Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu, tuyên truyền ngày hội giao quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xứng đáng với truyền thống quê hương văn hóa, anh hùng.

- Tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 750 năm Thiên Trường-Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại 1 (theo hướng dẫn của UBND tỉnh).

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, panô, áp phích, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; khai giảng năm học mới và giao quân tại các địa phương, đơn vị; đồng thời triển khai tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 750 năm Thiên Trường-Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại 1 (theo hướng dẫn của tỉnh).

2. Trung tâm Văn hoá-Thông tin-Thể thao chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan giúp UBND huyện tổ chức các hoạt động văn hoá-thể thao trong dịp Quốc khánh 02/9 và các hoạt động tuyên truyền, xây dựng các cụm tranh cổ động trực quan tại khu trung tâm huyện. Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn công tác tuyên truyền tuyển quân và trang trí khánh tiết tại khu trung tâm huyện trong ngày giao quân.

3. Đài Phát thanh-truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử (haihau.vn) mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đảm bảo mục đích, yêu cầu, định hướng nội dung của Ban Thường vụ Huyện ủy, gắn với tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

4. Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn; cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan liên quan tổ chức tốt ngày hội văn hoá-thể thao tại địa phương, đơn vị gắn với tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Hải Hậu: Mảnh đất-con người, truyền thống-đổi mới" vòng sơ khảo ở cơ sở. Đồng thời chỉ đạo, biên tập nội dung tuyên truyền phục vụ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lựa chọn khẩu hiệu phù hợp từng thời điểm để triển khai kẻ vẽ panô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn tại khu trung tâm xã, thị trấn, cổng trụ sở cơ quan, đơn vị.

Phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc từ ngày 15/8/2012 đến hết ngày 10/9/2012.

Các xã Hải Vân, Hải Nam, Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Hà, Hải Phúc, Hải Phương, Hải Trung, Hải Anh, Hải Tây, Hải Châu, Hải Chính, Hải Triều, Hải Hoà, thị trấn Yên Định, Thịnh Long và thị trấn Cồn, Bến xe khách huyện Hải Hậu xây dựng cụm tranh cổ động, treo khẩu hiệu qua Quốc lộ 21, đường 56 (cũ). Nội dung, địa điểm treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Tiểu ban tuyên truyền.

5. Cùng với các hình thức tuyên truyền nêu trên, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị cử cộng tác viên, phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân viết tin, bài tuyên truyền, đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Hải Hậu (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy bằng văn bản hoặc thư điện tử: bantuyengiaohaihau@gmail.com).

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

- Đảng Cộng sản Việt Nam-Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm.

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường-Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại 1.

- Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

- Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

- Đảng bộ quân và dân Hải Hậu đoàn kết, đổi mới quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

- Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

- Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

- Nhiệt liệt chào mừng khai giảng năm học 2012-2013.

- Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2012.

- Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ Hải Hậu hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

- Chung tay vì một môi trường giao thông an toàn, thân thiện.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông.

- Tích cực hưởng ứng "Thập kỷ vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020".

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;    

- Các đ/c UVBTV Huyện uỷ

- Các tổ chức cơ sở đảng;

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

                        Đã ký

                 Trần Văn Chinh

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |