news

Chị thị số 06-CT/HU ngày 20/12/2012 của Huyện ủy Hải Hậu về việc tổ chức kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập huyện Hải Hậu (1888-2013), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(04:39, 25/12/2012)


ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    HUYỆN ỦY HẢI HẬU                 

           *                                                   

          Số 06- CT/HU                 Hải Hậu, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

V/v tổ chức kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập huyện Hải Hậu
(1888-2013),
đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

-----

 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 12-12-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2013, để ôn lại và phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Hậu qua 125 năm xây dựng và phát triển; biểu dương những thành tựu to lớn của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, sự nghiệp đổi mới, phát triển của huyện; quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hải Hậu, tạo sức bật mới về phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời phát động thi đua trong Đảng bộ và nhân dân toàn huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 125 năm thành lập huyện (27/12/1888-27/12/2013) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu:

1- Cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày thành lập huyện, quá trình ra đời, đấu tranh, xây dựng và trưởng thành; những thành tựu đạt được của huyện trong 125 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng, biên tập các tin bài, phóng sự tuyên truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và các hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập huyện; ca ngợi truyền thống văn hoá anh hùng, bất khuất, tự lực, tự cường, cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo... của quân và dân huyện nhà; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường trong nhân dân. Quảng bá, giới thiệu hình ảnh về mảnh đất, con người Hải Hậu, truyền thống đổi mới trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử huyện.

Triển khai thi công xây dựng các công trình phúc lợi như: đường giao thông, khu Trung tâm VH-TT huyện, Cổng trào huyện....xét và công nhận 125 xóm (TDP) trở lên đạt xóm (TDP) nông thôn mới lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày thành lập huyện (1888-2013) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

2- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục tuyên truyền, thông báo sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện tham gia, hưởng ứng các cuộc thi do huyện tổ chức như: Đại hội TDTT lần thứ VII của huyện; cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Hải Hậu: Mảnh đất-con người, truyền thống-đổi mới”; sáng tác ca khúc về quê hương Hải Hậu, Liên hoan ảnh nghệ thuật, thi sáng tác lôgô Hải Hậu...

3- Đảng uỷ các xã, thị trấn phát huy tốt truyền thống Anh hùng của quê hương, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội TDTT ở cơ sở, lựa chọn các môn tham gia Đại hội TDTT huyện lần thứ VII, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2013, góp phần xây dựng huyện Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2015.

4- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện./.

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (báo cáo);

- Các đ/c TVHU,

- ĐU xã, thị trấn,

- Đảng bộ, chi bộ cơ quan,

- Lưu VPHU.

BÍ THƯ

 

Đã ký

 

Phạm Văn Chiến

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |