news

Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 20/12/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện

(04:48, 25/12/2012)


ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    HUYỆN ỦY HẢI HẬU                 

           *                                                   

          Số 07- CT/HU                 Hải Hậu, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Về việc tăng cường lãnh đạo đối với

 công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.

-------

Trong thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong huyện đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Luật đất đai và Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá IX) về việc tiếp tục đổi mới chính sách Pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai có nhiều chuyển biến.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện ở một số xã, thị trấn đã bộc lộ một số hạn chế, khó khăn đó là: cấp uỷ, chính quyền một số địa phương chưa tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai, sự phối hợp với cơ quan chuyên môn chưa cao; công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn buông lỏng; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật đất đai còn hạn chế, thiếu kiên quyết; ý thức chấp hành Luật đất đai của một bộ phận nhân dân trong đó có cả một số Đảng viên chưa tốt; ban hành văn bản hướng dẫn, thi hành Luật đất đai chậm; hệ thống hồ sơ địa chính cập nhật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ...

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu:        

1. Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai. Xác định rõ những hạn chế, nguyên nhân yếu kém và biện pháp khắc phục. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Đảng viên và chi bộ cơ sở đóng vai trò làm nòng cốt tiên phong, gương mẫu trong việc tuyên truyền và chấp hành Luật đất đai, coi đó là một trong các nội dung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời cũng là nội dung trong xây dựng đời sống văn hoá, trong quy ước, hương ước của xóm, làng, cộng đồng dân cư.

2. Tập trung đánh giá, rà soát tình hình vi phạm Pháp luật về đất đai để kịp thời có phương án xử lý, khắc phục. Áp dụng các biện pháp xử lý tổng hợp trong đó có cả công tác cán bộ đối với những xã, thị trấn có nhiều vi phạm. Xử lý nghiêm các cán bộ, Đảng viên có sai phạm, không để phát sinh mới xảy ra.

Kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng đất trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công, đất công ích tại các xã, thị trấn. Phân loại, lập phương án xử lý đối với các đơn vị vi phạm Luật đất đai nhằm quản lý, sử dụng quỹ đất chặt chẽ, đúng mục đích, theo quy hoạch, kế hoạch.

3. Tập trung hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2015) trong năm 2012 và quý I năm 2013 đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hoàn thành công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính sau dồn điền đổi thửa. Cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, từng bước đồng bộ hoá hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về hồ sơ địa chính ở tất cả các xã, thị trấn theo Kế hoạch số 54 của UBND tỉnh.

4- Các xã, thị trấn lập danh sách, thu thập các giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân còn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lập Hội đồng xét duyệt, công khai những trường hợp đủ và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất tại thôn, xóm, cộng đồng dân cư nơi hộ có đất sinh sống. Phối hợp với Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm đảm bảo đúng quy định.

5. Phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành trong công tác quản lý đảm bảo thống nhất. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai ở cấp huyện, xã, thị trấn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đảm bảo kinh phí cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là công tác lập hồ sơ địa chính. Trước mắt dành 10% phí thu cấp quyền sử dụng đất để phục vụ công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, thanh tra các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai. Kịp thời ngăn chặn và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm Luật đất đai. Tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đảm bảo yêu cầu trong quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai.

Tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo hướng hiện đại, đảm bảo khai thác thông tin có hiệu quả và an toàn, đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Huyện uỷ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện./.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                BÍ THƯ

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);

- Các đ/c UVBCHĐB huyện;

- MTTQ, các ĐTCT huyện;                                          Đã ký

- Các TCCSĐ;

- Lưu Văn phòng Huyện uỷ. 

            Phạm Văn Chiến

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |