news

Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 11/10/2013 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2013 huyện Hải Hậu về việc kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện

(12:52, 16/10/2013)


HỘI ĐỒNG TDVC NĂM 2013
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        HUYỆN HẢI HẬ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số: 01/TB-HĐTD             Hải Hậu, ngày  11  tháng 10 năm 2013 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển
vào làm
viên chức tại các đơn vị sự nghiệp
thuộc huyện Hải Hậu năm 2013

           

Căn cứ Văn bản số 394/UBND-VP8 ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng viên chức của UBND huyện Hải Hậu;

Căn cứ Thông báo số 114/TB-UBND ngày 20/9/2013 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Hải Hậu năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 8037/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Hải Hậu năm 2013;

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Hải Hậu năm 2013 thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển như sau:

1. Đối tượng kiểm tra, sát hạch:

- Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển đặc cách (quy định tại mục 3.1 phần III Thông báo số 114/TB-UBND ngày 20/9/2013 của UBND huyện) không phải kiểm tra, sát hạch. Đối với những vị trí việc làm có số người dự tuyển thuộc diện ưu tiên xét tuyển đặc cách bằng hoặc lớn hơn số chỉ tiêu xét tuyển thì sẽ không tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những người dự tuyển còn lại thuộc vị trí việc làm đó.

- Người dự tuyển không thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển đặc cách được kiểm tra, sát hạch (quy định tại mục 3.2 phần III Thông báo số 114/TB-UBND ngày 20/9/2013 của UBND huyện).

2. Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch:

2.1. Nội dung kiểm tra, sát hạch:

2.1.1. Đối với giáo viên dạy nghề May, Điện: Hội đồng tuyển dụng sẽ chọn 10 tiết dạy cho mỗi chuyên ngành trong chương trình giảng dạy quy định của chuyên ngành cần tuyển để người dự tuyển thực hiện tiết giảng dạy.

2.1.2. Đối với các ngạch viên chức tuyển dụng còn lại: Tổ chức kiểm tra, sát hạch bằng 01 bài thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi nằm trong danh mục tài liệu ôn thi theo từng lĩnh vực đối với từng ngạch viên chức tuyển dụng (có phụ lục danh mục tài liệu ôn thi theo từng lĩnh vực đối với từng ngạch viên chức  tuyển dụng kèm theo). Tài liệu ôn tập do người dự tuyển tự chuẩn bị và tự ôn tập.

2.2. Hình thức kiểm tra, sát hạch:

2.2.1. Đối với giáo viên dạy nghề May, Điện:

- Trước giờ trình bày bài giảng 90 phút, Thư ký Ban giám khảo mời người dự tuyển vào phòng chuẩn bị; người dự tuyển xuất trình chứng minh thư nhân dân và bốc thăm tên bài dạy; chuẩn bị giáo án bài dạy (trên giấy do Hội đồng tuyển dụng phát).

- Người dự tuyển trình bày bài giảng trước Ban Giám khảo (không có học sinh tham dự) và trả lời các câu hỏi của giám khảo về các vấn đề có liên quan đến bài dạy (nếu có), thời gian trình bày bài giảng không quá 45 phút.

- Kết thúc phần thực hành, giám khảo thu giáo án, chấm điểm giáo án của người dự tuyển.

- Tổng điểm của phần kiểm tra, sát hạch tối đa là 100 điểm, trong đó điểm kết quả trình bày bài giảng tối đa là 90 điểm, điểm giáo án tối đa là 10 điểm.

2.2.2. Đối với các ngạch viên chức tuyển dụng còn lại: Tổ chức thi theo hình thức như đối với thi tuyển quy định tại chương I của Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ). Điểm của bài thi được tính theo thang điểm 100.

3. Công tác chuẩn bị của người dự tuyển:

3.1. Đối với giáo viên dạy nghề May, Điện: Người dự tuyển phải tự chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc soạn giáo án và thực hành tiết dạy (gồm: sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo, phương tiện, thiết bị dạy học phục vụ cho giảng dạy).

3.2. Đối với các ngạch viên chức tuyển dụng còn lại: Người dự tuyển phải tự chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc làm bài thi: bút viết (một loại mực màu xanh, màu đen hoặc màu tím), thước kẻ.

3.3 Không được phép mang điện thoại và các thiết bị liên lạc cá nhân vào phòng chuẩn bị, phòng thực hành và phòng thi.

4. Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch:

- Ngày 16/10/2013: Thông báo danh sách những người được kiểm tra, sát hạch trên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ, các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

- Ngày 24/10/2013: Thông báo công khai tên các bài dạy được sử dụng trong kiểm tra, sát hạch đối với giáo viên dạy nghề May, Điện (niêm yết tại Phòng Nội vụ và Trung tâm Dạy nghề huyện);

- Ngày 26/10/2013: Niêm yết danh sách số báo danh thí sinh theo phòng thi đối với các ngạch còn lại tại địa điểm tổ chức thi.

- Ngày 26/10/2013: Tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển giáo viên dạy nghề May, Điện.

Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút (thí sinh có mặt từ 7 giờ để làm thủ tục và nghe phổ biến nội quy kiểm tra, sát hạch).

- Ngày 27/10/2013: Tổ chức thi đối với các ngạch viên chức tuyển dụng còn lại.

Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút (thí sinh có mặt từ 7 giờ để làm thủ tục và nghe phổ biến nội quy thi).

5. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:

Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch, tổ chức thi: Tại Trung tâm Dạy nghề huyện Hải Hậu (địa chỉ: xóm Nguyễn Chẩm, xã Hải Thanh).

Thông báo này được gửi cho người dự tuyển, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đang tải trên trang thông tin điện tử của huyện (địa chỉ www.haihau.vn), niêm yết tại Phòng Nội vụ và các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, đề nghị liên hệ với Phòng Nội vụ và các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng./.

 

Nơi nhận:                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Như trên;

- Sở Nội vụ;

- Các ủy viên HĐTDGV huyện;                                Đã ký

- Các CQ, đơn vị có liên quan;

- Lưu: HĐTD.        

                                                               CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

        Nguyễn Văn Tìm

 

 

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Đối với người dự tuyển ngạch Kỹ sư và ngạch Địa chính viên

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-HĐTDVC ngày 11-10-2013

của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hải Hậu năm 2013)

 

1. Luật Đất đai 2003: Gồm mục 2, 3, 4 chương II; chương IV.

2. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, gồm Chương IV: Điều 30, 31 và 36; Chương XII: Từ Điều 159 đến Điều 162; Chương XIII: Từ Điều 166 đến Điều 168.

3. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, gồm các điều: 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 63, 64 và 65.

4. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Gồm các mục sau: Mục 2, 3, 4 chương II.

5. Quyết định 21/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

6. Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08-01-2010 về khuyến nông.

7. Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15-11-2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.

8. Quyết định số 2804/2002/QĐ-UB ngày 18-11-2002 của UBND tỉnh Nam Định về sắp xếp hệ thống tổ chức khuyến nông trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Lưu ý: Người dự tuyển tự chuẩn bị tài liệu ôn tập của mình.

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

Đối với người dự tuyển ngạch Huấn luyện viên, ngạch Hướng dẫn viên chính, ngạch Biên tập viên cao đẳng, ngạch Phóng viên cao đẳng và ngạch Kỹ thuật viên

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-HĐTDVC ngày 11-10-201

 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hải Hậu năm 2013)

 

1. Luật Thể dục - Thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006: Điều 4, 5, 6, 10 Chương I; Mục I chương II; Chương IV và Chương V.

2. Nghị định số 37/2012/NĐ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực TDTT: Chương I và chương III.

3. Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/11/2011 của Bộ VHTT và DL quy định mẫu về tổ chức hoạt động của CLB TDTT (Điều 1,2,3,4,5).

4. Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1999 (Từ điều 1 đến điều 15, điều 17, điều 22, 25, 26, 28)

5. Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Báo chí, luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của luật báo chí: Điều 2, 3 Chương I; Chương III, IV, và Chương V.

6. Quyết đinh số 26/2002/QĐ-BVHTT 26 tháng 9 năm 2002 của Bộ  VH-TT ban hành quy chế phỏng vấn trên báo chí.

7. Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT- BTTTT- BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin - Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài PT- TH thuộc UBND cấp tỉnh, Đài PT- TH thuộc UBND cấp huyện: Điều 4, 5 và Điều 6, Chương II.

8. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định cung cấp thông tin  và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước: Chương I, II và Chương IV.

Lưu ý: Người dự tuyển tự chuẩn bị tài liệu ôn tập của mình

 

 

 

PHỤ LỤC 3

NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Đối với người dự tuyển ngạch Kế toán viên

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-HĐTDVC ngày 11-10-2013

của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hải Hậu năm 2013)

 

1. Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002, gồm các điều: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 49, 50, 54, 59, 61, 65, 66, 67, 70, 72.

2. Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23-6-2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06-6-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, gồm các phần sau: Phần II (mục 3, 4), Phần III (mục 1, 2, 3, 4, 8), Phần IV (mục 6, 7), Phần V (mục 1, 3, 4, 6, 7, 10).

3. Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 20-01-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp, gồm các phần sau: Phần II (mục 1, mục 5, mục 7).

4. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30-3-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4.1. Danh mục theo loại của hệ thống tài khoản kế toán quy định trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp:

4.2. Nội dung phản ánh của một số tài khoản:

Nội dung phản ánh một số quy định cần tôn trọng khi hạch toán; kết cấu và nội dung phản ánh; phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu của 20 loại tài khoản quy định trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp:

- Loại tài khoản 1: Tiền và vật tư, gồm các tài khoản: 111, 112, 152, 153.

- Loại tài khoản 2: Tài sản cố định, gồm các tài khoản: 211, 214.

- Loại tài khoản 3: Thanh toán, gồm các tài khoản: 311, 312, 331, 332, 334.

- Loại tài khoản 4: Nguồn kinh phí, gồm các tài khoản: 431, 461.

- Loại tài khoản 5: Các khoản thu, gồm các tài khoản: 511, 521.

- Loại tài khoản 6: Các khoản chi, gồm các tài khoản: 611, 661.

- Loại 0: Tài khoản ngoài bảng, gồm các tài khoản: 004, 005, 008.

Lưu ý: Người dự tuyển tự chuẩn bị tài liệu ôn tập của mình.

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |