news

Thông báo số 114/TB-UBND ngày 20/9/2013 của UBND huyện Hải Hậu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hải Hậu năm 2013

(05:55, 23/09/2013)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN HẢI HẬU                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

  Số: 114/TB-UBND                 Hải Hậu, ngày 20  tháng 9 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị
sự nghiệp
thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu năm 2013

 


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Văn bản số 394/UBND-VP8 ngày 30/8/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tờ trình số 1018/TTr-SNV ngày 28/8/2013 của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu năm 2013;

Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu thông báo việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện năm 2013 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu;

Trong đó:

1. Sự nghiệp Văn hoá- Thông tin- Thể thao: 07 chỉ tiêu

1.1. Trung tâm Văn hoá- Thông tin- Thể thao huyện: 03 chỉ tiêu

- Ngạch Huấn luyện viên: 01 chỉ tiêu;

- Ngạch Hướng dẫn viên chính: 02 chỉ tiêu;

1.2. Đài Phát thanh huyện: 04 chỉ tiêu

- Ngạch Phóng viên cao đẳng: 01 chỉ tiêu;

- Ngạch Biên tập viên cao đẳng: 02 chỉ tiêu;

- Ngạch Kỹ thuật viên: 01 chỉ tiêu.

2. Trung tâm Dạy nghề huyện: 03 chỉ tiêu.

- Giáo viên dạy nghề May (dạy thực hành): 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên dạy nghề Điện (dạy thực hành): 01 chỉ tiêu;

- Ngạch Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

3. Trạm Khuyến nông huyện, ngạch Kỹ sư: 01 chỉ tiêu.

4. Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện, ngạch Địa chính viên: 03 chỉ tiêu.

II. Quy định chung:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

 - Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức và Điều 4 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;

- Tốt nghiệp đào tạo chuyên môn hệ chính quy; có ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch và vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ (gồm 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức), chứng chỉ tin học trình độ B trở lên đối với các ngạch tuyển dụng yêu cầu trình độ cao đẳng, đại học; trình độ A trở lên đối với các ngạch tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp (không yêu cầu có chứng chỉ tin học đối với người dự tuyển ở vị trí tuyển dụng yêu cầu chuyên ngành công nghệ thông tin)

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định trước ngày 01/9/2013; những người có hộ khẩu thường trú ngoài huyện Hải Hậu phải có đơn cam kết nếu trúng tuyển sẽ làm việc tại huyện Hải Hậu từ 05 năm trở lên thì được đăng ký dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thành phần điểm do cơ sở đào tạo cấp theo đúng quy định, gồm: điểm học tập và điểm tốt nghiệp hoặc điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (nếu được đào tạo theo hệ thống tín chỉ) theo thang điểm 10.

2. Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo:

2.1. Đối với ngạch Huấn luyện viên: tốt nghiệp đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh; ngành, chuyên ngành Giáo dục thể chất (lớp Bóng chuyền).

2.2. Đối với ngạch Hướng dẫn viên chính (02 chỉ tiêu): 01 chỉ tiêu yêu cầu tốt nghiệp đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; ngành, chuyên ngành sư phạm Âm nhạc; 01 chỉ tiêu yêu cầu tốt nghiệp đại học, ngành, chuyên ngành Du lịch- Khách sạn.

2.3. Đối với ngạch Phóng viên cao đẳng: tốt nghiệp cao đẳng Phát thanh truyền hình trở lên, ngành, chuyên ngành Báo chí.

2.3. Đối với ngạch Biên tập viên cao đẳng: tốt nghiệp cao đẳng Phát thanh truyền hình trở lên, ngành, chuyên ngành Báo chí.

2.4. Đối với ngạch Kỹ thuật viên: tốt nghiệp cao đẳng Phát thanh truyền hình trở lên, ngành, chuyên ngành Công nghệ thông tin.

2.5. Đối với giáo viên dạy nghề May (dạy thực hành): tốt nghiệp cao đẳng trở lên; ngành, chuyên ngành Công nghệ may, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng nhận bậc thợ 3/6 trở lên.

2.6. Đối với giáo viên dạy nghề Điện (dạy thực hành): tốt nghiệp trung cấp trở lên; ngành Điện công nghiệp và dân dụng (chuyên ngành Điện tự động hoá), có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng nhận bậc thợ 3/7 trở lên.

2.7. Đối với ngạch Kỹ sư: tốt nghiệp đại học Nông nghiệp Hà Nội; ngành, chuyên ngành Nông học.

2.8. Đối với ngạch Địa chính viên: tốt nghiệp đại học Nông nghiệp Hà Nội; ngành, chuyên ngành Quản lý đất đai.

2.9. Đối với ngạch Kế toán viên: tốt nghiệp đại học; ngành, chuyên ngành Kế toán.

III. Hình thức tuyển dụng:

3.1. Xét tuyển đặc cách: xét tuyển thẳng trong chỉ tiêu tuyển dụng đối với những người đủ điều kiện dự tuyển là con liệt sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ (trước đó đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung dài hạn cùng chuyên ngành tại các trường công lập), tốt nghiệp đại học loại giỏi hệ chính quy tập trung dài hạn tại các trường công lập.

3.2. Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển (nếu còn chỉ tiêu sau khi xét tuyển đặc cách): việc xét tuyển thực hiện theo quy định tại chương II của Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ). Riêng phần kiểm tra, sát hạch được thực hiện bằng giảng dạy thực hành 01 tiết đối với giáo viên dạy nghề May, Điện (dạy thực hành), 01 bài viết đối với các ngạch còn lại và vận dụng thực hiện như đối với thi tuyển quy định tại chương I của Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ).

IV. Tổ chức tuyển dụng:

4.1. Xét kết quả học tập: bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

4.2. Kiểm tra, sát hạch:

4.2.1. Đối với giáo viên dạy nghề May, Điện (dạy thực hành): tổ chức kiểm tra, sát hạch bằng giảng dạy thực hành 01 tiết với nội dung trong chương trình giảng dạy của chuyên ngành cần tuyển. Người dự tuyển chuẩn bị giáo án, trình bày bài giảng và trả lời các câu hỏi của giám khảo về các vấn đề có liên quan đến bài dạy (nếu có), thời gian không quá 45 phút.

4.2.2. Đối với các ngạch còn lại: tổ chức kiểm tra, sát hạch bằng 01 bài viết, thời gian 90 phút đối với ngạch tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp, 120 phút đối với ngạch tuyển dụng yêu cầu trình độ cao đẳng, đại học.

(Thời gian, địa điểm, danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch sẽ thông báo sau).

4.3. Cách tính điểm:

4.3.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

4.3.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

4.3.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

4.3.4. Điểm kiểm tra, sát hạch được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm kiểm tra, sát hạch tính theo quy định tại khoản 4.3.1, 4.3.2 và 4.3.4 mục 4.3 phần IV.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính theo quy định tại khoản 4.3.3 và 4.3.4 mục 4.3  phần IV.

4.4. Xác định người trúng tuyển:

4.4.1. Ưu tiên tuyển người thuộc diện tuyển đặc cách (quy định tại mục 3.1 phần III) theo thứ tự: con liệt sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ (trước đó đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung dài hạn cùng chuyên ngành), tốt nghiệp đại học loại giỏi. Trường hợp số người có cùng chế độ ưu tiên vượt quá chỉ tiêu tuyển dụng ở một vị trí việc làm cần tuyển dụng thì xét theo độ dốc kết quả học tập ở bậc đào tạo theo yêu cầu về trình độ chuyên môn của ngạch dự tuyển để xác định người trúng tuyển (kết quả học tập được xác định theo quy định tại mục 4.1 và 4.3 phần IV).

4.4.2. Sau khi xét tuyển đặc cách, nếu còn chỉ tiêu thì xét tiếp người trúng tuyển theo quy định sau:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm kiểm tra, sát hạch, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra, sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển sử dụng theo mẫu của Bộ Nội vụ, gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện cấp huyện trở lên (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

5. 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận (khi cần báo tin).

6. 02 ảnh cỡ 4 x 6 kiểu chân dung, ghi họ, tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh;

7. Bản sao (công chứng): bằng tốt nghiệp, bảng kết quả học tập (hoặc bảng điểm, học bạ) và các văn bằng, chứng chỉ khác.

8. Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có);

9. Bản sao (công chứng): chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu.

10. Bản cam kết nếu trúng tuyển sẽ làm việc tại huyện Hải Hậu từ 05 năm trở lên.

Người nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp, bảng kết quả học tập (bảng điểm, học bạ) để kiểm tra; Hội đồng tuyển dụng sẽ hoàn trả sau 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng.

VI. Thời gian, địa điểm bán, thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Thời gian bán và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: trong giờ hành chính các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ bảy và ngày chủ nhật) từ ngày 20/9/2013 đến 17 giờ ngày 10/10/2013.

2. Địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: người dự tuyển mua và nộp hồ sơ tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có đủ điều kiện dự tuyển không nộp hồ sơ dự tuyển được ở đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thì nộp tại Phòng Nội vụ huyện, thời gian từ ngày 07/10/2013 đến 16 giờ ngày 10/10/2013.

VII. Phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ: Tài chính- Nội vụ là 260.000 đ/thí sinh/lần dự tuyển.

Thông báo này đ­ược thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện (địa chỉ ww.haihau.vn), niêm yết tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng và Phòng Nội vụ huyện.

Thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng xin liên hệ với các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ huyện (ĐT: 0350 3878.209)./.

Nơi nhận:                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- UBND tỉnh;                                                  CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;                         Đã ký

- Lưu: VT, PNV.

                                                                Nguyễn Văn Tìm

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |