news

Thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển và không đủ điều kiện dự tuyển công chức xã, thị trấn năm 2014.

(02:39, 22/01/2015)


UBND HUYỆN HẢI HẬU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐTD CÔNG CHỨC XÃ, TT      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 02/TB-HĐTD                    Hải Hậu, ngày 14 tháng 1 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển

và không đủ điều kiện dự tuyển công chức xã, thị trấn năm 2015

Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 1576/HD-SNV ngày 28/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 129/TB-UBND ngày 18/11/2014 của UBND huyện về việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện Hải Hậu năm 2014;

Sau khi thẩm định hồ sơ của những người đăng ký dự tuyển; Hội đồng tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện Hải Hậu năm 2014 thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển và những người không đủ điều kiện dự tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2014, như sau:

1. Danh sách 50 người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Hải Hậu năm 2014.

2. Danh sách 06 người không đủ điều kiện dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Hải Hậu năm 2014.

(có danh sách trích ngang kèm theo).

Thông báo này thay cho phiếu báo và được đăng trên trang thông tin điện tử của UBND huyện (haihau.vn); Thông báo trên Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng; Được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện (Phòng Nội vụ) và UBND xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng.

 

Nơi nhận:                                       TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

- Sở Nội vụ;                                                KT. CHỦ TỊCH

- TT Huyện ủy, UBND huyện;                      PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND các xã, thị trấn;

- Trang TT điện tử huyện Hải Hậu;

- Lưu.                                              TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ

                                                            Phạm Ngọc Hưng

 CDANH SÁCH NGƯỜI ĐỦ ĐIỂU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |