news

Thông báo số 01 của HĐTD Công chức xã về việc thu nhận hồ sơ dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Hải Hậu năm 2014

(04:44, 01/12/2014)

UBND HUYỆN HẢI HẬU

HĐTD CÔNG CHỨC XÃ, TT

Số: 01/TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hải Hậu, ngày 20 tháng 11 năm 2014

          

THÔNG BÁO

Về việc thu nhận hồ sơ dự tuyển công chức xã, thị trấn

huyện Hải Hậu năm 2014

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 1576/HD-SNV ngày 28/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ văn bản số 1210/SNV-XDCQ ngày 14/11/2014 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn;

Căn cứ Thông báo số 129/TB-UBND ngày 18/11/2014 của UBND huyện về việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện Hải Hậu năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 6282/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND huyện Hải Hậu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức xã, thi trấn năm 2014;

Để việc thu nhận hồ sơ dự tuyển đảm bảo đúng quy định của quy chế tuyển dụng, phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn; Hội đồng tuyển dụng thông báo việc thu nhận hồ sơ dự tuyển công chức xã, thị trấn năm 2014 như sau:

1. Thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính của ngày làm việc (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật); từ ngày 24 tháng 11 năm 2014 đến 17 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2014.

2. Địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển: tại Phòng Nội vụ huyện Hải Hậu.

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử của UBND huyện; thông báo trên Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh xã, thị trấn; được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ huyện và UBND xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng./.

 

Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

- Sở Nội vụ;                                                 KT. CHỦ TỊCH

- TT Huyện ủy, UBND huyện;                     PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND các xã, thị trấn;                                     (Đã ký)

- Trang TT điện tử huyện;                   TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ

- Đài phát thanh huyện;                           Phạm Ngọc Hưng

- Lưu.                                                                                 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |