news

Danh mục tài liệu, lịch hướng dẫn ôn tập và thời gian, địa điểm thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Hải Hậu năm 2014

(03:04, 22/01/2015)


UBND HUYỆN HẢI HẬU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐTD CÔNG CHỨC XÃ, TT   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 03/TB-HĐTD                  Hải Hậu, ngày 16 tháng 1 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu, lịch hướng dẫn ôn tập và thời gian
 địa điểm tổ chức
thi tuyển công chức xã, thị trấn
 huyện Hải Hậu năm 2014

 

Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 1576/HD-SNV ngày 28/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 6282/QĐ-UBN ngày  21/11/2014 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2014 huyện Hải Hậu.

Để việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2014 huyện Hải Hậu đạt kết quả cao, đúng quy chế tuyển dụng; Hội đồng tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện thông báo danh mục tài liệu ôn tập, lịch hướng dẫn ôn tập đối với những người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã, thị trấn năm 2014 thuộc đối tượng thi tuyển như sau:

I. Danh mục tài liệu ôn tập:

A. Môn kiến thức chung :

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 do Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013;

2. - Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

 - Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng;

 - Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 55/QH11 ngày 29/11/2005;

3. Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

4. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

5. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

6. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

7. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

8. Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

 

B. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

1. Chức danh Tư pháp – Hộ tịch làm công tác Phó trưởng Công an

+ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

+ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

+ Quy trình giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự của Công an xã, thị trấn (Ban hành kèm theo Quyết định số 596/2011/QĐ-CAT-PV28 ngày 20/7/2011 của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định).

2. Chức danh Tư pháp - Hộ tịch làm công tác Tư pháp – Hộ tịch

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý Hộ tịch;

+ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 về việc sửa đổi bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP;

+ Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công tác Tư pháp của UBND cấp xã gồm: (Điều 7, Điều 8, chương III về công tác Tư pháp của UBND cấp xã).

 3. Chức danh Văn phòng- TK làm công tác Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự ngày 14/6/2005;

+ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

+ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

+ Mục 3, chương II, Thông tư số 76/2010/TT-BQP ngày 23/6/2010 của Bộ quốc phòng quy định chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy quân sự và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ;

+ Điều 3, chương I; chương II; điều 17, chương III, Thông tư số 81/2001/TT-BQP ngày 23/6/2010 của Bộ quốc phòng quy định về quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở và ban chỉ huy quân sự cấp xã;

+ Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 19/11/2010 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về việc quy định tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ;

+ Quyết định số 66-QĐ/QP ngày 24/01/1997 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về việc ban hành những quy định chi tiết và hướng dẫn các điều 13, 16, 22, 23 của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. 

4. Chức danh Văn phòng - Thống kê làm công tác Văn phòng HĐND-UBND và công tác Nội vụ:

+ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư gồm: (Chương II soạn thảo văn bản, chương III quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu). Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Chương IV Luật Thi đua, khen thưởng số 16/VBHN-VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội;

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

+ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

5. Chức danh Văn phòng - Thống kê làm công tác Thống kê và công tác Văn phòng Đảng uỷ

+ Luật Thống kê ngày 17/6/2003;

+ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/11/2011);

+ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng;

+ Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 28/5/2004 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn thể thức văn bản của Đảng.

6. Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường làm công tác Địa chính và Môi trường (đối với xã) và Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường làm công tác Địa chính - Đô thị và Môi trường (đối với thị trấn)

a. Lĩnh vực đất đai:

+ Luật đất đai năm 2013;

+ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai năm 2013;

+ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

+ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

+ Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

+ Thông tư số 24/2014/TT-TNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

b. Lĩnh vực Môi trường:

+ Luật bảo vệ môi trường năm 2005;

+ Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự Bảo vệ môi trường.

7. Chức danh Văn hoá – Xã hội làm công tác Văn hoá - Thông tin - Thể dục - Thể thao:

+ Luật thể dục, thể thao năm 2006;

+ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục - Thể thao;

+ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;

+ Thông tư số 12/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của trung tâm Văn hoá, thể thao xã;

+ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm) văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và quy định việc định việc thực hiện nếp sống văn hoá trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.

C. Môn thi Tin học văn phòng

- Thi 01 bài hoặc trắc nghiệm;

- Nội dung thi: Chương trình tin học văn phòng, trình độ A;

   + Đại cương về tin học và hệ điều hành;

   + Microsoft Office Word;

   + Microsoft Office Excel.

(Người dự tuyển tự chuẩn bị tài liệu, ôn tập theo danh mục tài liệu trên)

II. Thời gian và địa điểm hướng dẫn ôn tập:

1.       Môn kiến thức chung và môn Tin học văn phòng

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 23/01/2015 (Thứ Sáu)

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 3 nhà A4, trụ sở UBND huyện

2.       Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

Do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn tổ chức hướng dẫn theo lĩnh vực chuyên môn.

- Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 23/01/2015 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Do cơ quan chuyên môn bố trí.

III. Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển

1.       Thời gian: Khai mạc lúc 7 giờ 00 phút ngày 01/02/2015 ( Chủ nhật).

2.       Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện (Tầng 3 -  Nhà A4).

(15 giờ 00 phút ngày 31/01/2015 ( chiều thứ 7) thí sinh có mặt tại địa điểm thi để nhận phiếu báo thi và nghe phổ biến nội quy kỳ thi)

Thông báo này thay cho phiếu báo và được đăng trên trang thông tin điện tử của UBND huyện (haihau.vn); Thông báo trên Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng; Được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện (Phòng Nội vụ) và UBND xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng./.


Nơi nhận:
                                    TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

- Sở Nội vụ;                                              KT. CHỦ TỊCH

- TT Huyện ủy, UBND huyện;                    PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND các xã, thị trấn;

- Trang TT điện tử huyện Hải Hậu;

- Lưu.                                           TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ

                                                          Phạm Ngọc Hưng

 

                                                                            

 

 

 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |