news

Chi bộ Cảng vụ hàng hải Nam Định thực hiện tốt quy chế dân chủ

(08:21, 16/02/2012)


Đỗ Minh Chiến - Phó Giám đốc

 

Việc thực hiện dân chủ trong cơ quan thể hiện sự lãnh đạo của Cấp ủy theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Giám đốc và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể. Cấp uỷ và đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ; nghiêm túc tự phê bình và phê bình; thực hiện dân chủ trong quy hoạch, bố trí cán bộ, trong sinh hoạt đảng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng về xây dựng tổ chức Đảng, góp ý cho cán bộ, đảng viên.

Chi uỷ chi bộ và Lãnh đạo cơ quan nhận thức rõ việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan là gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả những quy định của pháp luật trong các hoạt động của cơ quan thông qua các hình thức dân chủ, đảm bảo cho cán bộ, công chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào mục tiêu xây dựng và phát triển cơ quan, của ngành. Đồng thời, việc thực hiện dân chủ trong cơ quan cũng nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động khả năng chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức. Góp phần xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Lãnh đạo quản lý các hoạt động của cơ quan, cụ thể hoá các quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. Các tổ chức, đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của cơ quan, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và kế hoạch được giao.

Triển khai Nghị quyết của Chi bộ Cảng vụ hàng hải Nam Định
 

Tổ chức học tập và quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan theo Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá X) và nội dung của Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị, Nghị định số 71/1998-NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ.

Xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế, quy định và tổ chức thực hiện dân chủ nhằm cụ thế hoá chủ trương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. Cụ thể: Ban hành Quy chế phân phối tiền lương, Quy chế định mức tiêu chuẩn và chế độ chi tiêu nội bộ, Quy chế xác định mức trích lập và sử dụng các quỹ, Quy chế đào tạo, tuyển dụng, Quy định nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp... Thực hiện chế độ báo cáo và hình thức thông báo, công khai tài chính, các khoản thu, chi Ngân sách Nhà nước; việc sử dụng các quỹ, tài sản công; công tác khen thưởng, kỷ luật; nâng bậc lương, nâng lương trước thời hạn; công tác tuyển dụng; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo v.v...

Cán bộ tham gia ý kiến vào các chủ trương và nhiệm vụ công tác của cơ quan. Kết quả ý kiến đóng góp được xem xét, cân nhắc để Giám đốc quyết định. Ban Chấp hành Công đoàn ban hành Quy chế hoạt động của công đoàn cơ quan, của Ban Thanh tra nhân dân để kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan, kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát đều được thông báo trước Hội đồng cơ quan và tại các Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm.

Cơ quan xây dựng và ban hành quy định phân công, phân cấp trong lãnh đạo và quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác của cơ quan và việc thực hiện các quy chế của cơ quan.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ đã được Chi ủy, Ban Giám đốc, các đoàn thể quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến xuất sắc; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Luật cán bộ công chức, Luật phòng chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kết quả thể hiện ở những nội dung cơ bản sau đây:

- Trong công tác và sinh hoạt: Cán bộ, công chức trong luôn phát huy và thực hiện quyền dân chủ của mình, thường xuyên đề xuất Lãnh đạo cơ quan phổ biến kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, của đơn vị; kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do Ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí năm; đề nghị công khai việc tuyển dụng công chức, xét khen thưởng, kỷ luật; thực hiện dân chủ trong việc xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; công khai quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách trong cán bộ, công chức; lấy ý kiến trong tập thể khi xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan, nhằm tạo sự đồng thuận trong tập thể trước khi ban hành thực hiện. Ngoài ra, còn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia góp ý kiến về sự lãnh đạo của Chi ủy, Lãnh đạo cơ quan, Công đoàn, tạo điều kiện để cán bộ, công chức góp ý xây dựng các tổ chức trong cơ quan trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê và phê bình, tăng cường tính dân chủ, công khai, minh bạch trong đơn vị.

- Công tác tổ chức, cán bộ: Thường xuyên chú trọng đến công tác tổ chức cán bộ, coi công tác cán bộ là khâu quan trọng, quyết định mọi vấn đề, trong đó bao gồm: việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí cán bộ. Công tác tổ chức cán bộ ở Cảng vụ hàng hải Nam Định được thực hiện theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam, đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng quy trình. Việc cử đi đào tạo đều công khai trong tập thể, dựa vào nhu cầu của đơn vị, năng lực thực tiễn và khả năng phát triển trong tương lai của các cán bộ, công chức. Đối với công tác bổ nhiệm, trước khi đề nghị bổ nhiệm chức danh cụ thể, Lãnh đạo đơn vị phối hợp lấy ý kiến trong Cấp ủy, Công đoàn, sau đó tổ chức đánh giá, lấy ý kiến trong tập thể, lấy phiếu tín nhiệm theo qui định của pháp luật.

- Công tác quản lý tài chính, tài sản công: Căn cứ định mức kinh phí mà Cục Hàng hải Việt Nam giao trong năm, Cảng vụ hàng hải Nam Định xây dựng và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và Qui chế quản lý tài sản công của đơn vị theo qui định chung để phù hợp với tình hình của đơn vị. Mọi hoạt động chi tiêu được kiểm soát chặt chẽ, khoa học và tiết kiệm, các khoản tiết kiệm chi của các đơn vị, gồm: tiết kiệm chi thông tin liên lạc, vật tư văn phòng, công tác phí, mua sắm sửa chữa tài sản, tiếp khách... Từ đó, thực hiện việc chi tăng thu nhập cho công chức trong đơn vị nếu trong năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng quý, 06 tháng, năm cơ quan thực hiện việc công khai tài chính, sử dụng tài sản công tại cơ quan đơn vị. Việc mua sắm tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan được thực hiện thông qua Hội đồng mua sắm tài sản, theo dõi việc sử dụng kinh phí, tài sản công, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc, ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng hoặc những biểu hiện lãng phí khác

- Tăng cường, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ quan.

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức trong cơ quan; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm lợi ích của người lao động; động viên khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời; tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo; đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Những nội dung của quy chế dân chủ đã đi vào nề nếp, tạo chuyển biết tốt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

- Quan điểm, tư tưởng đúng đắn và công tác chỉ đạo kịp thời của Cấp uỷ  và Lãnh đạo đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế dân chủ đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức trong đơn vị.

- Cấp uỷ và đảng viên phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình. Đồng thời xác định rõ việc thực hiện quy chế dân chủ phải gắn liền với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cơ quan.

Với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Cục Hàng hải Việt Nam; của Ban Thường vụ Huyện uỷ Hải Hậu, sự chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện của Cảng vụ hàng hải Nam Định và sự tham gia nhiệt tình của công chức, viên chức, Quy chế dân chủ đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, quyền làm chủ của người lao động được tôn trọng và phát huy trên hầu hết các lĩnh vực, góp phần đáng kể để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |