news

Thông báo tuyển giáo viên huyện Hải Hậu năm học 2014-2015

(03:12, 06/08/2014)

 

  UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN HẢI HẬU                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 87/TB-UBND                              Hải Hậu, ngày 05 tháng 8 năm 2014

         

                                             THÔNG BÁO

                  Về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học

                        cơ sở huyện Hải Hậu năm học 2014-2015

      
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Văn bản số 296/UBND-VP8 ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2014-2015;

Căn cứ Văn bản số 802/SNV-CBCC ngày 31/7/2014 và Tờ trình số 746/TTr-SNV ngày 21/7/2014 của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2014-2015;

Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thông báo việc tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở của huyện năm học 2014-2015 như sau:

I. Những quy định chung:

1. Người đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;

- Là những người đã tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy tập trung dài hạn, có trình độ chuyên môn, ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

- Không nhận đăng ký dự tuyển đối với những người được đào tạo hệ liên thông hoặc liên kết đào tạo theo địa chỉ của tỉnh ngoài tại các cơ sở đào tạo;

- Không nhận hồ sơ dự tuyển đối với những người đã trúng tuyển làm giáo viên từ năm học 2012-2013 đến nay nhưng không đạt yêu cầu thử việc hoặc không nhận nhiệm vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố phân công.

- Về hộ khẩu của người đăng ký dự tuyển:

+ Người đăng ký dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định trước ngày 01/7/2014. Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định từ ngày 01/7/2014 trở lại đây thì phải có chồng hoặc vợ, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ hiện có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định.

+ Những người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh ngoài có trình độ tiến sĩ (trước đó đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm hệ chính quy tập trung dài hạn, có ngành, chuyên ngành và trường đào tạo đúng với quy định của vị trí việc làm cần tuyển) được đăng ký dự tuyển nhưng phải cam kết nếu trúng tuyển sẽ làm việc tại huyện Hải Hậu ít nhất từ 05 năm trở lên.

- Người dự tuyển phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thành phần điểm do cơ sở đào tạo cấp theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, gồm: điểm học tập và điểm tốt nghiệp hoặc điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (nếu được đào tạo theo hệ thống tín chỉ) theo thang điểm 10.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng:

2.1. Xét tuyển đặc cách: Đối tượng gồm:

a) Ưu tiên xét tuyển đặc cách người trong tỉnh, trong chỉ tiêu tuyển dụng của các vị trí việc làm cần tuyển, đối với những người đủ điều kiện dự tuyển và thuộc các đối tượng sau:

- Con liệt sĩ;

- Con đẻ của thương binh hạng 1/4;

- Người tốt nghiệp Tiến sĩ, có ngành, chuyên ngành đúng với quy định của vị trí việc làm cần tuyển (trước đó đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm hệ chính quy tập trung dài hạn);

- Người tốt nghiệp Thạc sĩ, có ngành, chuyên ngành đúng với quy định của vị trí việc làm cần tuyển (trước đó đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm, hệ chính quy tập trung dài hạn của các trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại ngữ và Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội);

- Người tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung dài hạn loại Giỏi:

+ Giáo viên môn Tiếng Anh: Xét tuyển đặc cách những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, hệ chính quy tập trung dài hạn loại Giỏi của Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

+ Giáo viên các môn: Toán học, Vật lý, Địa lý, Tin học, Kỹ thuật: xét tuyển đặc cách những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm hệ chính quy tập trung dài hạn loại Giỏi tại các trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

b) Xét tuyển đặc cách người ngoài tỉnh tốt nghiệp tiến sĩ có ngành, chuyên ngành và trường đào tạo đúng với quy định của vị trí việc làm cần tuyển (trước đó đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm, hệ chính quy tập trung dài hạn), trong chỉ tiêu tuyển dụng của các vị trí việc làm cần tuyển.

2.2. Thứ tự ưu tiên xét tuyển theo trình độ, chuyên ngành và trường đào tạo:

Sau khi tuyển trước những người được xét tuyển đặc cách (theo quy định tại khoản 2.1 mục 2 phần I), số chỉ tiêu còn lại trong tổng chỉ tiêu tuyển dụng dành cho xét tuyển; đối tượng xét tuyển gồm những người tốt nghiệp hệ chính quy tập trung dài hạn tại các trường có bề dầy đào tạo; có ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển và được thực hiện như sau:

a) Giáo viên Trung học cơ sở:

- Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên:

Ưu tiên tuyển trước người tốt nghiệp cao đẳng loại Khá trở lên, chuyên ngành Sư phạm của Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định;

Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm của các Trường: Đại học sư phạm, đại học khác và những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm của Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định;

Nếu vẫn còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm của các trường: Đại học sư phạm, đại học khác và các trường Cao đẳng sư phạm khác.

- Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học:

+ Đối với giáo viên các môn: Toán học, Vật lý, Địa lý, Kỹ thuật: ưu tiên xét tuyển trước những người tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm của các Trường: Đại học sư phạm, Đại học Giáo dục, Đại học Vinh và những người tốt nghiệp hệ cử nhân (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) của các trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Vinh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Nếu vẫn còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm và những người tốt nghiệp hệ cử nhân của các trường Đại học khác (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm);

b) Giáo viên Tiểu học:

- Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên:

Đối với giáo viên dạy: Văn hoá, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học: Ưu tiên xét tuyển trước những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Sư phạm của Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định;

Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm của các trường: Đại học sư phạm, Đại học khác;

Nếu vẫn còn chỉ tiêu, thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Sư phạm của các trường: Đại học sư phạm, Đại học khác, Cao đẳng sư phạm khác.

+ Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học:

+ Đối với giáo viên dạy Văn hoá: Ưu tiên xét tuyển trước những người tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Sư phạm tiểu học (hoặc Giáo dục tiểu học) của các Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm tiểu học (hoặc Giáo dục tiểu học) của các Trường: Đại học Sư phạm, Đại học khác.

+ Đối với giáo viên dạy môn Tiếng Anh: Ưu tiên xét tuyển trước những người tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh của các Trường: Đại học Sư phạm, Đại học khác.

+ Đối với giáo viên dạy môn Tin học: Ưu tiên xét tuyển trước những người tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tin học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Tin học của các Trường: Đại học Sư phạm, Đại học Vinh; những người tốt nghiệp hệ cử nhân Tin học (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) của các Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Vinh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Nếu vẫn còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Tin học của các Trường Đại học khác.

+ Đối với giáo viên dạy môn Thể dục: Ưu tiên xét tuyển trước những người tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, của các Trường: Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Vinh, có ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học của các Trường: Đại học Sư phạm, Đại học khác, có ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2.3. Nếu ở cùng một vị trí việc làm tuyển dụng mà có phân chia chỉ tiêu tuyển dụng theo trình độ đào tạo, thì nếu ở trình độ đào tạo cao đẳng thiếu người trúng tuyển thì được xét trúng tuyển đối tượng có trình độ đại học; Riêng giáo viên dạy Văn hoá cấp tiểu học nếu ở trình độ đại học thiếu người trúng tuyển thì được xét trúng tuyển đối tượng có trình độ cao đẳng.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng và yêu cầu về trình độ chuyên môn:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu.

Trong đó:

- Giáo viên tiểu học: 78 chỉ tiêu.

- Giáo viên trung học cơ sở: 24 chỉ tiêu.

2. Chỉ tiêu và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành của các vị trí việc làm cần tuyển:

2.1. Giáo viên tiểu học: 78 chỉ tiêu

2.1.1. Giáo viên Văn hoá: 40 chỉ tiêu

a) Giáo viên trình độ đại học: 10 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp đại học; ngành, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục tiểu học.

b) Giáo viên trình độ cao đẳng: 30 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; ngành, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục tiểu học.

2.1.2. Giáo viên Thể dục: 15 chỉ tiêu

a) Giáo viên trình độ đại học: 12 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp đại học; ngành, chuyên ngành Sư phạm Thể dục hoặc Sư phạm Thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất.

b) Giáo viên trình độ cao đẳng: 03 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; ngành, chuyên ngành Sư phạm Thể dục hoặc Sư phạm Thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất.

2.1.3. Giáo viên Tiếng Anh: 15 chỉ tiêu

a) Giáo viên trình độ đại học: 10 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp đại học; ngành, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh.

b) Giáo viên trình độ cao đẳng: 05 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; ngành, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh.

2.1.4. Giáo viên Tin học: 08 chỉ tiêu

a) Giáo viên trình độ đại học: 06 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp đại học; ngành, chuyên ngành Sư phạm Tin học hoặc tốt nghiệp hệ cử nhân ngành, chuyên ngành Tin học (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

b) Giáo viên trình độ cao đẳng: 02 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; ngành, chuyên ngành Sư phạm Tin học.

2.2. Đối với giáo viên trung học cơ sở: 24 chỉ tiêu

2.2.1. Giáo viên trình độ đại học: 11 chỉ tiêu

a) Môn Toán học: 03 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp đại học; ngành, chuyên ngành Sư phạm Toán học hoặc tốt nghiệp hệ cử nhân ngành, chuyên ngành Toán học (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

b) Môn Toán - Tin: 03 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp đại học; ngành, chuyên ngành Sư phạm Toán - Tin.

c) Môn Địa lý: 02 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp đại học; ngành, chuyên ngành Sư phạm Địa lý hoặc tốt nghiệp hệ cử nhân ngành, chuyên ngành Địa lý (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

d) Môn Vật lý: 02 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp đại học; ngành, chuyên ngành Sư phạm Vật lý hoặc tốt nghiệp hệ cử nhân ngành, chuyên ngành Vật lý (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

e) Môn Kỹ thuật: 01 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp đại học; ngành, chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật hoặc tốt nghiệp hệ cử nhân ngành, chuyên ngành Kỹ thuật (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

2.2.2. Giáo viên trình độ cao đẳng: 13 chỉ tiêu

a) Môn Ngữ văn: 03 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; ngành, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

b) Môn Văn - GDCD: 02 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; ngành, chuyên ngành Sư phạm Văn - GDCD.

c) Môn Văn - Sử: 02 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; ngành, chuyên ngành Sư phạm Văn - Sử.

d) Môn Hoá - Sinh: 03 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; ngành, chuyên ngành Sư phạm Hoá - Sinh.

e) Môn Lý - Công nghệ: 01 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; ngành, chuyên ngành Sư phạm Lý - Công nghệ.

g) Môn Toán - Tin: 02 chỉ tiêu

Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên; ngành, chuyên ngành Sư phạm Toán - Tin.

III. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển (gồm xét tuyển đặc cách và xét tuyển).

IV. Nội dung xét tuyển:

1. Đối với xét tuyển đặc cách:

1.1. Những người thuộc diện xét tuyển đặc cách không phải thực hiện bài kiểm tra, sát hạch mà chỉ xét điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

1.2. Với những vị trí việc làm cần tuyển, nếu có số người được xem xét xét tuyển đặc cách lớn hơn chỉ tiêu tuyển dụng, thì Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Con liệt sĩ;

+ Con đẻ của thương binh hạng 1/4;

+ Người tốt nghiệp Tiến sĩ;

+ Người tốt nghiệp Thạc sĩ;

+ Người tốt nghiệp đại học loại Giỏi.

Theo thứ tự ưu tiên trên, nếu số người được xem xét xét tuyển đặc cách vẫn lớn hơn chỉ tiêu tuyển dụng, thì lấy kết quả học tập ở bậc đào tạo theo yêu cầu tại vị trí việc làm cần tuyển để xét chọn (theo quy định tại Điều 11, 12 Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ); người có kết quả cao hơn trúng tuyển.

2. Đối với xét tuyển:

2.1. Đối tượng xét tuyển: Là những người đủ điều kiện dự tuyển nhưng không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách.

2.2. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển. Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành 01 tiết dạy với nội dung trong chương trình giảng dạy của môn học, cấp học cần tuyển (nội dung, phương pháp  thực hiện phần kiểm tra, sát hạch sẽ có thông báo riêng).

3. Cách tính điểm:

3.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

3.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

 3.3. Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

3.4. Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. 

3.5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành tính theo quy định tại khoản 3.1, khoản 3.2 và khoản 3.4 mục 3 phần IV.

Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại khoản 3.3 và khoản 3.4 mục 3 phần IV.

4. Xác định người trúng tuyển:

Sau khi tuyển trước những người thuộc diện xét tuyển đặc cách (quy định tại khoản 2.1 mục 2 phần I ); nếu còn chỉ tiêu thì xét tiếp người trúng tuyển theo quy định sau:

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành (chưa nhân hệ số 2), mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

4.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

4.4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. Hồ sơ dự tuyển:

- Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển sử dụng theo mẫu của Bộ Nội vụ, gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ của Bệnh viện cấp huyện trở lên (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

5. 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận (khi cần báo tin).

6. 02 ảnh cỡ 4 x 6 kiểu chân dung, ghi họ, tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh;

7. Bản sao (công chứng) Bằng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp), Bảng kết quả học tập (Bảng điểm, Học bạ) và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn khác.

8. Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có);

9. Bản sao chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu).

10. Bản cam kết nếu trúng tuyển sẽ làm việc tại huyện Hải Hậu từ 03 năm trở lên (đối với người có hộ khẩu thường trú ngoài huyện Hải Hậu).

Người nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải nộp bản chính Bằng tốt nghiệp (hoặc chứng nhận tốt nghiệp), Bảng kết quả học tập (Bảng điểm, Học bạ) để kiểm tra; Hội đồng tuyển dụng sẽ hoàn trả sau 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng.

Người dự tuyển được mua hồ sơ ở các đơn vị và chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ở một (01) đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

VI. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Thời gian bán và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 06/8/2014 đến 17 giờ ngày 25/8/2014 (trong giờ hành chính, kể cả ngày thứ bảy và ngày chủ nhật) tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

VI. Thời gian công bố kết quả xét tuyển:

1. Thông báo việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, gồm nội dung, phương pháp, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: Ngày 20/8/2014.

(Đăng trên trang điện tử của huyện và niêm yết tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

2. Thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển, lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển: Ngày 26-27/8/2014.

Công bố danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển: Ngày 28/8/2014.

(Đăng trên trang điện tử của huyện và niêm yết tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

3. Công bố danh sách những người dự kiến được xét tuyển đặc cách, danh sách những người được kiểm tra, sát hạch của từng đợt: Ngày 29/8/2014.

(Đăng trên trang điện tử của huyện và niêm yết tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

4. Tổ chức kiểm tra, sát hạch: Từ ngày 08/9/2014 đến ngày 12/9/2014.

(Đăng trên trang điện tử của huyện và niêm yết tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

5. Công bố danh sách những người trúng tuyển: Ngày 19/9/2014.

(Đăng trên trang điện tử của huyện và niêm yết tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

6. Phân công công tác cho người trúng tuyển: Xong trước ngày 26/9/2014.

VII. Phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, là 200.000 đồng/thí sinh/lần dự tuyển.

Thông báo này đ­ược thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang điện tử của huyện (địa chỉ www.haihau.vn) và niêm yết tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng xin liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo (ĐT: 0350.3877.770) hoặc Phòng Nội vụ (ĐT: 0350 3878.209)./.

 

Nơi nhận:         

       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

-SởNộivụ,SởGDĐT tỉnh;                                  

                CHỦ TỊCH

- Thành viên HĐ tuyển dụng;

 

- Đài Phát thanh, Trang điện tử của huyện;

                  (Đã ký)

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

            Nguyễn Văn Tìm

- Lưu: VT, PNV.

 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  XSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO  |