news

Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội

(09:55, 15/06/2020)

     Hải Hậu, huyện đồng bằng ven biển có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của tỉnh Nam Định, diện tích tự nhiên trên 230 km2, dân số trên 26 vạn người, có 33 km bờ biển và 31 xã, 3 thị trấn; huyện vinh dự 4 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, 41 năm điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước, huyện nông thôn mới và là một trong 4 huyện được Trung ương chọn làm điểm xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.
 


 

    Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt
   Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Ðảng ta luôn xác định “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt”. Nhận thức và thấm nhuần tinh thần đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là 2 nghị quyết, 7 đề án của huyện (nhiệm kỳ 2015-2020). Mở 598 lớp quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, tỷ lệ tham gia học tập nghị quyết ở cơ sở đạt 85-90%.
    Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được khắc phục sửa chữa ngay sau kiểm điểm. Đã  tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 21 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu (trên 90% đạt tín nhiệm cao); nhận diện những trường hợp có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, đã chỉ đạo, uốn nắn và xây dựng kế hoạch khắc phục. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn có sức lan tỏa, từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện Chỉ thị 05, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gồm 14 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc được huyện khen thưởng, 1 tập thể, 2 cá nhân được tỉnh khen, 1 đơn vị được Trung ương khen). Huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2016).
    Trong công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc. Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19, của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong nhiệm kỳ, Hải Hậu đã tiến hành kiện toàn, bổ sung chức danh lãnh đạo chủ chốt ở huyện, đã kiện toàn bổ sung: 1 Bí thư Huyện uỷ, 3 Phó Bí thư (trong đó có 1 đồng chí được tỉnh luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện); 3 Uỷ viên Ban Thường vụ, 4 Uỷ viên Ban Chấp hành,... Chuyển chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; triển khai thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Công tác luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan của huyện tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; bước đầu triển khai luân chuyển cán bộ từ huyện về xã; giải thể, sáp nhập 11 chi bộ cơ sở; thành lập 6 đảng bộ, chi bộ cơ sở; chuyển giao 1 đảng bộ, 1 chi bộ cơ sở về Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; thực hiện sáp nhập một số cơ quan, trường học theo quy định, đã sáp nhập Đảng bộ xã Hải Toàn vào xã Hải An.
     Cùng với việc sắp xếp bộ máy, quy hoạch cán bộ, Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là ở những nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Đến nay, tất cả 546/546 xóm, tổ dân phố đã có chi bộ độc lập lãnh đạo. Chỉ đạo thành lập chi bộ công an ở tất cả các xã, thị trấn. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và sinh hoạt cấp uỷ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt 95%.
    Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, bình quân mỗi năm kết nạp 286 đảng viên mới, tăng 11% so nhiệm kỳ trước (chỉ tiêu Đại hội 200). Trong nhiệm kỳ, đảng viên mới là nữ: 686 đồng chí, đảng viên trực tiếp lao động sản xuất: 407 đồng chí, đảng viên công giáo 142 đồng chí, đảng viên là trưởng, phó xóm, tổ dân phố: 36 đồng chí, đảng viên là trưởng phó các Hội, đoàn thể: 249 đồng chí.
    Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc. Năm 2019: tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 16,6%, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 70%, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ 13,4%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 19,9%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 78,8%, hoàn thành nhiệm vụ 8,6 %, không hoàn thành nhiệm vụ 0,7%.
   Việc thực hiện chính sách cán bộ tiếp tục được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã tặng Huy hiệu Đảng cho 7.088 đảng viên; hằng năm tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng quà Tết cho 100% đảng viên đã được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.
    Ðể tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy trong toàn huyện đã tiến hành kiểm tra 759 lượt tổ chức đảng và 149 lượt đảng viên; giám sát 183 lượt tổ chức đảng và 118 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm  đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Các tổ chức đảng trong toàn huyện đã thi hành kỷ luật 261 đảng viên, 11 tổ chức đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ  trong sạch, vững mạnh.
    Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp (theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân). Năm 2016 - một năm sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVI, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98% (cao nhất tỉnh). Là một trong hai đơn vị không phải tổ chức bầu lại, bầu thêm. Tái thành lập HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021) và kiện toàn các chức danh HĐND, UBND đi vào hoạt động có hiệu quả. Hoạt động của HĐND các cấp được đổi mới, đi vào thực chất, từng bước khẳng định được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy chế tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng Quy chế tiếp dân. Từ tháng 4 năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy thực hiện tiếp dân theo quy định. Lần đầu tiên hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân cấp huyện và các xã, thị trấn được tổ chức. UBND huyện cũng đã tổ chức 116 phiên tiếp công dân với 192 lượt người được tiếp, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Bộ máy chính quyền kiện toàn từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp được nâng lên. Hằng năm có trên 90% chính quyền cơ sở đạt vững mạnh. Huyện tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện và các xã, thị trấn đã đúng hạn. Tổ chức công khai Bộ thủ tục hành chính tại nơi làm việc của các cơ quan, UBND các xã, thị trấn. Bước đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Xây dựng và vận hành tốt Cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn; ứng dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; thực hiện liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử; thực hiện chữ ký số. Đưa vào sử dụng hệ thống trực tuyến đảm bảo phục vụ hội họp, giao ban trực tuyến từ huyện đến 34 xã, thị trấn.
    Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...
 
 

    Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm - tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới
    Ngay khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, trọng tâm là 2 Nghị quyết và 7 Đề án. Trong bối cảnh những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, sau khi ban hành, các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa để thực hiện, kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống mang lại những luồng sinh khí  mới, sức sống mới trên quê hương Hải Hậu.
    Nửa đầu nhiệm kỳ, vào sáng 21/02/2018 (tức Mồng 6 Tết Nguyên đán), ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về thăm huyện Hải Hậu, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tham gia trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng huyện Hải Hậu, trực tiếp đi thăm quan mô hình nông thôn mới nâng cao, động viên bà con nông dân xuống đồng thi đua lao động sản xuất. Trong buổi nói chuyện cùng cán bộ và nhân dân toàn huyện, Thủ tướng đã hoan nghênh tinh thần, cách làm tiên phong của huyện Hải Hậu trong xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng đánh giá cao các nội dung xây dựng huyện “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”, đặc biệt là các việc Hải Hậu đã làm được là “Đường có điện, có hoa, nhà có tên, sông không rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận. Mục tiêu xây dựng Nông thôn mới là nâng cao đời sống cho người dân”… “huyện Hải Hậu sẽ trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu của Việt Nam. Vì vậy trong mọi địa điểm, thời điểm cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương trong cả nước, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện kiên trì, thường xuyên, liên tục với 19 tiêu chí đã ban hành”… “Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Muốn làm được điều đó phải có hệ thống chính trị vững mạnh từ chi bộ, phát huy tính tiên phong, dám nghĩ, dám làm của đảng viên trên tinh thần "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" làm cơ sở để xây dựng nông thôn mới. Phải đưa doanh nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp. Điều quan trọng là phải tập trung chỉ đạo sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Bản chất của nông thôn mới không chỉ là các công trình hạ tầng mà quan trọng nhất là mỗi nhà, mỗi người có cuộc sống tốt hơn. Thành công trong xây dựng Nông thôn mới của Hải Hậu là bài học kinh nghiệm cần được nhân rộng trong cả nước để ngày càng có nhiều huyện đạt huyện Nông thôn mới như Hải Hậu”.
 


 

    Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng là nguồn cổ vũ, động viên, tiếp thêm tinh thần thi đua của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Hải Hậu trong thực hiện nhiệm vụ và dựng xây quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh.
    Nhìn lại quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới với mục tiêu xác định xuyên suốt: xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng: Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, trong niềm vinh dự, tự hào, chào mừng thành công Đại hội, ngày 29/8, nhân dân và cán bộ huyện đã tổ chức đón nhận Danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 921, ngày 23/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hải Hậu là huyện đầu tiên có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới và là huyện NTM thứ 5 của cả nước. Đó là sự ghi nhận đáng tự hào, là hành trang tiếp bước của người dân Hải Hậu. Không thỏa mãn với những thành tích đã đạt được, mà từ thành tích chuyển thành động lực để đề ra những mục tiêu cao hơn. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, trên cơ sở kế thừa Bộ tiêu chí NTM trước đây, UBND huyện ban hành Bộ tiêu chí xóm, TDP nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016 - 2020. Khi được ban hành, bộ tiêu chí được đánh giá là bộ tiêu chí riêng có của huyện Hải Hậu, đã kịp thời động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Khi về thăm, làm việc, người đứng đầu Chính phủ đã đồng tình với cách làm sáng tạo của Hải Hậu.
    Với những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, năm 2018, huyện Hải Hậu tiếp tục được Trung ương chọn là 1 trong 4 huyện điểm của cả nước xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Hải Hậu đã tập trung xây dựng Đề án huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2018 - 2025. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thiện, nâng cao chất lượng tất cả các tiêu chí xã, huyện NTM để đạt chuẩn mới và đạt chuẩn NTM nâng cao; Lựa chọn 1 số xã, xóm NTM điển hình để làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu (với 4 tiêu chí kiểu mẫu về: cảnh quan, môi trường, hạ tầng và văn hóa). Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả đến nay đã công nhận 2 xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”; 3 xã (Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu) và 100 xóm, tổ dân phố đã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân chung toàn huyện đạt 18/19 tiêu chí. Tổ chức tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nông thôn mới kiểu mẫu, Hải Hậu vinh dự đón đoàn đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và đoàn đại biểu dự Hội thảo "Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam" tham quan các mô hình nông thôn mới tại huyện được Trung ương và tỉnh đánh giá cao. Hải Hậu đang chuyển mình, đang bước những bước bền vững đi lên, triển vọng rất tốt đẹp trên con đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
     5 năm qua, hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư nâng cấp từng bước hoàn thiện mở ra những cơ hội để vùng biển sáng vươn mình phát triển. Nhiều công trình đã được khởi công xây dựng, khánh thành, tiêu biểu trong số đó là: cầu Thịnh Long do Bộ Giao thông - Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Nam Định thi công. Cầu Thịnh Long thuộc tuyến đường bộ ven biển kết nối mạng lưới giao thông khu vực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão cũng như khơi dậy tiềm năng kinh tế biển của địa phương. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu bảo tồn chứng tích biến đổi khí hậu và du lịch sinh thái tại khu vực Nhà thờ đổ Văn Lý tiếp tục triển khai trở thành điểm tham quan, nghiên cứu khoa học; Hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng khu tái định cư Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1; hoàn thành đưa vào sử dụng đường Trung Hòa Tây sông Múc. Cùng với đó, các công trình cấp huyện như: Cổng chào huyện, Nhà trưng bày truyền thống huyện, nhà Bia nơi đặt trụ sở huyện đầu tiên tại xóm 12, xã Hải Bắc,… đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng mang dấu ấn huyện Văn hóa - Anh hùng.    
    Tiếp tục lập thành tích cao nhất chào mừng các sự kiện trọng đại của cả nước và tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân huyện Hải Hậu ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là 11 chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra đều đạt và vượt. Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2010) tăng bình quân 8,3%/năm; tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng. Giá trị sản xuất bình quân 1ha canh tác năm 2020 đạt 135 triệu đồng (nếu tính cả diện tích nuôi trồng thủy sản thì giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 180 triệu đồng/ha). Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng (giá so sánh 2010) tăng bình quân 19,9%/năm. Thu ngân sách thường xuyên trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm so với dự toán tỉnh giao. Giữ vững đơn vị điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, chất lượng các tiêu chí được nâng lên; diện mạo nông thôn tiếp tục đổi mới sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, cả 546 xóm, tổ dân phố đều đạt NTM bền vững và phát triển; 2 xóm đạt NTM kiểu mẫu, 3 xã và 100 xóm cơ bản đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu; bình quân chung toàn huyện đạt 18/19 tiêu chí, trong đó 18 xã, thị trấn đạt 19/19 tiêu chí, 15 xã cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao. 
    Phát huy thế mạnh của huyện ven biển: Sản lượng khai thác bình quân hằng năm đạt 19.127 tấn. Sản lượng nuôi trồng thủy sản bình quân hằng năm đạt 14.316 tấn, tăng gấp đôi so với bình quân nhiệm kỳ trước. Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh theo chương trình OCOP. Đến nay có 40 sản phẩm đã được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân gần 20%/năm. Hiện có 35 doanh nghiệp đầu tư tại 3 cụm công nghiệp với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, thu hút trên 19.000 lao động. Cùng với đó là 44 làng nghề, 164 doanh nghiệp và 3.372 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động ngay tại quê hương, đáp ứng ước vọng bao đời “li nông bất li hương”, làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương.
    Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - du lịch (giá so sánh 2010) tăng bình quân gần 9,5%/năm. Hệ thống y tế từ huyện đến các xã, thị trấn được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; đội ngũ y, bác sỹ được tăng cường. Bệnh viện Đa khoa huyện đạt chuẩn tiêu chí hạng II, vinh dự được tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”. 34/34 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế cấp xã giai đoạn đến năm 2020; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 91%. Các chính sách người có công, chính sách xã hội được đảm bảo; công tác dạy nghề, tạo việc làm, giảm nghèo được quan tâm. Số hộ nghèo còn 1,14% năm 2020, trong đó số hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 0,06%. Sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện đã có sự chuyển biến tích cực cả quy mô và chất lượng. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” và kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục trong tốp dẫn đầu tỉnh. Ngành giáo dục và đào tạo huyện nằm trong tốp đầu của tỉnh. Giữ vững đơn vị điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đã thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân, lan tỏa vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội; Trong đó, tiêu biểu là Lễ hội truyền thống mừng Quốc khánh 2/9 đã duy trì hơn 40 năm qua và trở thành một hoạt động không thể thiếu của nhân dân toàn huyện. Với hàng chục ngàn lượt người đổ về trung tâm văn hoá huyện; hàng ngàn vận động viên đủ các lứa tuổi, tầng lớp của tất cả 34 xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tôn giáo... đều tập trung về tham gia 15 loại hình thi đấu, biểu diễn trong lễ hội diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9. Bên cạnh đó lễ hội còn có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc, thể hiện nét đẹp văn hoá, con người và cảnh vật, tiếp nối dòng chảy văn hóa cố kết cộng đồng của mảnh đất hơn 500 năm tuổi hòa quyện cùng trầm tích chiều sâu văn hóa dân tộc Việt Nam. Đảng bộ huyện giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Tiếp nối trang sử vàng truyền thống Đảng bộ huyện: là 1 trong 3 đảng bộ huyện đầu tiên của miền Bắc được Trung ương công nhận là Đảng bộ "4 tốt", là 1 trong 53 đảng bộ huyện được công nhận "Đảng bộ vững mạnh" đợt đầu của cả nước. Tháng 8/1967, Huyện uỷ Hải Hậu được Tỉnh uỷ công nhận là “Huyện uỷ 4 tốt” đầu tiên của tỉnh. Đảng bộ tiếp tục giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các cơ quan, đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh.
 


 

    Viết tiếp trang sử vàng truyền thống
   Ghi nhận sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phấn đấu vươn lên phát triển toàn diện của nhân dân, cán bộ và đảng viên toàn huyện hòa mình cùng cả nước, Đảng bộ, quân và dân huyện Hải Hậu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Danh hiệu cao quý: Năm 2017, Huyện Hải Hậu long trọng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ và lực lượng vũ trang huyện (tháng 6/1947 - 6/2017) đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Công an huyện được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu vì phong trào thi đua An ninh Tổ quốc 5 năm (2012-2017).
    Năm 2018, huyện Hải Hậu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập huyện (ngày 27/12/1888-27/12/2018) và Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, bằng khen 40 năm điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước (1978-2018). Đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thay mặt Chủ tịch nước gắn Huy hiệu lên Cờ truyền thống huyện Hải Hậu, trao bằng Danh hiệu Anh hùng cho Nhân dân và cán bộ huyện Hải Hậu. Đây là lần thứ tư huyện Hải Hậu được trao tặng Danh hiệu Anh hùng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: “Quá trình xây dựng của huyện Hải Hậu luôn gắn liền với chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng, gắn liền với những thành tích rất đáng tự hào trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nuớc. Điều đáng biểu dương đó là thành tích mà Hải Hậu đạt được không đơn thuần trong phạm vi cấp huyện, cấp tỉnh mà còn có một ý nghĩa, tầm vóc lan tỏa, nêu gương trong cả nước. Là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh, phấn đấu không mệt mỏi, xuyên suốt qua các thời kỳ của các tầng lớp nhân dân và các thế hệ cán bộ, đảng viên Hải Hậu”... “Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nặng nề đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hậu, mong rằng trong thời gian tới, Hải Hậu cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, Anh hùng của mình, năng động, sáng tạo, vận dụng tốt các bài học kinh nghiệm quý báu, tiếp tục đổi mới, vận dụng tốt vào giai đoạn mới của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua, dồn sức hơn nữa cho phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nét đẹp và giá trị văn hóa của “Vùng biển sáng” Hải Hậu - điển hình văn hóa Quốc gia sẽ tiếp tục được phát huy, lan tỏa và sáng mãi”.
    Cũng trong nhiệm kỳ, Nhân dân và cán bộ xã Hải Phương đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, là xã duy nhất của huyện Hải Hậu 2 lần được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng. Nhân dân và cán bộ xã Hải Nam được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
    Sự ghi nhận, động viên, chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước đã tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi để Hải Hậu vững tin theo Đảng, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.
    Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo 90 tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng đặc biệt là trong công tác nhân sự và văn kiện.
    Từ ngày 18/2/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ thị trấn Cồn, Đảng bộ Công ty Khai thác công trình thủy lợi huyện để tổ chức đại hội điểm; chọn Đảng bộ xã Hải Trung, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đến ngày 13-5-2020, cả 90 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bao gồm 49 chi bộ cơ quan, 34 đảng bộ xã, thị trấn; 7 đảng bộ doanh nghiệp đã hoàn thành đại hội nhiệm 2020-2025.
    Các đại hội được diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Một số đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó công tác tổ chức đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho các đại biểu dự đại hội.
    Thành công của đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở khẳng định sự ổn định về chính trị, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Hải Hậu tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
    74 năm thành lập Đảng bộ huyện Hải Hậu, trải qua 26 kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện Hải Hậu không ngừng được củng cố và phát triển cả số lượng và chất lượng, vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức. Kế thừa những thành quả và kinh nghiệm mà chúng ta đã đạt được trong nhiều năm qua, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra: “Phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo ổn định quốc phòng, an ninh; xây dựng Hải Hậu đạt huyện NTM kiểu mẫu”.
 


 

    Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ. Vẫn còn không ít khó khăn thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là bài học kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ, quân và dân huyện Hải Hậu viết tiếp trang sử vẻ vang truyền thống hào hùng của quê hương: văn hoá, anh hùng, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, xây dựng Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh đầy tiềm năng và thời cơ đang vẫy gọi./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |