news

Giấy mời Số: 132/GM-UBND

(05:09, 14/09/2015)

UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HẢI  HẬU                                   Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

  Số: 132/GM-UBND                              Hải Hậu, ngày 11 tháng 9 năm 2015

    

 

GIẤY MỜI

 

 

                   Kính gửi :   ..................................................

           Thực hiện Quyết định số 872/QĐ-BATGT ngày 07/9/2015 của Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015 tại huyện Hải Hậu.

Uỷ ban nhân dân huyện mời các đồng chí về dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh.

* Thành phần:

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Công thương, Công an, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND huyện, Ủy ban MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên CSHCM huyện.

 

            * Thời gian: Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2015  (Thứ Ba)

                                      (Làm việc từ 8 giờ 00 phút)

[

* Địa điểm:    Phòng họp Tầng 2 - Nhà A2 - UBND huyện

             Mời các đại biểu về dự đủ, đúng giờ./.

 

         TL. CHỦ TỊCH

                                                                                              KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

    

 

                 

                  Nguyễn Thủy Triều

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |