news

Giấy mời họp

(09:57, 14/09/2015)

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HẢI HẬU

 


Số: 135/GM- UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hải Hậu, ngày 14 tháng 9 năm 2015

 

GIẤY MỜI

 

              Kính gửi:……………………..……

              Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định; các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet.

1. Thành phần:

- Ở tỉnh:

+ Mời lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn: Bưu chính- Viễn thông, Thanh tra, Kế hoạch- Tài chính và Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ở huyện:

+  Mời lãnh đạo UBND huyện;

+ Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Lao động- Thương binh- Xã hội, Phòng Giáo dục- Đào tạo, Công an huyện, Văn phòng UBND huyện;

+ Đại diện các doanh nghiệp: Trung tâm Viễn thông Hải Hậu, Chi nhánh Vietel Hải Hậu;

+ Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa- Thông tin huyện.

- Ở xã, TT:

+ Cán bộ Văn hóa- Thông tin;

+ Chủ điểm truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng.

(Do UBND xã, TT thông báo về dự)

2. Thời gian: Ngày 17 tháng 9 năm 2015 (Thứ Năm)

(Làm việc từ 07h30')

3. Địa điểm: Phòng họp Tầng 3- Nhà A4- UBND huyện,

Kính mời các đại biểu về dự hội nghị đủ, đúng giờ./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Hưng

 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |