news

Điều chỉnh thời gian tổ chức Triển lãm

(06:59, 21/08/2015)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HẢI HẬU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 335/UBND-VHTT

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Triển lãm

Hải Hậu, ngày 20 tháng 8 năm 2015

     

      Kính gửi:  - UBND các xã, thị trấn;

                     - Các cơ quan, đơn vị, trường học.

                    

                    

    Ngày 11/8/2015 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" huyện Hải Hậu năm 2015, gửi tới các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, thời gian tổ chức Lễ đón Bằng công nhận huyện nông thôn mới có sự thay đổi, do vậy UBND huyện điều chỉnh thời gian tổ chức Triển lãm và thời gian Khai mạc Triển lãm cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức và Khai mạc Triển lãm:

+ Theo Kế hoạch 31/KH-UBND: Triển lãm diễn ra trong 8 ngày từ ngày 28/8/2015 đến hết ngày 04/9/2015 (khai mạc vào 08 giờ ngày 28/8/2015)

+ Nay điều chỉnh lại là: Triển lãm diễn ra trong 8 ngày (từ ngày 26/8/2015 đến hết ngày 02/9/2015 (khai mạc vào 08 giờ ngày 26/8/2015)

- Lịch thăm quan triển lãm: có chi tiết gửi kèm

UBND huyện thông báo để các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học được biết và tổ chức đoàn đến thăm quan Triển lãm đảm bảo ý nghĩa thiết thực, hiệu quả và an toàn./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, VH-TT.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

 

Đỗ Thanh Hưng

 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |