news

Danh sách những người thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển đặc cách; được kiểm tra, sát hạch; không được kiểm tra, sát hạch

(11:30, 30/09/2015)

 

 

        UBND HUYỆN HẢI HẬU                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HĐTDGV NĂM HỌC 2015-2016               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 03/TB-HĐTD                               Hải Hậu, ngày 17 tháng 9 năm 2015

                                                 THÔNG BÁO
         Danh sách những người thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển đặc cách;
                   được kiểm tra, sát hạch; không được kiểm tra, sát hạch

 

 

 Căn cứ Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Văn bản số 300/UBND-VP8 ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh; Văn bản số 803/SNV-CBCC ngày 10/8/2015 của Sở Nội vụ về việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016;

Căn cứ Thông báo số 98/TB-UBND ngày 14/8/2015 của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở năm học 2015-2016;

         Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016;

Căn cứ Hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự tuyển, ưu tiên xét tuyển đặc cách và chỉ tiêu tuyển dụng của từng môn, từng cấp học; ngày 16/9/2015, Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 huyện Hải Hậu đã họp, thảo luận và thống nhất lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển đặc cách, được kiểm tra, sát hạch và không được đối tượng kiểm tra, sát hạch. Cụ thể như sau:

1. Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển đặc cách là 08 người.

2. Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển thuộc đối tượng được kiểm tra, sát hạch là 292 người.

Trong danh sách này, có hồ sơ của thí sinh Phạm Văn Điền, đăng ký dự tuyển giáo viên văn hóa tiểu học (trình độ cao đẳng), hiện HĐTD đang thẩm định văn bằng chuyên môn tại cơ sở đào tạo. Khi có kết quả thẩm định, HĐTD sẽ thông báo cụ thể đến thí sinh.

3. Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển nhưng không thuộc đối tượng được kiểm tra, sát hạch (do số người thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách bằng chỉ tiêu tuyển dụng) là 30 người.

(Có danh sách trích ngang kèm theo) (Tải File đính kèm)  
 

Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 của huyện Hải Hậu thông báo để người đăng ký dự tuyển biết và thực hiện.

Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện (địa chỉ www.haihau.vn) và niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện./.


               Nơi nhận:                                    TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

              - Như trên;                                                   CHỦ TỊCH

              - Sở Nội vụ;                                                      Đã ký

              - Các uỷ viên                                PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

              HĐTDGV huyện;                                        Trần Minh Hải

              -Các CQ, đơn vị có

                 liên quan;                                                 

              - Lưu HĐTD

 

 

                                                        

 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |