news

Thông báo số 02/TB-UBND ngày 09/01/2014 của UBND huyện Hải Hậu về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần và các dịp nghỉ lễ năm 2014

(02:11, 09/01/2014)


ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN HẢI HẬU                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số: 02/TB-UBND                Hải Hậu, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết nguyên đán Giáp Ngọ

 và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014

 

Thực hiện quy định của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông báo số 254/TB-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc nghỉ Tết nguyên đán Giáp Ngọ và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, UBND huyện thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch và việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014, như sau:

1. Dịp nghỉ Tết Âm lịch

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) sẽ đi làm bù vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 01 năm 2014 và Thứ Bảy, ngày 08 tháng 02 năm 2014 để nghỉ hoán đổi Thứ Ba, ngày 28 tháng 01 năm 2014 và Thứ Tư, ngày 29 tháng 01 năm 2014. Như vậy, dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức được nghỉ 09 ngày liên tục, từ Thứ Ba, ngày 28 tháng 01 năm 2014 đến hết Thứ Tư, ngày 05 tháng 02 năm 2014 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

2. Dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5

Công chức, viên chức đi làm bù Thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2014 để nghỉ hoán đổi thứ Sáu, ngày 02 tháng 5 năm 2014. Như vậy, dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5 năm 2014, công chức, viên chức sẽ nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 4 năm 2014 đến hết ngày 04 tháng 5 năm 2014.

3. Dịp nghỉ Ngày Quốc khánh 02 tháng 9

Công chức, viên chức đi làm bù Thứ Bảy, ngày 06 tháng 9 năm 2014 để nghỉ hoán đổi Thứ Hai, ngày 01 tháng 9 năm 2014. Như vậy, dịp nghỉ Ngày Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2014, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 8 năm 2014 đến hết 02 ngày 9 năm 2014.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

4. Về treo cờ và vệ sinh môi trường:

Tại trụ sở cơ quan các ngành, các cấp và các hộ nhân dân trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc trong dịp Lễ, Tết đảm bảo đúng quy định và trang trọng. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị và hộ nhân dân làm tốt vệ sinh môi trường trong phạm vi cơ quan, khu dân cư và những nơi công cộng để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước, trong và sau thời gian Lễ, Tết.

5. Về công tác trực cơ quan:

Trong thời gian nghỉ Lễ, Tết, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải phân công cán bộ lãnh đạo trực; danh sách và lịch trực gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng UBND huyện); đồng thời có kế hoạch phân công lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị, xí nghiệp thường trực canh gác bảo vệ cơ quan, kho tàng, phòng cháy chữa cháy. Yêu cầu các cơ quan: Quân sự, Công an, Công thương, Điện lực, Bệnh viện, Bưu điện, Công ty TNHH 1 thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Hậu bố trí phân công cán bộ, công chức, chiến sỹ để có lực lượng làm việc liên tục phục vụ trong suốt thời gian nghỉ Lễ, Tết Âm lịch.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện./.

 

     Nơi nhận:                                            TL. CHỦ TỊCH

- Ban Thường vụ Huyện ủy;                   CHÁNH VĂN PHÒNG

- Lãnh đạo UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;                                    đã ký

- Các cơ quan liên quan;

- Lưu: Văn thư.                                          Đỗ Thanh Hưng

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |