news

Thông báo số 147/TB-UBND ngày 20/11/2013 của UBND huyện Hải Hậu về việc mời các tổ chức, cá nhân tham gia nhận khoán quản lý khai thác sử dụng các công trình TDTT tại khu Trung tâm VH-TT huyện

(02:23, 06/12/2013)


UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN HẢI HẬU                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số: 147/TB-UBND                Hải Hậu, ngày 20 tháng 11 năm 2013

         

THÔNG BÁO

V/v mời các tổ chức, cá nhân tham gia nhận khoán quản lý khai thác sử dụng các công trình thể dục - thể thao tại khu Trung tâm Văn hóa - TT huyện Hải Hậu

 

Căn cứ Quyết định số 9940/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND huyện Hải Hậu về việc ban hành Đề án khoán quản lý khai thác sử dụng các công trình thể dục - thể thao tại khu Trung tâm huyện.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của các công trình thể dục - thể thao tại khu Trung tâm huyện, đáp ứng nhu cầu tham gia các hoạt động thể dục - thể thao của nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện thông báo:

1. Mời các tổ chức, cá nhân tham gia nhận khoán quản lý khai thác sử dụng các công trình thể dục - thể thao tại khu Trung tâm huyện theo các nội dung Đề án khoán quản lý khai thác sử dụng các công trình thể dục - thể thao tại khu Trung tâm huyện ban hành kèm theo Quyết định số 9940/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND huyện Hải Hậu.

- Thông tin chi tiết về nội dung Đề án mời các tổ chức, cá nhân liên hệ với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Hải Hậu để được cung cấp, hướng dẫn đăng ký và nộp hồ sơ theo quy định.

- Hồ sơ dự nhận khoán quản lý gồm:

+ Đơn xin nhận khoán quản lý.

+ Phương án điều hành, tổ chức quản lý và dự kiến mức thu vé các hoạt động dịch vụ.

- Tiền bảo lãnh dự nhận khoán quản lý: 35.000.000 đồng (Ba mươi năm triệu đồng chẵn); nộp kèm theo hồ sơ.

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 15/12/2013.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Hải Hậu

- Thời gian ký kết hợp đồng: Năm 2013.

2. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TT huyện chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - TT, phòng Tài chính - KH, phòng Công thương huyện cung cấp các thông tin liên quan; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về thủ tục nhận khoán và lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu của Đề án.

3. Đài Phát thanh truyền hình huyện thường xuyên thông báo trên Đài Phát thanh truyền hình huyện và Website Hải Hậu để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết, nộp hồ sơ theo quy định./.

 

  Nơi nhận

- Ban TV Huyện uỷ; (Báo cáo)

- LĐ UBND huyện;

- Cơ quan, đơn vị liên quan;

 - Lưu: Văn thư.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Trần Minh Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |