news

THÔNG BÁO: Kết quả điểm xét tuyển vào làm giáo viên tiểu học, trung học cơ sở tại huyện Hải Hậu năm học 2015-2016

(09:00, 06/10/2015)

UBND HUYỆN HẢI HẬU                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTDGV NĂM HỌC 2015-2016                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 07/TB-HĐTD                                          Hải Hậu, ngày 02  tháng 10  năm 2015
 

THÔNG BÁO
Kết quả điểm xét tuyển vào làm giáo viên tiểu học, trung học cơ sở
tại huyện Hải Hậu năm học 2015-2016

  Căn cứ Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

  Căn cứ Văn bản số 300/UBND-VP8 ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh; Văn bản số 803/SNV-CBCC ngày 10/8/2015 của Sở Nội vụ về việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016;

  Căn cứ Thông báo số 98/TB-UBND ngày 14/8/2015 của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở năm học 2015-2016;

  Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016;

  Ngày 02/10/2015, Hội đồng tuyển dụng đã họp, nghe Trưởng ban Kiểm tra, sát hạch báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch và Thư ký Hội đồng tuyển dụng báo cáo tổng điểm xét tuyển của các thí sinh dự tuyển.
 
  Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng tuyển dụng thảo luận và thống nhất với kết quả điểm xét tuyển do Thư ký hội đồng tuyển dụng báo cáo; Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 của huyện Hải Hậu thông báo để người dự tuyển biết.

(Có bảng kết quả điểm xét tuyển của người dự tuyển kèm theo)

  Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện (địa chỉ www.haihau.vn) và niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện./.

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
 - Như trên;                                                CHỦ TỊCH
- Sở Nội vụ;                                               (Đã ký)
- Các ủy viên HĐTDGV huyện;                     PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
- Các CQ, đơn vị có liên quan;
- Lưu: HĐTD.                                               Trần Minh Hải
                  
                                                       
Thông báo
Danh sách điểm xét tuyển GV 2015

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |