news

Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Hải Hậu năm 2014.

(08:41, 12/02/2015)

ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN HẢI HẬU            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 07/TB-UBND           Hải Hậu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
 
                                    THÔNG BÁO
            Kết quả điểm thi tuyển công chức xã, thị trấn
                             huyện Hải Hậu năm 2014


Sau khi xem xét báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014 huyện Hải Hậu; Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả điểm thi môn Kiến thức chung, Môn nghiệp vụ chuyên ngành (Thi viết + thi trắc nghiệm) và môn Tin học văn phòng như sau (có danh sách kèm theo).

Thông báo này thay cho phiếu báo và được đăng trên trang thông tin điện tử của UBND huyện (haihau.vn); Thông báo trên Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng; Được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện (Phòng Nội vụ) và UBND xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có chỉ tiêu thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 niêm yết công khai danh sách kết quả điểm thi để công dân và thí sinh được biết./

Nơi nhận

- Như trên                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Lưu                                   CHỦ TỊCH

                                               Nguyễn Văn Tìm

 Kết quả điểm thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Hải Hậu năm 2014

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |