news

Quyết định số 9940/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND huyện Hải Hậu về việc ban hành Đề án khoán quản lý khai thác sử dụng các công trình thể dục thể thao tại khu Trung tâm huyện

(12:17, 02/12/2013)


UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN HẢI HẬU                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 9940/QĐ-UBND             Hải Hậu, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Đề án khoán quản lý khai thác sử dụng

các công trình thể dục thể thao tại khu Trung tâm huyện

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến kích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;

   Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức - bộ máy cán bộ, công chức, viên chức và lao động;

Căn cứ Thông báo số 152-TB/HU ngày 05/6/2012 của BTV Huyện uỷ Hải Hậu về việc đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh các hoạt động VH-TDTT;

    Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin, Giám đốc Trung tâm VH- TT- TT huyện và Trưởng phòng Nội vụ huyện,

  

QUYẾT ĐỊNH:

 

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đề án khoán quản lý khai thác sử dụng các công trình thể dục thể thao tại khu Trung tâm huyện”.

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

   Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin, Giám đốc Trung tâm VH- TT- TT, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

Nơi nhận:                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Ban TV Huyện uỷ; (B/c)                            CHỦ TỊCH

- Lãnh đạo UBND huyện;

- UBND các xã, TT;

- Các cơ quan, doanh nghiệp;                         Đã ký

- Lưu: Văn thư.

                                               Nguyễn Văn Tìm


 Đề án Khoán quản lý khai thac sử dụng các công trình TDTT

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |