news

Hướng dẫn số 95/HD-BCH ngày 07/02/2014 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hậu về cấp phát, cấp đổi, thu hồi hiện vật khen thưởng và cấp bằng Huân, Huy chương giải phóng trong quân đội

(10:48, 20/02/2014)


  BỘ CHQS TỈNH NAM ĐỊNH       CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ            Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

       HUYỆN HẢI HẬU

        Số: 95/HD-BCH                Hải Hậu, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

Cấp phát, cấp đổi, thu hồi hiện vật khen thưởng

và cấp Bằng Huân, Huy chương giải phóng trong Quân đội


Thực hiện Hướng dẫn số 148/HD-PCT ngày 20/01/2014 của Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh Nam Định về cấp phát, cấp đổi, thu hồi hiện vật khen thưởng và cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng trong Quân đội. Ban CHQS huyện hướng dẫn về việc cấp phát, cấp đổi, thu hồi hiện vật khen thưởng và cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng trong LLVT huyện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

1.1. Nhằm đáp ứng nguyện vọng và kịp thời động viên các tập thể, cá nhân được khen thưởng phát huy những thành tích đạt được, không ngừng phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Thu hồi các hiện vật khen thưởng khi có quyết định điều chỉnh hoặc huỷ bỏ quyết định khen thưởng.

2. Yêu cầu:

Tổ chức thực hiện việc cấp phát, cấp đổi, thu hồi hiện vật khen thưởng và cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng phải toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, chính xác, đúng quy trình và lộ trình.

II- NỘI DUNG:

1. Về cấp phát hiện vật khen thưởng:

1.1. Cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và cấp phát đầy đủ, kịp thời các hiện vật khen thưởng kèm theo các hình thức của Nhà nước, Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân.

1.2. Hiện vật khen thưởng cấp 01 lần, do đó các tập thể, cá nhân phải có trách nhiệm bảo quản, sử dụng hiện vật khen thưởng đúng mục đích.

1.3. Phương pháp cấp phát:

Sau khi nhận đủ hiện vật khen thưởng của trên theo quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng; Ban CHQS huyện tiến hành các thủ tục theo quy định cấp phát hiện vật khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị (thời gian cấp phát hiện vật khen thưởng trong từng thời gian có thông báo cụ thể).

2. Về cấp đổi hiện vật khen thưởng:

2.1. Đối tượng, hiện vật khen thưởng cấp đổi:

a) Đối tượng cấp đổi:

- Đối với tập thể: Những đơn vị Quân đội được Nhà nước khen thưởng.

- Đối với cá nhân: Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đã và đang công tác trong Quân đội được Nhà nước khen thưởng.

b) Hiện vật khen thưởng được cấp đổi:

* Bằng Huân chương, Huy chương Chiến thắng tổng kết thành tích kháng chiến chống thực dân Pháp (1946- 1954) theo Sắc lệnh số 054/SL ngày 02/02/1958 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà; gồm:

- Huân chương Chiến thắng hạng Nhất;

- Huân chương Chiến thắng hạng Nhì;

- Huân chương Chiến thắng hạng Ba;

- Huy chương Chiến thắng hạng Nhất;

- Huy chương Chiến thắng hạng Nhì.

* Bằng Huân chương, Huy chương kháng chiến tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954- 1975) theo Quyết nghị số 47-NQ/HĐNN ngày 29/9/1981 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; gồm:

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất;

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhì;

- Huân chương Kháng chiến hạng Ba;

- Huy chương Kháng chiến hạng Nhất;

- Huy chương Kháng chiến hạng Nhì.

* Bằng Huân chương, Huy chương Chiến sĩ giải phóng: Huân chương Quân công giải phóng, Huân chương Chiến công giải phòng; và Huân, huy chương Chiến sĩ giải phóng (theo Quyết định số 6B/VP-MT ngày 06/7/1966 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ban hành Điều lệ khen thưởng theo niên hạn phục vụ), gồm:

- Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất;

- Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì;

- Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Ba;

- Huy chương Chiến sĩ giải phóng,

* Bằng Huân chương Chiến công thành tích làm nhiệm vụ tại tuyến 1 biên giới phía Bắc và đảo xa từ ngày 07/01/1979 đến ngày 30/8/1991 (theo Quyết định số 844/QĐ-BQP ngày 09/6/1984 của Bộ Quốc phòng).

2.2. Lộ trình, yêu cầu cấp đổi:

a) Từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2016: Tập trung cấp đổi những trường hợp có bằng gốc nhưng đã bị hư hỏng nặng (cũ, nát, rách) không còn sử dụng được hay bằng sai; nhưng phần còn lại phải thể hiện rõ các yếu tố như:

- Đối với tập thể, Bằng phải thể hiện rõ: Hình thức khen thưởng; tên đơn vị; nội dung thành tích lập được; số quyết định khen thưởng, ngày, tháng, năm và người ký quyết định khen thưởng.

- Đối với cá nhân, Bằng phải thể hiện rõ: Cấp bậc, họ và tên, chức vụ, đơn vị; quê quán; nội dung thành tích lập được; số quyết định khen thưởng, ngày, tháng, năm và người ký quyết định khen thưởng. Riêng bằng sai phải kèm theo hồ sơ gốc (hồ sơ cán bộ, lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên) hoặc các giấy tờ khác có liên quan để làm căn cứ xem xét, cấp đổi.

Mỗi năm các đơn vị đề nghị theo 2 đợt: Đợt 1 trước ngày 18/02; đợt 2 trước ngày 15/7.

b) Từ năm 2017 đến năm 2020 cấp đổi đối với các loại bằng gốc nêu trên đã bị hư hỏng không còn đầy đủ các yếu tố như quy định trên, nhưng phải kèm theo hồ sơ gốc (hồ sơ cán bộ, lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên) hoặc các giấy tờ khác có liên quan để làm căn cứ xem xét, cấp đổi.

2.3. Quy trình, thủ tục hồ sơ cấp đổi:

a) Quy trình:

- Đối với tập thể: Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan quân sự tiến hành rà soát, kiểm tra, phân loại chất lượng hiện trạng từng loại bằng có nhu cầu cấp đổi hiện đang lưu trữ tại cơ quan, tổng hợp báo cáo thủ trưởng cơ quan xem xét, xác nhận (theo mẫu số 3) và báo cáo Bộ CHQS tỉnh xét duyệt, tổng hợp, báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu xét, đề nghị Tổng cục Chính trị làm thủ tục cấp đổi. Thời gian: Trước ngày 20/02/2014.

- Đối với cá nhân:

+ Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hiện đang công tác tại cơ quan quân sự huyện xuất trình bằng được khen thưởng đề nghị cấp đổi với Ban Chính trị, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để được xem xét, cho ý kiến và hướng dẫn kê khai (theo mẫu số 2). Ban Chính trị là cơ quan trung tâm làm công tác thi đua, khen thưởng tổng hợp báo cáo thủ trưởng cơ quan mình xem xét, xác nhận và báo cáo Bộ CHQS tỉnh xét duyệt, tổng hợp, báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu xét, đề nghị Tổng cục Chính trị làm thủ tục cấp đổi. Thời gian: Trước ngày 18/02/2014.

+ Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, do cán bộ quân sự cấp xã (TT) nơi đối tượng cư trú hướng dẫn cho đối tượng kê khai (theo mẫu số 2), sau đó tiếp nhận, xem xét và tổng hợp báo cáo UBND cấp xã xác nhận, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ báo cáo về Ban CHQS huyện xét duyệt, tổng hợp và báo cáo Bộ CHQS tỉnh xét, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu xét, đề nghị Tổng cục Chính trị làm thủ tục cấp đổi.

+ Đối với các trường hợp chuyển công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện do cơ quan, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng hướng dẫn cho đối tượng đang công tác trong ngành, lĩnh vực cơ quan quản lý kê khai (theo mẫu số 2) và tiếp nhận hồ sơ, xem xét, tổng hợp, báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý đối tượng xác nhận và đề nghị Ban CHQS huyện xem xét, tổng hợp báo cáo Bộ CHQS tỉnh theo thời gian quy định như trên.

b) Thủ tục hồ sơ:

- Công văn báo cáo đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của cơ quan, đơn vị (mẫu số 1);

- Bản kê khai đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng: Cá nhân (mẫu số 2); tập thể (mẫu số 3);

- Danh sách đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng: Cá nhân (mẫu số 4); tập thể (mẫu số 5); kèm theo file mềm, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ (bản chính)

3. Việc cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng:

3.1. Đối tượng được xem xét cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng:

- Các tập thể và cá nhân đã có quyết định khen thưởng hoặc có giấy chứng nhận được khen thưởng nhưng chưa được nhận bằng, gồm: Huân chương Quân công Giải phóng; Huân chương Chiến công giải phóng; Huân, Huy chương Chiến sĩ Giải phóng, đều được xem xét cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng.

- Những trường hợp đủ điều kiện khen thưởng theo Quyết định 6B-VP/MT ngày 06/7/1966 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam mà chưa được khen thưởng, được kê khai làm thủ tục, hồ sơ đề nghị xem xét, cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng.

(Tiêu chuẩn: Huy chương “Chiến sĩ giải phóng” tặng khen những cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng đã chiến đấu, công tác liên tục từ 18 tháng đến dưới 3 năm).

Huân chương “Chiến sĩ giải phóng” hạng Ba để tặng khen những cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng đã chiến đấu, công tác liên tục từ 3 năm đến dưới 5 năm;

Huân chương “Chiến sĩ giải phóng” hạng Nhì để tặng khen những cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng đã chiến đấu, công tác liên tục từ 5 năm đến dưới 7 năm;

Huân chương “Chiến sĩ giải phóng” hạng Nhất để tặng khen những cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng đã chiến đấu, công tác liên tục từ 7 năm trở lên).

3.2. Những trường hợp không được cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng:

- Những người trước đây đã được khen, nay đã thoái hoá, biến chất.

- Những người vi phạm pháp luật đã bị xử lý: bị phạt tù, bị tước quân tịch, bị loại ngũ, bị bắt, bị buộc thôi việc.

3.3. Quy trình cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng:

a) Đối với trường hợp có quyết định khen thưởng hoặc có giấy chứng nhận được khen thưởng: trên cơ sở quyết định khen thưởng hoặc có giấy chứng nhận được khen thưởng, các đơn vị xem xét, lập danh sách (theo mẫu số 8) đề nghị cấp đổi báo cáo về Ban CHQS huyện (qua Ban Chính trị) để tổng hợp, lập danh sách báo cáo Bộ CHQS tỉnh xét và trình cấp trên phê duyệt cấp đổi.

b) Đối với trường hợp có đủ điều kiện khen thưởng mà chưa được xét, khen thưởng: trên cơ sở bản khai (theo mẫu số 7) đề nghị cấp Bằng Huân (Huy) chương Giải phóng và các giấy tờ kèm theo được photo công chứng (lý lịch quân nhân, lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên) và các giấy tờ liên quan (bản gốc) để chứng minh là cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng, do các đơn vị xem xét, lập danh sách (theo mẫu số 9) báo cáo về Ban CHQS huyện  (qua Ban Chính trị) thẩm định, tổng hợp, báo cáo Bộ CHQS tỉnh xét trình cấp trên phê duyệt cấp đổi.

3.4. Thủ tục, hồ sơ:

- Công văn đề nghị cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng của cơ quan, đơn vị (mẫu số 6);

- Bản khai đề nghị cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng cho số chưa được xét, đề nghị khen thưởng (mẫu số 7);

- Danh sách đề nghị cấp Bằng Huân, Huy chương Giải phóng cho số đã có quyết định khen thưởng hoặc đã có giấy chứng nhận được khen thưởng (mẫu số 8); cho đối tượng có đủ tiêu chuẩn khen thưởng nhưng chưa có quyết định khen thưởng, chưa có giấy chứng nhận được khen thưởng (mẫu số 9); kèm theo file mềm, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman.

- Số lượng hồ sơ đề nghị: 05 bộ (bản chính).

4. Về thu hồi hiện vật khen thưởng:

Việc thu hồi hiện vật khen thưởng tiến hành khi có quyết định điều chỉnh hình thức, mức khen hoặc thu hồi khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Tập thể, cá nhân được điều chỉnh khen thưởng hoặc tập thể, cá nhân bị huỷ quyết định khen thưởng phải nộp lại quyết định khen thưởng, hiện vật khen thưởng đã được nhận trước đó cho cơ quan chức năng của cơ quan, đơn vị mình. Lưu ý thêm các đơn vị có thể hướng dẫn các đối tượng phô tô giữ lại trước khi giao nộp các loại bằng huân, huy chương gốc để báo cáo về Ban CHQS huyện (qua Ban Chính trị) để tổng hợp báo cáo Bộ CHQS tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nội dung, đối tượng, tiêu chuẩn, quy định, lộ trình, thời gian và thủ tục, hồ sơ theo quy định. Quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban CHQS huyện (qua Ban Chính trị) để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:                                                  CHÍNH TRỊ VIÊN

- Ban TuH/PCT/Bộ CHQS tỉnh (b/c);

- Các cơ quan, đơn vị của huyện;          

- 5 chỉ huy, 3 ban, BPĐV;                                  Đã ký

- 35 xã, thị trấn;

- L­ưu: VT, TuH; H47.

                                                         Thượng tá Trần Trọng Ty

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |