news

Công văn số: 211/UBND-VP về việc tập trung thu hoạch lúa Xuân và xử lý sản phẩm phụ sau thu hoạch

(08:51, 12/06/2015)

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HẢI HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 211/UBND-VP

Hải Hậu, ngày 08 tháng 6 năm 2015

         V/v       tập trung thu hoạch lúa Xuân và

   x      xử lý sản phẩm phụ sau thu hoạch

 

Kính gửi:

- UBND các xã, thị trấn;

- Thủ trưởng cơ quan liên quan.

 

            Trong thời gian qua, các xã, thị trấn đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc nhân dân tổ chức thu hoạch vụ Xuân và chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Mùa, vụ Đông; đến hết ngày 07/6/2015, toàn huyện đã thu hoạch được trên 500 ha, tương đương 5% diện tích. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết đang nắng nóng kéo dài, đã xuất hiện tình trạng bà con nông dân đốt rơm rạ ngoài đồng, trên đường giao thông, khi đốt cháy rơm, rạ sẽ làm gia tăng nhiệt độ không khí, tạo các loại khí độc gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân. Nhiều hộ tập kết phương tiện, tuốt lúa, phơi rơm rạ trên các tuyến đường gây hư hỏng cho công trình giao thông, công trình công cộng, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông, là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Để tập trung thu hoạch lúa Xuân, xử lý sản phẩm phụ sau thu hoạch và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông đảm bảo kế hoạch, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

 

            1. UBND xã, thị trấn:

- Chỉ đạo tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung lao động, phương tiện thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa Xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, khuyến khích nhân dân thu hoạch bằng cơ giới. Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2015 theo kế hoạch của huyện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân không tập kết phương tiện, tuốt lúa, phơi thóc, rơm rạ trên các tuyến đường giao thông, đặc biệt là không đốt rơm rạ (cả ngoài đồng và trên đường giao thông); đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và tài sản trong quá trình tổ chức thu hoạch.

- Hướng dẫn, phổ biến cho bà con nông dân các biện pháp tái sử dụng rơm rạ như: tích lũy để tái sử dụng, làm phân bón, làm nấm, làm chất đốt .... để giảm thiểu nguồn rơm rạ tồn dư trên đồng ruộng.

- Thường xuyên kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp vi phạm; phối hợp với cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định; nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, truy tố trước pháp luật.

            2. Giao Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu thực hiện rút nước phục vụ thu hoạch theo lịch, giải tỏa các ách tắc trên toàn hệ thống, sẵn sàng lấy nước trở lại từ ngày 18/6/2015 và chủ động các phương án phòng chống úng.

3. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên - MT, phòng Công thương, Công an huyện, Đài Phát thanh- TH huyện theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên. Tăng cường tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Đề nghị Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp tổ chức vận động hội viên, đoàn viên, các hộ gia đình tự giác thực hiện.

 

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban TV Huyện uỷ (báo cáo);

- LĐ UBND huyện;

-  Như kính gửi;

- Lưu: Văn thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mai Văn Quyết

 

 

           


 

 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |