news

Công văn số 213/UBND-VP ngày 16/7/2014 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015

(03:34, 16/07/2014)


UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN HẢI HẬU                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 213/UBND-VP                  Hải Hậu, ngày 16 tháng 7 năm 2014

Về việc xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và kế hoạch

   đầu tư phát triển năm 2015


           Kính gửi: -    Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

                         -    Chi Cục Thống kê huyện;

                        -    Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện;

                        -     Các Ban quản lý dự án ĐTXD công trình.

Thực hiện Văn bản số 494/SKHĐT-TH ngày 11/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015.

Để xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển tinh tế – xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. UBND huyện Hải Hậu yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

* Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015:

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2014;

- Xây dựng chỉ tiêu kinh tế – xã hội liên quan đến các lĩnh vực của từng ngành năm 2015 của huyện Hải Hậu.

* Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015:

- Báo cáo danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2013 và đến ngày 30/6/2014 (Theo biểu mẫu kèm theo);

- Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN và TPCP năm 2015 (Theo biểu mẫu kèm theo).

(Các đơn vị nhận file khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch và biểu  mẫu báo cáo qua trang thông tin điện tử huyện Hải Hậu: ).

UBND huyện giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tổng hợp báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015. Các đơn vị, cơ quan nộp báo cáo bằng văn bản và biểu mẫu về phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 20/7/2014.

UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên./.

                                                                               TL. Chủ tịch

Nơi nhận:                                                           Chánh văn phòng

- Như kính gửi;

- Trang thông tin điện tử huyện;                                    (Đã ký)

- Lưu: Văn thư.

 

                                                                           Đỗ Thanh Hưng

 Báo cáo khung KH 2015

 Biểu mẫu đầu tư phát triển

 Mẫu biểu khung kế hoạch

 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |