news

Công văn số 03/UBND-VHTT ngày 08/01/2014 của UBND huyện Hải Hậu về công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và các hoạt VH-TT kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón Xuân Giáp Ngọ và tổ chức lễ hội đầu năm

(01:44, 09/01/2014)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN HẢI HẬU                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 Số: 03/UBND-VHTT            Hải Hậu, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

Về công tác tuyên truyền, cổ động trực quan

và các hoạt động VH-TT kỷ niệm 84 năm

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,

đón Xuân Giáp Ngọ và tổ chức lễ hội đầu năm

     

              Kính gửi: - UBND các xã, thị trấn;

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

                    

Thực hiện Công văn số 315/UBND-VP7 ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Nam Định về tăng cường công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội năm 2014 và Hướng dẫn số 23-HD/HU ngày 02/01/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2014) đón Xuân Giáp Ngọ 2014, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), truyền thống vẻ vang của Đảng, của quê hương đất nước trong 84 năm qua nhằm phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lập tự cường, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội. Tạo không khí phấn khởi động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn thử thách, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.

2. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan khẩn trương triển khai ngay công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, kẻ vẽ pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới (theo mẫu tranh gửi kèm và nội dung khẩu hiệu tại Hướng dẫn số 23-HD/HU ngày 02/01/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy) tại các trụ sở, trục đường lớn, khu dân cư, đảm bảo mỗi xã, thị trấn có từ 03 băng rôn trở lên. Riêng các xã, thị trấn nằm trên trục đường Quốc lộ 21 (từ xã Hải Vân đến thị trấn Thịnh Long), Quốc lộ 37B (từ xã Hải Phúc đến xã Hải Anh) phải có thêm 1 đến 2 băng rôn treo qua đường. Các băng rôn, khẩu hiệu treo qua các trục đường thuộc địa phận đơn vị nào thì đơn vị đó phải phân công người quản lý, trông coi, đảm bảo an toàn đến hết ngày 09/02/2014 (nếu rách, hỏng phải thay thế cắt, dán lại).

Tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, khu trung tâm xã, thị trấn, nhà văn hóa xóm (TDP), các trục đường lớn, đường dong, xóm. Phát động cán bộ và nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại gia đình từ ngày 20/01/2014 đến hết ngày 09/02/2014 (tức từ ngày 20/12/2013 đến hết ngày 09/01/2014 Âm lịch). Vận động nhân dân, cán bộ công nhân viên chức triển khai tổng vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh và tổ chức thu gom, xử ký rác thải đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại các khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị.

Đài Phát thanh- Truyền hình huyện xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền theo chủ đề.

3. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương và đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp Tết Nguyên Đán và dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Giao Trung tâm Văn hóa- TT- TT huyện tổ chức hội chợ hoa Xuân tại tiền sảnh Nhà văn hóa huyện phục vụ nhu cầu của nhân dân đến thăm quan và mua sắm từ ngày 22/01/2014 (tức ngày 22/12/2013 Âm lịch).

4. Tăng cường quản lý công tác tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa và giá trị lịch sử của lễ hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ di tích. Tiến hành rà soát lại chương trình lễ hội, đảm bảo giữ gìn các giá trị truyền thống, hài hòa giữa lễ và hội, không để các hoạt động dịch vụ thương mại lấn át không gian của lễ hội. Thực hiện tốt chủ trương về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa lãng phí, hạn chế tối đa đốt vàng mã và thắp hương trong các công trình di tích. UBND các xã, thị trấn có tổ chức lễ hội phải thành lập Ban Tổ chức lễ hội, thực hiện đúng trình tự, thủ tục xin mở lễ hội gửi về UBND huyện trong thời gian 30 ngày trước khi mở lễ hội. Sau khi tổ chức lễ hội, Ban quản lý di tích của các xã, thị trấn phải báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) chậm nhất sau lễ hội 01 tuần.

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan Công an, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan giúp UBND các xã, thị trấn xây dựng nội dung, chương trình lễ hội cụ thể, chi tiết, thiết thực, đảm bảo công tác an ninh trật tự; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực tổ chức và quản lý lễ hội, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện như: mê tín dị đoan, xóc thẻ, rút thẻ, bói toán, cúng thuê, đốt đồ mã, đặt hòm công đức, đặt lễ, thắp hương, đặt “tiền đèn nhang” tràn lan, bán các văn hóa phẩm không được phép lưu hành. Không để xảy ra tình trạng nâng giá dịch vụ, các trò chơi mang tính đánh bạc, người hành khất ở khu vực lễ hội... Hướng dẫn nhân dân thực hành việc lễ đúng nơi, đúng chỗ quy định.

Triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng Xuân cũng như công tác tổ chức lễ hội đầu năm có ý nghĩa thiết thực, yêu cầu UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo triển khai tốt nội dung Công văn này.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo dõi việc triển khai của các đơn vị, thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo UBND huyện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ HU (b/c);

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các xã, TT, cơ quan;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Lưu: Văn thư, VHTT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Trần Minh Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |