news

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

(05:32, 16/09/2022)

    Chiều ngày 16/9, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. Đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lưu Thị Nghiêm – Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã về dự và chỉ đạo hội nghị.
    Tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện và Trưởng phòng NN&PTNT huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình  mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2022 và thực hiện dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch nhằm hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 

hoi nghi trien khai ke hoach thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung nam 2022
 

hoi nghi trien khai ke hoach thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung nam 2022
 

    Theo Kế hoạch, năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững sẽ được thực hiện tại 34 xã thị trấn. Đối tượng là: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo). Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Người học nghề là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Tạo điều kiện để người yếu thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn được tham gia thực hiện mô hình, dự án giảm nghèo và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1% trở lên (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025). Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin) và các chính sách giảm nghèo; từng bước cải thiện, nâng cao điều kiện sống; đảm bảo giảm nghèo bền vững. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh đều được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khởi nghiệp nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp được tập huấn nâng cao năng lực rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và kỹ năng kiểm tra giám sát, đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022.
 

 hoi nghi trien khai ke hoach thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung nam 2022

hoi nghi trien khai ke hoach thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung nam 2022

hoi nghi trien khai ke hoach thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung nam 2022
 

    Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lưu Thị Nghiêm – Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu các xã thị trấn phối hợp với các phòng ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, cần xác định giảm nghèo bền vững là một trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành góp phần tăng trưởng kinh tế. Tập trung chỉ đạo triển khai lồng ghép giảm nghèo bền vững với đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; động viên sự tham gia tích cực của người dân; đảm bảo thực hiện và hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai các nội dung của Chương trình và thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện đảm bảo đúng quy định, tham mưu UBND huyện đình kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình. Tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện Chương trình. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông, ngư, diêm nghiệp; Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng; Tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông; Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác giảm nghèo. Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Chương trình theo quy định. Ngân hàng chính sách xã hội chủ trì và phối hợp các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng ưu đãi khác theo quy định.Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; phổ biến những cách làm mới, sáng tạo, những mô hình hiệu quả trong công tác giảm nghèo. Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”; thực hiện xây dựng nông thôn mới; lồng ghép các chương trình mục tiêu, hoạt động của đơn vị mình nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho kế hoạch giảm nghèo bền vững. Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch của huyện và tình hình thực tế địa phương xây kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022; Phối hợp triển khai thực hiện các chỉ tiêu, chính sách, các giải pháp giảm nghèo bền vững; Lựa chọn, xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo để đề nghị hỗ trợ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo trên địa bàn; Huy động, vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo; phân công giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng các mô hình, tổ nhóm làm kinh tế giỏi, thu hút lao động vào làm việc; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn ưu tiên tiếp nhận con em hộ nghèo vào làm việc; Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng quy trình, quy định. Theo dõi, quản lý chặt chẽ số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn./.

Nguyên Hảo

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |