news

Hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

(03:14, 04/01/2022)

    Sáng ngày 4/01/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Báo cáo viên năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hà - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các phòng: Lý luận chính trị, Thông tin công tác Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Xuân Vương - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện dự và chủ trì hội nghị.
 

hoi nghi tong ket hoat dong bao cao vien nam 2021, phuong huong nhiem vu nam 2022
 

    Năm 2021 mặc dù đại dịch Covid-19 kéo dài phải thực hiện sự cách ly dãn cách xã hội, nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tổ chức 6 buổi sinh hoạt báo cáo viên với các chuyên đề như: Dư luận nhân dân về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện các Nghị quyết, Đề án chuyên đề toàn khóa của tỉnh, huyện giai đoạn 2020-2025; nội dung Bài viết của đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" và Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã sao gửi các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện căn cứ làm cơ sở để sinh hoạt chuyên đề tháng 6 năm 2021; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tuyên truyền đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2021) và một số lãnh tụ của đất nước, danh nhân thế giới; tuyên truyền “91 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo Đảng”; tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “về sự nghiệp đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV - năm 2021-2022; tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện; xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, của Tỉnh, Huyện về các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025... và triển khai một số nhiệm vụ, những vấn đề thắc mắc, dư luận xã hội trong nhân dân, thông tin thời sự quốc tế và trong nước thời gian qua. Đặc biệt là tuyên truyền sự thành công Đại hội XIII của Đảng và quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, gắn với thực hiện các nghị quyết, đề án toàn khóa của tỉnh, huyện giai đoạn 2020-2025; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chất lượng các kỳ sinh hoạt có bước đổi mới theo hướng trọng tâm, sát thực tiễn và ngắn gọn. Những tháng không tổ chức sinh hoạt báo cáo viên do cách ly, dãn cách vì đại dịch Covid - 19, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động biên tập tài liệu, các chuyên đề, các văn bản chỉ đạo gửi cho cơ sở làm tài liệu tuyên truyền định hướng. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) đã hoạt động thường xuyên, tích cực và mang lại hiệu quả. Tham gia"Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025", đồng chí Trần Thị Điệp - PBT Thường trực Đảng ủy xã Hải Chính đạt giải Nhì cấp tỉnh.
    Năm 2021, tiếp tục duy trì đội ngũ báo cáo viên nhiệm kỳ 2020-2025: Cấp tỉnh là 3 đồng chí; đội ngũ báo cáo viên cấp huyện là 39 đồng chí và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội là 20 đồng chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, đã tích cực hoạt động thông qua nhiều kênh thông tin để chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thời phản ảnh kịp thời với cấp uỷ để có biện pháp giải quyết, tạo sự đồng thuận, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các đơn vị duy trì chế độ báo cáo, phản ảnh tốt tiêu biểu như: xã Hải Châu, Hải Trung, Hải Minh, Hải Nam, Hải Hưng, Hải Phúc, Hải Đông, Hải Tây, Hải Giang, Hải Tân…
   Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thông tin một số nội dung về công tác tuyển chọ gọi công dân nhập ngũ năm 2022; thông tin tình hình thời sự nổi bật thời gian vừa qua và giải đáp dư luận xã hội.
 

hoi nghi tong ket hoat dong bao cao vien nam 2021, phuong huong nhiem vu nam 2022
 

    Năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục là năm nhiều khó khăn, thách thức, do vậy Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với đảng uỷ các xã, thị trấn, cơ quan, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới: đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề, đề án toàn khóa của tỉnh, huyện về nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025; tuyên truyền có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào toàn dân tham gia xây dựng huyện Hải Hậu đạt Nông thôn mới kiểu mẫu của toàn quốc.
    Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các Quy định, Kết luận của Trung ương về Xây dựng và chỉnh đốn Đảng;... và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
    Tuyên truyền nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị…
    Làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội, tham mưu giúp cấp uỷ đấu tranh chống các tư tưởng, hành vi sai trái, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022.
     Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội huyện tích cực tham gia tương tác, đăng tin, bài phản bác trên các trang, nhóm mạng xã hội liên quan đến Ban Chỉ đạo 35 huyện về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
    Tiếp tục nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh khác trong nước và trên thế giới để tuyên truyền cho nhân dân biết cách phòng ngừa có hiệu quả.
    Thực hiện tốt chế độ phản ảnh, báo cáo hàng tháng theo quy định, phản ánh dư luận xã hội nêu rõ nguyên nhân, bản chất của sự việc; tham mưu, giúp cấp uỷ nắm vững diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tham mưu giúp cấp uỷ có biện pháp giải quyết dứt điểm từ cơ sở, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong Nhân dân./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |