news

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12

(04:35, 19/12/2017)

       Sáng ngày 19/12, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hải Hậu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tìm – Bí thư Huyện ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, nguyên Thường trực HĐND, nguyên lãnh đạo UBND huyện nghỉ hưu trên địa bàn. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng chí bí thư, phó bí thư đảng uỷ, bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.
 


 

      Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tìm - Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017. Hội nghị đã thông qua và ban hành 4 Nghị quyết. Các nghị quyết là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm “liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế”; liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc… Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm. Do vậy yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng viên phải được quán triệt học tập, nghiên cứu kỹ tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và quần chúng nhân dân. Đề nghị các đồng chí đại biểu về dự chú ý theo dõi các nội dung trình bày tại Hội nghị; kết hợp với nghiên cứu các tài liệu, đảm bảo đợt học tập Nghị quyết đạt kết quả cao.
 


 

      Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 


 

      Đồng chí Phạm Văn Chiến - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai Nghị quyết số 19, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 về  tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.
      Cũng tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Năm – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai trương trình hành động thực hiện Nghị quyết số số 18 ngày  25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
      Đồng chí Vũ Ngọc Trường - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai trương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 19, 20, 21 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; về công tác dân số trong tình hình mới.
 


 

      Phát biểu bế mạc tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống; phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập. Đối với các cơ sở (các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị) sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết  hoàn thành trong tháng 01/2018.
      Sau học tập Nghị quyết, các cán bộ, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm trong việc tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về nội dung các nghị quyết của Trung ương; trên cơ sở đó, viết thu hoạch cá nhân, gửi về cấp ủy chủ trì tổ chức hội nghị học tập, quán triệt; sau khi hội nghị kết thúc 07 ngày. Đặc biệt, các đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được lưu tại cấp ủy nơi công tác và gửi về cấp ủy cấp trên trực tiếp (cấp huyện qua Ban Tổ chức Huyện ủy) để làm cơ sở cho việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đánh giá cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ. Cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết có sơ, tổng kết và báo cáo cấp trên. Các cấp, các ngành, xã, thị trấn, cần đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết cũng như các hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp  nhằm tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc và tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.  Song song với việc học tập Nghị quyết, về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: các xã, thị trấn tổ chức tốt kỳ họp HĐND cuối năm hoàn thành trước 30/12/2017; Lãnh đạo tốt Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn; Tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017. Các cơ quan, đơn vị trong huyện, ở xã, thị trấn tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chuẩn bị và đảm bảo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |