news

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

(04:15, 08/06/2021)

    Sáng ngày 8/6/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Đinh Xuân Vương- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã về dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phan Thế Quảng - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên cấp tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết.
 
 

    Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Vương- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội. Đồng chí khẳng định: Cần nhận thức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, nói đi đôi với làm; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế; thể chế hóa bằng cơ chế, pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến với mọi tầng lớp nhân dân.
 


 

    Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Phan Thế Quảng - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên cấp tỉnh trực tiếp phân tích, truyền đạt về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tác trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điển động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phan Thế quảng đã nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
    Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
    Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và đảm bảo thời gian theo quy định. Các Chi bộ, người đứng đầu cấp ủy trực thuộc Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động của Chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên tham gia học tập nắm vững, hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những nội dung có liên quan đến lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị để vận dụng vào thực tiễn đảm bảo cụ thể, thiết thực, khả thi, đạt chất lượng và hiệu quả cao, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Nguyên Hảo

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |