news

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2015-2020)

(04:29, 26/06/2015)

 ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH

HUYỆN UỶ HẢI HẬU

*

Số 547-TB/HU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hải Hậu, ngày 08 tháng 6 năm 2015


 

 

 

THÔNG BÁO

thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện

lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2015-2020)

-------

- Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 17/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kế hoạch số 84-KH/HU ngày 22/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

- Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định;

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ THÔNG BÁO:

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2015-2020) sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 09-7 đến ngày 11-7-2015 tại Nhà Văn hoá trung tâm huyện.

Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thông báo này được quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện, đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Nơi nhận
                                                                      

- Các đ/c Uỷ viên BTVHU,

lãnh đạo UBND huyện.

- Đảng uỷ các xã, thị trấn.

- Đảng uỷ, chi bộ cơ quan.

- Đài PT-TH huyện;- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tìm

-

              


Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |