news

Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 16/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014

(05:08, 20/12/2013)

 

ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH

HUYỆN UỶ HẢI HẬU

*

Số 15-NQ/HU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Hậu, ngày 16 tháng 12 năm 2013


NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

-----

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2013 trong bối cảnh nền kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn; thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, sức mua giảm; thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh phát sinh... ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và đời sống của nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã nêu cao truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định, có sự phát triển trên một số ngành, lĩnh vực. Hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2013. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch đúng hướng, quan hệ sản xuất trong nông nghiệp được tăng cường, hạ tầng kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn có chuyển biến rõ rệt. Các hoạt động giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố, quản lý Nhà nước được tăng cường. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đã thực hiện nhiều biện pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích, khích lệ phong trào; tổ chức nhiều hình thức nhân rộng mô hình. Vì vậy mặc dù kinh tế khó khăn, song một số chỉ tiêu tiếp tục tăng cao, như: cải tạo nâng cấp đường trục giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng, hệ thống thoát nước, khơi thông dòng chảy gắn với môi trường ở khu dân cư… Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của năm 2013 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng, tiền đề thuận lợi cho các năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế: sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ còn gặp khó khăn, các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn còn ít; ngành nghề phát triển chậm, còn nhiều lao động nông nhàn, thu nhập chưa đạt tiêu chí chuẩn nông thôn mới; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển sản xuất, cơ cấu lao động còn chậm. Quản lý đất đai có nơi để vi phạm phải xử lý kỷ luật. Tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia cấp THCS còn chậm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học một số trường còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu. Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế còn rất thấp. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên ở mức cao, đáng lưu ý có cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm. Công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, vi phạm lấn chiếm đường kênh, cản trở dòng chảy còn xảy ra ở một số đơn vị. Tai nạn giao thông gia tăng số vụ và số người chết. Tình trạng hiến tặng đất cho tôn giáo, xây sửa công trình tôn giáo trái phép còn diễn ra. Việc triển khai xây dựng xã, thị trấn nông thôn mới, xóm (TDP) nông thôn mới ở một số đơn vị chưa mạnh mẽ; nhận thức của một bộ phận trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ, toàn diện.

Nguyên nhân chính của những hạn chế là: Sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số địa phương có lúc còn lúng túng, thiếu chủ động, thiếu kiểm tra giám sát, thực hiện biện pháp ngăn chặn chưa kiên quyết, việc chấp hành và cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của cấp trên hiệu quả còn thấp. Công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức chưa chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, còn né tránh, đùn đẩy một số việc khó, phức tạp. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa tốt, nhất là pháp luật về đất đai và khiếu nại tố cáo. Tác động của biển đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014.

1. Mục tiêu.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả và giá trị thu nhập, bảo đảm phát triển kinh tế bền vững. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát triển sự nghiệp văn hóa - giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng huyện Hải Hậu cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu.

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP):

- Theo giá cố định 1994: tăng 12% trở lên.

- Theo giá so sánh 2010: tăng 7% trở lên.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành (Giá cố định 1994):

- Nông nghiệp - Thuỷ sản: 5,5%.

- Công nghiệp -  Xây dựng: 23%.

- Dịch vụ - Du lịch: 16,7%.

(2) Tỷ trọng giá trị cơ cấu kinh tế các ngành:

- Nông nghiệp - Thuỷ sản:  27,6%.

- Công nghiệp - Xây dựng: 40,9%.

- Dịch vụ - Du lịch: 31,5%.

(3) Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 100 triệu đồng trở lên. Tổng sản phẩm (GDP) bình quân trên đầu người đạt trên 29 triệu đồng.

(4) Thu ngân sách trên địa bàn: tăng 3% so với dự toán tỉnh giao (không tính thu tiền cấp quyền sử dụng đất).

(5) Xây dựng nông thôn mới:

- 100% xã, thị trấn, xóm (TDP) đạt tiêu chí nông thôn mới của huyện, trong đó có 27 xã, thị trấn trở lên đạt tiêu chí nông thôn mới của tỉnh và Trung ương (giai đoạn 2010-2015).

- Năm 2014 huyện Hải Hậu cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

(6) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT, GDTX đạt 80% trở lên. Mức giảm tỷ lệ sinh 0,2%0 trở lên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 15%.

(7) Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 70% dân số trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 4% (Các xã, thị trấn phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới của tỉnh và Trung ương tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%).

(8) Giữ vững điển hình văn hoá cấp huyện của cả nước.

 (9) Giữ vững Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh.

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

(1) Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra  - giám sát.

Chủ động bám sát các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục trong công tác tư tưởng. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong  xã hội, tạo động lực tinh thần, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; cổ vũ các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập và công tác. Giữ vững an ninh Tư tưởng - Văn hoá trên địa bàn huyện

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh: đổi mới sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tạo bước chuyển biến mạnh hơn hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về tổ chức, cán bộ góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Chỉ đạo công tác xây dựng Kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020: chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; kế koạch luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ chuẩn bị cho công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Tổ chức các lớp đào tạo, cử cán bộ trong quy hoạch đi đào tạo nâng cao trình độ và đạt chuẩn cho đội ngũ cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể của huyện và cán bộ công chức các xã, thị trấn. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị.

Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, thực hiện tốt, toàn diện công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đảng viên, tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị kịp thời ngay tại cơ sở, không để kéo dài.

(2) Tập trung phát triển kinh tế; tháo gỡ khó khăn, ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Khuyến khích phát triển mạnh kinh tế trang trại, gia trại, kinh tế hợp tác,  phát triển ngành nghề nông thôn. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn các giống có năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh và phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu. Phát triển sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi. Nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả của các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nông nghiệp xã.

Đẩy mạnh đổi mới phương thực sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất tập trung, hiệp hội. Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, quản lý mới đã có hiệu quả trong thực tiễn, nhất là mô hình cánh đồng mẫu lớn. Phát triển mạnh sản xuất vụ Đông.

Phát triển mạnh Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề ở nông thôn: tiếp tục thực hiện đề án xây dựng làng nghề trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015; khuyến khích các tổ chức, cá nhân các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện đầu tư phát triển sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các Cụm Công nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư sản xuất. Đẩy mạnh phát triển du lịch, các ngành dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Làm tốt công tác thị trường, giá cả.

(3) Phát triển văn hoá, xã hội; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền việc xây dựng huyện Hải Hậu đạt nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) gắn với các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh, huyện về phát triển một số cơ sở giáo dục, đào tạo chất lượng cao và nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông: tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và vững chắc ở các ngành học, bậc học; củng cố, tăng cường công tác quản lý giáo dục, giữ vững kỷ cương nền nếp, ngăn chặn đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; đẩy mạnh phong trào xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp một số trạm y tế xã, thị trấn. Làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống kiểm soát dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn. Nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu mức giảm tỷ lệ sinh, khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Nâng cao tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt chuẩn và tiêu chuẩn nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh sản xuất, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện các biện pháp chính sách hỗ trợ mọi người dân phát triển sản xuất để thoát nghèo và vươn lên làm giàu hợp pháp. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạnh về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai tốt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án đào tạo nghề, truyền nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2015.

Xây dựng chương trình hành động chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường.

(4) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục cập nhật, rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất, đề án xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với thực tiễn. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm, khen thưởng, động viên kịp thời để khích lệ phong trào. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Trọng tâm: đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo, nâng cao tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Tổ chức tham quan học tập, nghiên cứu thực tế tại các địa phương để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu huyện Hải Hậu cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

(5) Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nội chính.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác Quốc phòng - An ninh. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2014 đảm bảo chất lượng, đúng luật. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống. Tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Duy trì công tác tiếp dân theo luật định: tiếp nhận, xử lý đơn thư và hướng dẫn, kiểm tra quá trình giải quyết các vụ việc đề nghị, kiến nghị của công dân. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát  2014.

(6) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đài phát thanh - truyền hình huyện và đội ngũ báo cáo viên trong tuyên truyền vận động; chủ động thông tin kịp thời, khách quan về các cơ chế, chính sách, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và tình hình kinh tế, xã hội của huyện.

Tiếp tục  triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác dân vận, công tác tôn giáo; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trong phạm vi địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

2. Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết và tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

3. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nghị quyết này được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ Đảng./.

 

                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                 BÍ THƯ

                                                  đã ký

                                          Phạm Văn Chiến

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |