news

Hướng dẫn số 23-HD/HU ngày 02/01/2014 của Huyện ủy Hải Hậu về tuyên truyền kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Xuân Giáp Ngọ

(10:38, 07/01/2014)

 

ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    HUYỆN UỶ HẢI HẬU

                  *

          Số 23-HD/HU              Hải Hậu, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản

Việt Nam và đón Xuân Giáp Ngọ

--------

 

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định; Ban Thường vụ Huyện uỷ hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014) và đón Xuân Giáp Ngọ (2014) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, của quê hương, đất nước nhằm phát huy tinh thần cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong  Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

- Tạo không khí phấn khởi, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” thiết thực lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.

- Gắn hoạt động tuyên truyền với những việc làm thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là với các đối tượng chính sách xã hội, người có công với nước, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, gắn bó nghĩa Đảng, tình dân.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM:

1. Nội dung tuyên truyền cần nêu bật những vấn đề chủ yếu sau:

- Tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 84 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới".

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng mừng xuân, đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tôn vinh những giá trị văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của quê hương…

- Phê phán những biểu hiện tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp Tết, lễ hội… Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử lợi dụng cơ hội nói xấu Đảng và Nhà nước.

- Tuyên truyền việc thực hiện các chế độ chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội.

2. Hình thức tuyên truyền:

Thông qua các hội nghị, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, hội hoa xuân. Các hoạt động toạ đàm, gặp mặt, kỷ niệm, kết nạp đảng viên mới, trao huy hiệu Đảng. Các hoạt động thăm hỏi, động viên người có công với nước và các gia đình chính sách, khó khăn tiêu biểu và thông qua phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn... để chuyển tải nội dung tuyên truyền. Cụ thể là:

a. Ở huyện:

- Tổ chức tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013. Phát động phong trào thi đua 2014.

- Tổ chức xét duyệt kết nạp đảng viên mới đợt 03/02; xét duyệt đề nghị Tỉnh uỷ tặng huy hiệu Đảng.

- Tổ chức thăm hỏi lão thành cách mạng, người có công với nước, gia đình đối tượng chính sách tiêu biểu.

- Tổ chức hội hoa xuân dịp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (2014)

- Viết tin, bài tuyên truyền trên báo, tạp chí, phương tiện thông tin đại chúng.

b. Ở các xã, thị trấn, cơ quan:

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ dịp 03/02 để ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng trong 84 năm qua và truyền thống lịch sử cách mạng của đảng bộ địa phương, đơn vị; thông báo những thành tựu kinh tế-xã hội năm 2013; kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; triển khai nhiệm vụ trước mắt của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức kết nạp đảng viên mới đợt 03/02, trao huy hiệu Đảng.

- Căn cứ tình hình cụ thể, cấp uỷ, chính quyền tổ chức gặp mặt kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dịp 03/02/2014, giao lưu giữa các thế hệ đảng viên với thanh niên tiêu biểu; thành phần do cấp uỷ quyết định cho phù hợp.

- Tổ chức thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng, người có công với nước, gia đình chính sách tiêu biểu và những đối tượng già cả cô đơn không nơi nương tựa, khó khăn đột xuất.

- Khuyến khích các địa phương tổ chức hội hoa xuân, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân đón Tết Giáp Ngọ vui vẻ, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện và các địa phương phối hợp cùng BGH các trường học sắp xếp thời gian thích hợp để giao lưu nói chuyện truyền thống cách mạng, tuyên truyền luật giao thông cho thanh niên và học sinh trên địa bàn.

- Viết tin, bài tuyên truyền trên báo, tạp chí, phương tiện thông tin đại chúng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đảng uỷ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị căn cứ Hướng dẫn và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị có kế hoạch chủ động triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng và kỷ niệm đảm bảo mục đích, yêu cầu. Triển khai cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, mừng Đảng, mừng Xuân, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại khu trung tâm, nhà văn hoá xóm (TDP). Phát động toàn dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại gia đình từ ngày 20/01/2014 đến hết ngày 09/02/2014 (tức từ ngày 20/12/2013 đến hết ngày 09/01/2014 Âm lịch).     

2. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì, tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các ban ngành liên quan, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện. Chỉ đạo, triển khai viết tin, bài tuyên truyền trên báo, tạp chí, phương tiện thông tin đại chúng.

3. Ban Tổ chức Huyện uỷ chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai tổ chức xét duyệt kết nạp đảng viên mới và Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2014.

4. Phòng Văn hoá-Thông tin chủ trì tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn cổ động trực quan; đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở khu trung tâm huyện và trên địa bàn toàn huyện.

5. Đài Phát thanh-Truyền hình huyện, Web Hải Hậu mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền theo chủ đề.

6. Trung tâm Văn hoá-Thông tin-Thể thao chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan giúp UBND huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu trung tâm huyện và tổ chức hội hoa xuân đón tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (2014).

7. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ lập danh sách và chuẩn bị quà thăm hỏi đối tượng chính sách theo quy định.

8. Văn phòng Huyện uỷ, các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của Ban Thường vụ Huyện uỷ để phối hợp thực hiện tốt hướng dẫn và thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ).

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ!

2. Nhiệt liệt chào mừng 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2014)!

3. Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

4. Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới!

          5. Đảng Cộng sản Việt Nam-Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng!

7. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

8. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

9. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

13. Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV!

14. Phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Hải Hậu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2014!

15. Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu, đoàn kết, đổi mới quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”!

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Các đ/c UVBTV Huyện uỷ;

- Các tổ chức cơ sở đảng;

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

Đã ký

 

 Trần Văn Chinh

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |