news

Công văn số 15-CV/BTCHU về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015

(09:09, 12/11/2015)

HUYỆN UỶ HẢI HẬU                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN TỔ CHỨC                       Hải Hậu, ngày 11 tháng 11 năm 2015
                  *
   Số  15-CV/BTCHU  
                                   v/v kiểm điểm tập thể, cá nhân
                 và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng,
                                          đảng viên năm 2015
                        
         Kính gửi:  - Đảng uỷ các xã, thị trấn;
                          - Đảng uỷ, chi uỷ các cơ quan.
 
      Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc "kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm";
      Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Ban Tổ chức Huyện uỷ thông báo việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015 thực hiện theo Hướng dẫn số 28-HD/HU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ, cụ thể như sau:
1. Về mục đích, yêu cầu; đối tượng, nội dung, các bước tiến hành và tổ chức thực hiện: thực hiện theo Hướng dẫn số 28-HD/HU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ;
2. Về thời gian hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá phân loại và hoàn thiện hồ sơ, biểu mẫu báo cáo:
- Hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên trước ngày 30/12/2015.
- Báo cáo về Ban Thường vụ Huyện uỷ (qua Ban Tổ chức Huyện uỷ) trước ngày 05/01/2016.
Hồ sơ báo cáo gồm:
a) Hồ sơ tập thể:
- Biểu mẫu báo cáo 7A, 7B-TCTW;
- Quyết định xếp loại chi bộ trực thuộc;
- Danh sách chi bộ yếu kém (nếu có) và lý do cụ thể.
- Báo cáo kiểm điểm của tập thể (Đảng uỷ xã, thị trấn: Kiểm điểm của tập thể cấp uỷ, tập thể Thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND; Các cơ quan, đơn vị: Kiểm điểm tập thể của cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị).
- Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý theo mẫu 06-TC2014.
b) Hồ sơ cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý:
-  Bản kiểm điểm cá nhân (có xác nhận của cấp hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị);
- Bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ (gồm 2 bản, có chữ ký sống của người kê khai);
- Bản nhận xét của chi uỷ nơi cán bộ cư trú theo mẫu 02-TC2014 (Trừ các đồng chí đã lấy ý kiến nhận xét của cấp uỷ cơ sở nơi cư trú trong thời gian 6 tháng trở lại đây).
Đề nghị các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách vùng, khối; các đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và  Đảng uỷ các xã, thị trấn, Đảng uỷ, chi bộ các cơ quan, đơn vị căn cứ Hướng dẫn số 28-HD/HU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Công văn này để tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Ban Tổ chức Huyện uỷ để tham mưu giải quyết.
Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG BAN
- Ban Thường vụ Huyện uỷ (để báo cáo);                                           
- Các đồng chí Huyện uỷ viên;
- Các tổ chức cơ sở Đảng;                                                         
- Lưu.                                                                                           Đã ký
    
                                                                                            Vũ Ngọc Trường   
 
Ghi chú:
- Hướng dẫn số 28-HD-HU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ và các biểu mẫu báo cáo, biểu mẫu thống kê năm 2015 được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Hải Hậu (haihau.vn  và haihau.namdinh.gov.vn)       
- Mẫu kê khai tài sản bổ sung hàng năm kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (thanhtra.gov.vn).                   

HD28-HU_(TCCSD&DV_-2014)_1211090817.doc
                                                

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |