news

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế huyện Hải Hậu năm 2014

(09:53, 21/10/2014)


UBND HUYỆN HẢI HẬU  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            HĐTDGVMN NĂM 2014           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Số: 01/TB-HĐTD                Hải Hậu, ngày 20  tháng 10 năm 2014

  

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển
giáo viên
mầm non hợp đồng ngoài biên chế huyện Hải Hậu
năm 2014

 

Căn cứ Hướng dẫn số 629/HD-SNV ngày 20/6/2014; Thông báo số 654/TB-SNV ngày 26/6/2014 của Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 93/TB-UBND ngày 21/8/2014 của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 4622/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế năm 2014;

Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế năm 2014 huyện Hải Hậu thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế năm 2014 như sau:

1. Đối tượng kiểm tra, sát hạch:

Tất cả những người đủ điều kiện dự tuyển giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế huyện Hải Hậu năm 2014 đều phải thực hiện kiểm tra, sát hạch vào 01 (một) đợt (kết quả xét trúng tuyển thực hiện theo thứ tự ưu tiên về trình độ, chuyên ngành và trường đào tạo quy định tại điểm b mục 7 Thông báo 93/TB-UBND ngày 21/8/2014 của UBND huyện).

2. Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch:

2.1. Nội dung kiểm tra, sát hạch:

Hội đồng tuyển dụng sẽ chọn  10 nội dung tổ chức hoạt động chuyên môn cho trẻ mầm non để người dự tuyển thực hành.

2.2. Hình thức kiểm tra, sát hạch:

Người dự tuyển chuẩn bị giáo án (kế hoạch), trình bày bài giảng trước Ban giám khảo (không có học sinh tham dự) và trả lời các câu hỏi của giám khảo về các vấn đề có liên quan đến bài dạy (nếu có). Thời gian trình bày bài giảng tối đa là 30 (ba mươi) phút.

3. Cách tính điểm kiểm tra, sát hạch:

Tổng điểm của phần kiểm tra, sát hạch tối đa là 100 điểm, trong đó điểm kết quả trình bày bài giảng tối đa là 90 điểm, điểm giáo án (kế hoạch) tối đa là 10 điểm.

 4. Công tác chuẩn bị:

4.1. Đối với Hội đồng tuyển dụng:

- Xây dựng kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kiểm tra, sát hạch (địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch, phòng thực hành bài giảng trong đó có phấn, bảng); tổ chức chấm điểm tiết dạy thực hành theo quy định.

- Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch:

+ Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch gồm: Trưởng ban kiểm tra, sát hạch trong Hội đồng tuyển dụng huyện là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các thành viên gồm: Thư ký, các giám khảo chấm thực hành (đảm bảo mỗi tiết thực hành có ít nhất 03 người chấm).

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm tra, sát hạch thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.

+ Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm tra, sát hạch thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 23 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; trong trường hợp thiếu nguồn thì được phép vận dụng như sau: Người được cử làm thành viên Ban kiểm tra, sát hạch phải có trình độ đào tạo cao hơn trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu vẫn thiếu nguồn thì mới cử người có trình độ đào tạo bằng trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nhưng phải có chuyên ngành đào tạo đúng với bộ môn được phân công chấm; có uy tín, có kinh nghiệm giảng dạy và năng lực chuyên môn tốt; riêng đối với giám khảo được chọn từ các cơ sở giáo dục phải là người đã được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện trở lên.

- Thông báo cho giám khảo chấm thực hành trước khi đi làm nhiệm vụ không quá 01 ngày; giám khảo chấm thực hành phải cách ly từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ đến khi hoàn thành nhiệm vụ, không được sử dụng điện thoại và các thiết bị liên lạc cá nhân.

4.2. Đối với người dự tuyển:

- Phải tự chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc soạn giáo án và thực hành tiết dạy (gồm: sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo, phương tiện, thiết bị dạy học phục vụ cho giảng dạy ...).

- Không được phép mang điện thoại và các thiết bị liên lạc cá nhân vào phòng chuẩn bị và phòng thực hành.

5. Nội dung, quy trình thực hiện kiểm tra, sát hạch:

5.1. Nội dung kiểm tra, sát hạch:

Kiểm tra, sát hạch bằng hình thức thực hành tổ chức một hoạt động cho trẻ mầm non 4 tuổi.

5.2. Quy trình thực hiện kiểm tra, sát hạch:

- Trước giờ trình bày bài giảng 60 phút, Thư ký Ban giám khảo mời người dự tuyển vào phòng chuẩn bị; người dự tuyển xuất trình phiếu bốc thăm thứ tự tên tiết dạy, chứng minh thư nhân dân, bốc thăm bài dạy, chuẩn bị bài giảng và soạn giáo án (kế hoạch giảng dạy) viết tay trên giấy do Hội đồng tuyển dụng quy định.

- Người dự tuyển trình bày bài giảng và trả lời các câu hỏi của giám khảo về các vấn đề có liên quan đến bài dạy (nếu có) tại phòng thực hành.

- Kết thúc phần thực hành, giám khảo thu giáo án của người dự tuyển.

6. Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch:

6. Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch:

- Ngày 20/10/2014: Thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển (được kiểm tra, sát hạch) trên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày 27/10/2014: Thông báo công khai tên các bài dạy được sử dụng trong kiểm tra, sát hạch (niêm yết tại Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo);

Tổ chức phổ biến nội quy, quy chế kiểm tra, sát hạch cho người dự tuyển và bốc thăm thứ tự tiết dạy theo từng phòng kiểm tra, sát hạch. Địa điểm tại Hội trường nhà văn hoá xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, thời gian từ 14 giờ 00 phút.

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch: Từ ngày 29/10/2014 đến ngày 02/11/2014.

+ Buổi sáng: Làm việc từ 6 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Làm việc từ 13 giờ.

7. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:

Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch tại: Trường Mầm non Hải Phương (khu 8/3), huyện Hải Hậu (địa chỉ: xóm 11, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu).

Thông báo này được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện (địa chỉ www.haihau.vn) và niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, đề nghị liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu, số điện thoại: 03503.877.770./.

 Nơi nhận:                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
       - Như trên; 
       - Sở Nội vụ;                                       (Đã ký, đóng dấu)
       - Các ủy viên HĐTDGV huyện;           
       - Các CQ, đơn vị có liên quan;      PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
       - Lưu: HĐTD.                                       Trần Minh Hải Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển giáo viên mầm non huyện Hải Hậu

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |