news

Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch tuyển giáo viên huyện Hải Hậu năm 2014

(12:05, 20/08/2014)

UBND HUYỆN HẢI HẬU            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             HĐTDGV NĂM HỌC 2014-2015               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Số: 01/TB-HĐTD                          Hải Hậu, ngày 20  tháng 8 năm 2014


 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm
giáo viên
tiểu học, trung học cơ sở huyện Hải Hậu
năm học 2014-2015


Căn cứ Công văn số 296/UBND-VP8 ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông báo số 87/TB-UBND ngày 05/8/2014 của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở năm học 2014-2015;

            Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2014-2015;

Căn cứ văn bản số 992/SGDĐT-TCCB ngày 15/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên năm học 2014-2015,

Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2014-2015 huyện Hải Hậu thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên tiểu học, trung học cơ sở huyện Hải Hậu năm học 2014-2015 như sau:

 

1. Đối tượng kiểm tra, sát hạch:

- Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển đặc cách không phải kiểm tra, sát hạch. Đối với những vị trí việc làm có số người dự tuyển thuộc diện ưu tiên xét tuyển đặc cách bằng hoặc lớn hơn số chỉ tiêu xét tuyển thì sẽ không tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những người dự tuyển còn lại thuộc vị trí việc làm đó.

- Người dự tuyển không thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển đặc cách được kiểm tra, sát hạch 01 (một) đợt (kết quả xét trúng tuyển thực hiện theo thứ tự ưu tiên về trình độ, chuyên ngành và trường đào tạo quy định tại điểm 2.2 mục 2, phần I Thông báo số 87/TB-UBND ngày 05/8/2014 của UBND huyện Hải Hậu).

 

2. Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch:

2.1. Nội dung kiểm tra, sát hạch:

Hội đồng tuyển dụng sẽ chọn mỗi môn 10 tiết dạy trong chương trình của môn học, cấp học cần tuyển, cụ thể như sau:

- Giáo viên tiểu học: Nội dung tiết dạy trong chương trình lớp 3. Đối với giáo viên dạy văn hoá, người dự tuyển được chọn đăng ký thực hành tiết dạy môn Toán hoặc môn Tiếng Việt; giáo viên dạy các môn Thể dục, Tin học, Tiếng Anh thực hành tiết dạy của môn học theo đúng chuyên ngành đào tạo.

- Giáo viên trung học cơ sở: Nội dung tiết dạy trong chương trình lớp 6, riêng đối với môn Hoá học nội dung trong chương trình lớp 8, môn Kỹ thuật nội dung trong chương trình của môn Công nghệ lớp 8. Những người đăng ký dự tuyển ở những môn ghép thì dạy môn viết trước (ví dụ: người đăng ký dự tuyển môn Lý - Công nghệ dạy môn Vật lý).

 

2.2. Hình thức kiểm tra, sát hạch:

Người dự tuyển chuẩn bị giáo án; trình bày bài giảng trước Ban giám khảo (không có học sinh tham dự) và trả lời các câu hỏi của giám khảo về các vấn đề có liên quan đến bài dạy (nếu có).

 - Trình bày bài giảng: Thuyết trình nội dung bài giảng, nêu phương án tổ chức các hoạt động của tiết dạy và xử lý các tình huống sư phạm có thể gặp trong giờ dạy ...

- Thời gian trình bày bài giảng: Không quá 40 phút đối với giáo viên tiểu học và không quá 45 phút đối với giáo viên trung học cơ sở.

 

3. Cách tính điểm kiểm tra, sát hạch:

Tổng điểm của phần kiểm tra, sát hạch tối đa là 100 điểm, trong đó điểm kết quả trình bày bài giảng tối đa là 90 điểm, điểm giáo án tối đa là 10 điểm.

 

4. Công tác chuẩn bị:

a) Đối với Hội đồng tuyển dụng:

- Xây dựng Kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kiểm tra, sát hạch (địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch, phòng thực hành bài giảng trong đó có phấn, bảng); tổ chức chấm thực hành các tiết dạy theo quy định.

- Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch:

+ Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch gồm: Trưởng ban kiểm tra, sát hạch trong Hội đồng tuyển dụng huyện là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các thành viên gồm: Thư ký, các giám khảo chấm thực hành (đảm bảo mỗi tiết thực hành có ít nhất 03 người chấm).

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm tra, sát hạch thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.

+ Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm tra, sát hạch thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 23 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; trong trường hợp thiếu nguồn thì được phép vận dụng như sau: Người được cử làm thành viên Ban kiểm tra, sát hạch phải có trình độ đào tạo cao hơn trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu vẫn thiếu nguồn thì mới cử người có trình độ đào tạo bằng trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nhưng phải có chuyên ngành đào tạo đúng với bộ môn được phân công chấm; có uy tín, có kinh nghiệm giảng dạy và năng lực chuyên môn tốt; riêng đối với giám khảo được chọn từ các cơ sở giáo dục phải là người đã được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện trở lên.

- Thông báo cho giám khảo chấm thực hành trước khi đi làm nhiệm vụ không quá 01 ngày; giám khảo chấm thực hành phải cách ly từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ đến khi hoàn thành nhiệm vụ, không được sử dụng điện thoại và các thiết bị liên lạc cá nhân.

 

b) Đối với người dự tuyển:

- Phải tự chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc soạn giáo án và thực hành tiết dạy (gồm: sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo, phương tiện, thiết bị dạy học phục vụ cho giảng dạy ...).

- Không được phép mang điện thoại và các thiết bị liên lạc cá nhân vào phòng chuẩn bị và phòng thực hành.

 

5. Quy trình thực hiện kiểm tra, sát hạch:

- Trước giờ trình bày bài giảng 90 phút, Thư ký Ban giám khảo mời người dự tuyển vào phòng chuẩn bị; người dự tuyển xuất trình phiếu bốc thăm thứ tự tiết dạy, chứng minh thư nhân dân, bốc thăm bài dạy, chuẩn bị bài giảng và soạn giáo án viết tay trên giấy do Hội đồng tuyển dụng quy định.

- Người dự tuyển trình bày bài giảng và trả lời các câu hỏi của giám khảo về các vấn đề có liên quan đến bài dạy (nếu có) tại phòng thực hành.

- Kết thúc phần thực hành, giám khảo thu giáo án của người dự tuyển.

 

6. Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch:

- Ngày 29/8/2014: Thông báo danh sách những người được kiểm tra, sát hạch trên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày 06/9/2014: Thông báo công khai tên các bài dạy được sử dụng trong kiểm tra, sát hạch (niêm yết tại Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo);

Tổ chức phổ biến nội quy, quy chế kiểm tra, sát hạch cho người dự tuyển và bốc thăm thứ tự tiết dạy. Địa điểm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu, thời gian từ 14 giờ 00 phút.

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch: Từ ngày 08/9/2014 đến ngày 12/9/2014.

+ Buổi sáng: Làm việc từ 6 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Làm việc từ 13 giờ.

 

7. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:

Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch tại: Trường Trung học cơ sở Hải Phương, huyện Hải Hậu (địa chỉ: xóm 11, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu).

 

Thông báo này được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện (địa chỉ www.haihau.vn) và niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện.

.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, đề nghị liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu, số điện thoại: 03503.877.770./.

Nơi nhận:                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
- Như trên;                                             (Đã ký và đóng dấu)
- Sở Nội vụ;
- Các ủy viên HĐTDGV huyện;         PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
- Các CQ, đơn vị có liên quan;                    Trần Minh Hải
- Lưu: HĐTD

 

 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |