news

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện Hải Hậu năm 2014

(02:41, 25/08/2014)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN HẢI HẬU                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:  93/TB-UBND                      Hải Hậu, ngày 21  tháng 8  năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế
trong các
trường mầm non công lập thuộc UBND huyện Hải Hậu
năm 2014

 

Căn cứ Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của liên Bộ: Giáo dục Đào tạo- Tài chính- Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định 60/2011/QĐ-TTg;

Căn cứ Hướng dẫn số 629/HD-SNV ngày 20/6/2014; Thông báo số 654/TB-SNV ngày 26/6/2014 của Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;

Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện năm 2014 như sau:

 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng của toàn huyện: 140 chỉ tiêu.

 

2. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển: Vận dụng quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức để thực hiện việc tuyển dụng.

 

3. Điều kiện dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non hệ chính quy, Cao đẳng sư phạm mầm non, Đại học sư phạm mầm non;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có hộ khẩu thường trú tại huyện Hải Hậu trước ngày UBND huyện ra thông báo tuyển dụng.


b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bng và kết quả học tập, được quan có thm quyền chứng thực (kể cả bằng tốt nghiệp THPT);

- Giấy khám sức khoẻ của bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên xác nhận đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận (khi cần báo tin).

- Hai ảnh cỡ 4 x 6 kiểu chân dung, ghi họ, tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh;

- Bản sao chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu);

- Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được quan, tchức có thm quyền chứng thực.

 

Người nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải nộp bản chính các văn bằng và kết quả học tập (Bảng điểm, Học bạ) để kiểm tra; Hội đồng tuyển dụng sẽ hoàn trả sau 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả xét tuyển.

 

5. Nội dung xét tuyển: 

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

Người dự tuyển phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thành phần điểm do cơ sở đào tạo cấp theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, gồm: điểm học tập và điểm tốt nghiệp hoặc điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (nếu được đào tạo theo hệ thống tín chỉ) theo thang điểm 10.

 

b) Kiểm tra, sát hạch về năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng hình thức thực hành tổ chức một hoạt động cho trẻ mầm non.

 (Thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức kiểm tra, sát hạch sẽ có thông báo riêng).

 

6. Cách tính điểm:

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm kiểm tra sát hạch được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2

đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm kiểm tra sát hạch tính theo quy định tại Khoản a, Khoản b và Khoản d phần này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Khoản c và Khoản d phần này.

 

7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm kiểm tra sát hạch (chưa nhân hệ số 2) mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

b) Ưu tiên tuyển trước những người tốt nghiệp Đại học sư phạm mầm non hệ chính quy và Cao đẳng sư phạm Mẫu giáo Trung ương hệ chính quy, Cao đẳng sư phạm Nam Định hệ chính quy, sau đó đến những người tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp sư phạm mầm non hệ chính quy ở các trường đào tạo khác. Nếu còn chỉ tiêu thì tuyển tiếp những người tốt nghiệp sư phạm mầm non hệ tại chức theo thứ tự: Đại học, Cao đẳng.

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29 người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ.

d) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản c phần này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

e) Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 

8. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ dự tuyển:

Tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện từ ngày 25/8/2014 đến 17 giờ ngày 24/9/2014 (trong giờ hành chính).

 

9. Phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, là 200.000 đ/thí sinh/lần dự tuyển. Nếu còn thiếu lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện.

 

Thông báo này đ­ược thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang điện tử của huyện (địa chỉ www.haihau.vn) và niêm yết tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

 

Thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng xin liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (ĐT: 03503.877.145)./.

   
Nơi nhận:                                     

-Sở Nội vụ, Sở GDĐT tỉnh;                  
-Ban TVHU, UBND huyện;
-Thành viên HĐ tuyển dụng;                 
-UBND xã, TT;
-Các trường mầm non;
-Các cơ quan, đơn vị liên quan;
-Lưu: HĐXHĐ, VT, PNV, PGD&ĐT 
        


CHỦ TỊCH 
(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Văn Tìm

                                

 

 

 

 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |