news

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng an ninh năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021; Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Luật NVQS

(08:24, 02/04/2021)

    Ngày 31-3-2021, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021; đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS). Dự hội nghị có đồng chí đại tá Lê Văn Trường - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện.
    Năm 2020, Hội đồng Giáo dục QPAN từ huyện đến xã, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả công tác Giáo dục QPAN cho các đối tượng và toàn dân. Hội đồng đã phối hợp với Phòng Nội vụ huyện rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch tham mưu với UBND huyện ra Quyết định mở lớp và triệu tập học viên, tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 100 đồng chí là Hiệu trưởng, Hiệu phó, Chủ tịch Công đoàn các trường THCS, Tiểu học, Mầm non.  Chỉ đạo, theo dõi Hội đồng Giáo dục QPAN các xã, thị trấn bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tư­­­­ợng 4 theo kế hoạch, kết quả chung đạt khá. Năm học 2019- 2020 tổ chức học môn học Giáo dục QPAN cho 6.856 học sinh THPT trong đó: Giỏi 1.456 học sinh = 20,9%; Khá 4912 học sinh = 71,9%; Trung bình 482 học sinh = 7,06%. Công tác Giáo dục QPAN trong nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được bồi dưỡng những nội dung mang tính thời sự, gắn với định hướng, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QPAN. Ban CHQS huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về QPAN mỗi tuần 2 buổi. Ban CHQS huyện, Ban CHQS các xã, thị trấn đã phối hợp với Hội CCB, Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống cho thanh niên trước ngày nhập ngũ. Uỷ ban MTTQ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Phòng Nội vụ đã kết hợp tuyên truyền nội dung cơ bản Luật NVQS, Luật DQTV, công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn huyện gắn với việc tập huấn chuyên môn của các ngành và động viên cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN theo quy định. Thông qua bồi dưỡng cho các đối tượng đã nâng cao nhận thức về công tác QPAN; về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ của huyện, góp phần tích cực giữ vững ANCT- TTATXH, tạo động lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện. Tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng như: Hội đồng Giáo dục QPAN thị trấn Cồn, Thịnh Long, xã Hải Tây, Hải Tân, Hải Triều, Hải Hà; công tác giáo dục QPAN cho học sinh THPT tiêu biểu có các trường THPT A, trường THPT B, trường THPT Vũ Văn Hiếu.
    Về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, năm 2020 huyện Hải Hậu đã tổ chức giao 406/406 thanh niên= 100% chỉ tiêu trên giao. Chất lượng giao quân: Sức khoẻ: Loại 1: 91 đồng chí; Loại 2: 205 đồng chí; Loại 3: 127 đồng chí. Văn hoá Lớp 12: 180 đồng chí; CĐ, ĐH: 18 đồng chí. Đảng viên: 1 đồng chí, đoàn viên = 405 đồng chí.
 


 

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương những cố gắng của cán bộ và nhân dân huyện nhà đã đạt được trong năm 2020. Về nhiệm vụ năm 2021 đồng chí đề nghị Hội đồng Giáo dục QPAN, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cần tập trung phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ chủ yếu cụ thể là:
    * Đối với công tác Giáo dục QPAN:
    1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ QPAN cũng như nhiệm vụ tuyển chọn thanh niên nhập ngũ. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về Giáo dục QPAN, Luật Giáo dục QPAN và các văn bản hướng dẫn thi hành, kế hoạch của Hội đồng GDQPAN Trung ương và của tỉnh; trọng tâm là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành.
    2. Tổ chức tổng kết công tác Giáo dục QPAN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng Giáo dục QPAN các xã, thị trấn. Kiện toàn Hội đồng giáo dục QPAN, triển khai kế hoạch công tác năm, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, kế hoạch kiểm tra của Hội đồng Giáo dục QPAN huyện. Có biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng , phát huy tốt hiệu quả hoạt động của các thành viên.
    3. Tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức QPAN bằng nhiều hình thức. Đặc biệt chú ý tuyên truyền cho nhóm đối tượng trọng tâm là lực lượng ngư dân hoạt động trên biển.
    4. Ban CHQS huyện phối hợp với các ngành của huyện tham mưu cho Thường vụ Huyện uỷ cử các đồng chí thuộc đối tượng 2, 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN tại tỉnh và Quân khu. Mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể các xã, thị trấn; 1 lớp cho Giáo viên các trường Trung học phổ thông tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
    5. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, Hội đồng Giáo dục QPAN các xã, thị trấn chủ động đề xuất với Ban CHQS huyện mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 theo thực tế của địa phương.
    * Đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022:
    1. Tăng cường Lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể. Quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quyết định, thông tư  của cấp trên và Kết luận của Thường vụ Tỉnh uỷ về giải pháp thực hiện nghiêm Luật NVQS, đồng thời xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước giao, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ. Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Hội đồng NVQS, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.
    2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS, các nghị định, thông tư, hướng dẫn của trên và các chế độ, quyền lợi của công dân nhập ngũ cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự.
    3. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và các thành viên phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác đăng ký, quản lý, phân loại nguồn, có biện pháp cụ thể để khắc phục khó khăn của địa phương, kịp thời thông báo và cam kết với thanh niên về thời gian có mặt tại nơi cư trú để thực hiện Luật NVQS. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các bước tuyển quân.
    4. Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng huyện phối hợp tổ chức tốt việc sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ, xét nghiệm HIV, ma tuý. Phân loại sức khoẻ chặt chẽ theo đúng Thông tư liên tịch của liên Bộ Y tế- Bộ Quốc phòng.
    5. Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban CHQS, Tư pháp và các ban, ngành có liên quan tiến hành xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm NVQS năm 2021 theo đúng Nghị định của Thủ tướng Chính phủ. Các xã, thị trấn có thanh niên chống lệnh, không nhận lệnh kiện toàn đầy đủ hồ sơ xử lý nghiêm minh, các trường hợp cố tình chống đối đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự có văn bản báo cáo huyện để xem xét xử lý. Tổ chức xét duyệt lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức cho công dân nhập ngũ năm 2022 theo đúng Thông tư liên của Liên Bộ Quốc phòng- Bộ Công an, chỉ tuyển công dân đủ tiêu chuẩn về lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức vào quân đội.
    6. Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực giúp UBND, Hội đồng NVQS huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn; chỉ đạo Ban CHQS quân sự các xã, thị trấn chủ động triển khai, tiến hành đầy đủ toàn bộ các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, chú trọng công tác phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ, có thông báo thời gian đăng kí tuổi 17, sơ tuyển, khám tuyển ngay từ đầu năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả.  Đồng thời đề nghị các đồng chí Thường vụ phụ trách vùng, thành viên Hội đồng NVQS phụ trách xã, thị trấn thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc để các xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |