news

Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020; rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020

(03:20, 20/03/2020)

     Sáng ngày 20/3, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 và đánh giá rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020. Đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN huyện chủ trì hội nghị.
 


 

     Năm 2019, Hội đồng giáo dục QP-AN từ huyện đến xã, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả công tác GDQP-AN cho các đối tượng và toàn dân. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 125 đại biểu HĐND các xã, thị trấn; 68 đồng chí là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và giáo viên môn GDQP-AN các trường THPT. Năm học 2018- 2019, tổ chức học môn học GDQP-AN cho 6.826 học sinh THPT. Công tác GDQP-AN trong nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú. Thông qua bồi dưỡng cho các đối tượng đã nâng cao nhận thức về công tác QP-AN; về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ của huyện, góp phần tích cực giữ vững ANCT- TTATXH, tạo động lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện. Tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng như: Hội đồng GDQP-AN thị trấn Cồn, Thịnh Long, các xã: Hải Tây, Hải Tân, Hải Triều, Hải Hà; công tác giáo dục QP-AN cho học sinh THPT tiêu biểu có các trường THPT A, trường THPT C, trường Vũ Văn Hiếu.
     Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Nhìn chung, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm yêu cầu đề ra. Đầu năm 2020, huyện nhà đã bàn giao 387 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tiêu biểu trong công tác giao nhận quân năm 2020 là các xã: Hải Tân, Hải Châu, Hải Phương, Hải Chính, Hải Giang, Hải Anh, Hải Long, thị trấn Thịnh Long, Yên Định.
     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và rút ra những kinh nghiệm để công tác GDQPAN và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm tiếp theo đạt hiệu quả cao, bảo đảm yêu cầu đề ra.     
  

    


 

     Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN huyện biểu dương, động viên kết quả trong thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm 2019, kết quả tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 vừa qua và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện thời gian tới: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về giáo dục QPAN, Luật Giáo dục QP-AN và các văn bản hướng dẫn thi hành, kế hoạch của Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương và của tỉnh; trọng tâm là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Triển khai kế hoạch công tác năm, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, kế hoạch kiểm tra của Hội đồng GDQP-AN huyện. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và các thành viên các cấp, nhất là Hội đồng cấp xã. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời khắc phục những hạn chế trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Đối với công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ cần quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quyết định, thông tư  của cấp trên và Kết luận số 22-KL/TU ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp thực hiện nghiêm Luật NVQS, đồng thời xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước giao, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ. Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Hội đồng NVQS, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS, các nghị định, thông tư, hướng dẫn của trên và các chế độ, quyền lợi của công dân nhập ngũ cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự.  Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng NVQS các cấp, nhất là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn. Phát huy tinh thần trách nhiệm các thành viên Hội đồng, tích cực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong triển khai thực hiện. Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực giúp UBND, Hội đồng NVQS huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn; chỉ đạo Ban CHQS quân sự các xã, thị trấn chủ động triển khai, tiến hành đầy đủ toàn bộ các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, chú trọng công tác phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ, có thông báo thời gian đăng kí tuổi 17; sơ tuyển, khám tuyển ngay từ đầu năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |