news

Hội nghị làm việc với Đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh

(10:06, 10/10/2018)

      Chiều ngày 8/10/2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Nam Định làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện về “Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm2018”. Đồng chí Ngô Gia Tự - Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDtỉnh chủ trì buổi làm việc. Về phía huyện có các đồng chí: Mai Văn Quyết - Bí thư Huyện ủy; Phạm Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trần Minh Hải - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện về dự.
      Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở từ tháng 6/2015 đến nay, cụ thể là: Các cấp ủy đảng từ huyện tới cơ sở đã luôn chú trọng công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến tới toàn thể đảng viên; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt,tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở từ huyện đến cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng,nhất là sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ. 3 năm qua, Ban Chỉ đạo cấp huyện đã 4 lần kiện toàn do yêu cầu nhiệm vụ. Căn cứ tình hình hoạt động hàng năm Ban chỉ đạo QCDC các cấp đều có sự rà soát bổ, sung quy chế hoạt động cho phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn và lĩnh vực. Hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện đều xây dựng Chương trình hoạt động năm và Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở đối với các loại hình cơ sở. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình. Ban chỉ đạo QCDC các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chínhquyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC. Đặc biệt, việc thực hiện dân chủ gắn với chương trình xây dựng NTM bền vững và phát triển đã thực sự có hiệu quả, nhất là đối với công tác xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Chính vì vậy, đã góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn, không có vụ khiếu kiện đông người.
 


 

      Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Hàng năm, cấp ủy từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong huyện đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Đối với Huyện ủy sau khi kiểm tra đều có Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị được giám sát. Trong 3 năm qua, đã thực hiện được 15 cuộc kiểm tra, giám sát với  đối với các xã, thị trấn, cơ quan,đơn vị. Thông qua việc kiểm tra, giám sát chỉ rõ những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân; từ đó giúp cơ sở có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong năm tiếp theo. Duy trì việc tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo quy chế đề ra. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được quán triệt thực hiện tốt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ý thức làm chủ của người dân được nâng lên, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư và việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Đến nay 35/35 xã, thị trấn đều thực hiện quychế một cửa. 3 năm qua, tiếp nhận 37 đơn, tiến hành xác minh và giải quyết hoặc chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết đạt 100%.
 


 

      Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Hải Hậu đạt được trong những năm qua. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia vào thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp tích cực, chủ động, nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu trong quá trình triển khai,thực hiện và thực thi công vụ, gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở ở xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chủ động, hoạt động với các hình thức phong phú, chất lượng cao. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện QCDC ở cơ sở của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phải thường xuyên hơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  XSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO  |