news

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

(04:18, 12/01/2021)

    Sáng ngày 12/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Vũ Ngọc Hóa - Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng phòng thông tin công tác Tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định; Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Thường trực HĐND, nguyên lãnh đạo UBND huyện nghỉ hưu trên địa bàn; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban trực thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.
 


 

    Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng, là những yêu cầu để tổ chức thực hiện nhất quán sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và triển khai một cách khoa học, có trình tự Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên đi vào nội dung chính, đặc biệt chú trọng giải pháp cụ thể trên địa bàn huyện và các đại biểu tham dự hội nghị cần nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu tốt các nội dung quán triệt; mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, phân tích tình hình nội dung, tư tưởng, quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết để áp dụng vào địa phương mình, nhất là những nội dung mới, những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần tập trung thực hiện.
 
 

    Tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hóa - Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng phòng Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đã truyền đạt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020-2025. Trong đó, Nghị quyết đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục  khơi dậy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để xây dưng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế; chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao có nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Tăng cường khai thác tiềm năng thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.
 


 

    Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện truyền đạt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ huyện xác định rõ mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
    17 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra là: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 13,2%/năm. Cơ cấu kinh tế (Giá trị sản xuất đến năm 2025): Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: 12%. Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ: 88%. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng bình quân 2,7-3,2%/năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 19,1%/năm. Giá trị ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân 10,1%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm; đến năm 2025 đạt 900 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%. Tỷ lệ hộ nghèo: Đến năm 2025 không còn hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 98%. Năm 2021 đạt huyện nông thôn mới nâng cao; năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”. Chất lượng giáo dục và phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo trong tốp đầu của tỉnh. Giữ vững đơn vị điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 85% trở lên.
    Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết:
    - Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh (có 10 nội dung): Xây dựng nông thôn mới; Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;  Khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển (trong đó làm tốt công tác quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế biển, Đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển và Phát triển các ngành kinh tế biển; Tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Phát triển đồng bộ văn hóa, thông tin, thể thao; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hải Hậu đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; Tiếp tục thực hiện toàn diện các nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hoàn thiện và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; ngành giáo dục - đào tạo xếp tốp đầu của tỉnh; Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác dạy nghề, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững; Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng quân sự địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường cải cách tư pháp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Về xây dựng chính quyền trọng sạch vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền thông minh.
    - Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (có 5 nội dung): Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, giữ vững sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo đồng thuận xã hội; Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị ; Nâng cao chất lượng và tính nghiêm minh, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện sớm, chính xác, kịp thời, xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp vi phạm theo quy định.
    Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII đã thống nhất đề ra 3 khâu đột phá cần thực hiện: Tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện đồng thời xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững” gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại, kết nối; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn huyện: đường quốc lộ ven biển, cầu Thịnh Long, Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, Tổng kho và cảng xuất nhập xăng dầu cửa Lạch Giang, đường trục trung tâm huyện... và tiềm năng du lịch sẵn có, đẩy mạnh phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
 


 

    Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: ngay sau hội nghị này, các đơn vị chưa triển khai Nghị quyết, cần tập trung triển khai nghiêm túc Nghị quyết, trong quá trình triển khai Nghị quyết cần đánh giá sát vào tình hình thực tế của địa phương. Rà soát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ và chương trình của Đảng bộ, cơ quan đơn vị điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho phù hợp, phải xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết có sức chiến đấu cao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng trân trọng đề nghị các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm, thường xuyên có những đóng góp, ý kiến đối với phong trào chung của huyện, của xã, thị trấn. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng như các đồng chí cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn tiếp thu, lắng nghe và bổ sung vào những chương trình công tác, thường xuyên nắm bắt ý kiến chỉ đạo, nêu cao quyết tâm triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |