news

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 40 - khóa XXVI (mở rộng)

(03:19, 13/12/2019)

      Sáng ngày 11/12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 40 - khóa XXVI (mở rộng) thảo luận Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, thị trấn.
 


 

      Dự thảo Nghị Quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đánh giá: triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại nặng nề, thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân dân… Trong bối cảnh đó Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện đã nêu cao truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng: Chỉ đạo thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra; duy trì sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng; đã công nhận 527 xóm, tổ dân phố đạt tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển; có 2 xóm được công nhận xóm nông thôn mới kiểu mẫu, có 3 xã và 7 xóm, tổ dân phố đã cơ bản hình thành được các tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan, môi trường và văn hóa. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được duy trì và phát triển; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; các chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1,14%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn chưa tương xứng với tiềm năng của huyện.
      Xác định năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ kế hoạch 2015-2020; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Tại hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận phương hướng mục tiêu chủ yếu năm 2020 là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): Giá so sánh 2010 tăng 7,91%; Tỷ trọng cơ cấu kinh tế các ngành trong tổng sản phẩm GRDP (giá hiện hành); Nông nghiệp - Thuỷ sản: 20,4%; Công nghiệp - Xây dựng: 45,2%; Dịch vụ - Du lịch: 34,4%; Giá trị sản xuất trên 1 héc - ta canh tác 135 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn tăng 5% trở lên so với dự toán tỉnh giao; Xây dựng nông thôn mới: có 100% số đơn vị cấp xóm duy trì chuẩn nông thôn mới bền vững và phát triển (nông thôn mới nâng cao); 100% số xã, thị trấn cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hình thành thêm ít nhất 27 mô hình xóm nông thôn mới kiểu mẫu (đảm bảo mỗi xã, thị trấn có 01 đơn vị cấp xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu) và 3 đến 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT, GDTX, trung học nghề trên 90%; Mức giảm tỷ suất sinh 0,25‰ trở lên; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2020-2025) giảm 0,6%; Giữ vững điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước.
      Một nội dung quan trọng tại hội nghị lần này các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội.
      Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội huyện năm 2019; báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo dự kiến, dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2020.
 


 

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của huyện. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, đề án chuyên đề của huyện, các nghị quyết, chương trình toàn khóa và kết quả 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ; khắc phục tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó cụ thể hóa, bổ sung chương trình công tác năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chủ động, quyết liệt và có giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các chỉ tiêu của đại hội đảng các cấp; chuẩn bị tốt cho Đại hội đặc biệt là công tác nhân sự; đối với các xã, thị trấn chưa thành lập chi bộ công an thì cần tập trung hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ theo đúng trình tự.
    Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đổi mới lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai; tập trung xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Chú trọng bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy nước sạch tại xã Hải Minh. Tổ chức tốt hội nghị điển hình tiên tiến và đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X, đảm bảo thực chất, hiệu quả, thiết thực.
    Về kinh tế: Tập trung phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn, ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh: Tiếp tục triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh thực hiện Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chủ động công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn tổ chức tái đàn lợn khi đảm bảo các điều kiện. Chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh sạch đẹp” để phát triển bền vững giai đoạn 2019-2025, trong đó, các tiêu chí đã điều chỉnh phải được làm rõ đảm bảo thực chất để nhân dân hiểu đúng và tạo sự đồng thuận, đoàn kết cùng làm, cùng hưởng. Rà soát toàn diện các Cụm công nghiệp. Tập trung xử lý môi trường trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
      Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021; Tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham bảo hiểm y tế; phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số trở lên. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công.
      Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nội chính: tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác quốc phòng, an ninh; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; tập trung chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để trở thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.
      Tăng cường công tác tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |